Vietnamese subtitles

← 01-35 Initialize the Adapter

Get Embed Code
10 Languages

Showing Revision 1 created 07/11/2015 by TTmagic Nguyen.

 1. Trong code, ta sẽ khởi tạo adapter
 2. ở trong Placeholder Fragment onCreate view method,
 3. vì nó là nơi ta muốn ListView được "lấp đầy" với dữ liệu.
 4. Ta sử dụng một ArrayAdapter, và ta có thể khởi tạo nó với 4 tham số:
 5. Một context,
 6. ID của một list item layout,
 7. ID của một text view trong list item layout đó,
 8. cũng như một list dữ liệu.
 9. Ta sẽ nói về từng tham số một ngay bây giờ.
 10. Đầu tiên, context - nó chứa toàn bộ thông tin về môi trường ứng dụng.
 11. Nó cho ta truy cập vào các dịch vụ hệ thống và các tài nguyên,
 12. cũng như các resources của ứng dụng mà ta đã định nghĩa.
 13. Ta có thể sử dụng fragments đang chứa activity như một context.
 14. Vì vậy, ta sẽ gọi getActivity cho tham số ở đây.
 15. Vì adapter cần biết layout cho mỗi list item,
 16. nó cần vài tham chiếu đến XML layout mà ta đã định nghĩa.
 17. r.java class là một file được tạo ra mà nó tạo ra các định danh mà con người có thể đọc được
 18. cho tài nguyên của chúng ta.
 19. Với list item layout, ta có trong code là R.layout.list_item-forecast.
 20. Đây là tên của XML file mà ta đã tạo trước đó.
 21. Tiếp, Array Adapter cần biết cách để lấy string dự báo thời tiết
 22. và đặt nó để hiển thị trong một text view.
 23. Vì vậy bạn truyền vào ID của text view mà ta đã định nghĩa trước đó,
 24. trong list item layout.
 25. Mặc dù 2 cái resource ID này trông giống nhau,
 26. một cái bắt đầu bằng R.layout trong khi cái kia bắt đầu bằng R.id
 27. R.layout chỉ đến layout file, trong khi ID chỉ đến một XML khác
 28. với các thuộc tính ID thích hợp
 29. Và cuối cùng, ta truyền vào weekForecast,
 30. là array list của dữ liệu thời tiết mà ta đã định nghĩa trước đó.
 31. Giờ tiếp tục và khởi tạo adapter của bạn.
 32. Check this box when you're done.