Vietnamese subtitles

← Output From a Method - Solution

Get Embed Code
13 Languages

Showing Revision 2 created 11/11/2015 by Fran Ontanaya.

 1. Phương pháp đầu tiên là về cách lấy tên tài khoản email.
 2. Phương pháp này sẽ trả lại một chuỗi là tên của tài khoản.
 3. Cho tới thời điểm này, ký số của phương pháp có vẻ tốt.
 4. Chúng ta có bộ sửa đổi truy cập, kiểu dữ liệu trả lại, và tên phương pháp, và
 5. không có tham số đầu vào.
 6. Bạn cũng có dấu ngoặc nhọn mở và dấu ngoặc nhọn đóng.
 7. Dòng mã lệnh đầu tiên có vẻ đúng.
 8. Nó trả về một chuỗi trong dấu ngoặc kép, và sau đó nó có một dấu chấm phẩy.
 9. Vậy, đây là giá trị trả lại.
 10. Tuy nhiên, vấn đề là ở dòng thứ hai khi chúng ta nhận được câu lệnh trả về
 11. với giá trị trả về khác.
 12. Chúng ta đã được học trước đó là bạn không thể có những dòng mà lệnh sau khi câu lệnh trả về
 13. vì điều đó sẽ được coi là không thể thực hiện được bởi máy tính.
 14. Do đó trong trường hợp này, phương pháp này có một lỗi ở dòng 8.
 15. Được, vậy bây giờ chúng ta cùng thực hiện Phương pháp 2.
 16. Phương pháp thứ hai là về việc thêm 4$ tiền bo vào hóa đơn hiện tại.
 17. Hóa đơn hiện tại là một tham số đầu vào, và kiểu dữ liệu là số nguyên.
 18. Giá trị trả lại của phương pháp phải là tổng giá của hóa đơn cộng với 4$
 19. tiền bo đó nữa.
 20. Vậy trước tiên chúng ta hãy kiểm tra ký ố của phương pháp này trước.
 21. Chúng ta có bộ sửa đổi truy cập.
 22. Chúng ta thiếu kiểu dữ liệu trả lại, nên điều này có vẻ kì lại.
 23. Và sau đó chúng ta có tên phương pháp và một tham số đầu vào.
 24. Như vậy kiểu dữ liệu trả về là một cờ đỏ, nhưng chúng ta hãy đọc tiếp.
 25. Bên trong phương pháp có nói rằng hóa đơn trả lại +4 và dấu chẩm phẩy.
 26. Do đó đây là giá trị trả lại.
 27. Hóa đơn là biến số và chúng ta cộng bốn vào hóa đơn, đó vậy điều này đánh giá một giá trị duy nhất.
 28. Và sau đó nó là một số nguyên nên phải có giá trị trả lại.
 29. Vậy là chúng ta thiếu từ int (nguyên) ở chỗ này.
 30. Và nó ở dòng 6.
 31. Vậy trong bảng chúng ta có thể nói rằng Phương pháp 2 có lỗi ở dòng 6 và
 32. chúng ta cần phải xác định kiểu dữ liệu trả về là int (nguyên).
 33. Chúng ta hãy xem phương pháp thứ ba.
 34. Phương pháp này là về thiết lập ứng dụng cho thành phố hiện tại của chúng ta.
 35. Chúng ta không có mã lệnh cho ứng dụng khác.
 36. Nhưng hãy cùng xem mã lệnh cho phương pháp này mà thôi.
 37. Ký số của phương pháp bắt đầu với bộ sửa đổi truy cập riêng.
 38. Và sau đó không có gì nữa, điều này rất kỳ lại bởi vì chúng ta chưa từng thấy điều đó trước đây.
 39. Và sau đó tên phương pháp được thiết lập.
 40. Không có các tham số đầu vào và chúng ta có dấu ngoặc kép nhọn mở và đóng.
 41. Bên trong phương pháp chúng ta thấy rằng có một biến số, biến số này
 42. Nhìn giống như biến toàn cầu tên thành phố và đang được thiết lập là chuỗi Luân Đôn.
 43. Được, từ những điều tôi quan sát được về cơ bản không có
 44. kiểu dữ liệu nào được xác định trong bình luận ở đây.
 45. Có vẻ như chúng ta đang cố trả lại thông tin đầu ra không có gì, vì vậy
 46. hãy nhớ rõ từ khóa Java keyword để nhận thông tin trả lại không có gì là từ void (hủy bỏ).
 47. Vì vậy tôi nghĩ lỗi sai ở dòng 4 là ở đây khi chúng ta cần nói void (hủy bỏ).
 48. Được rồi vậy tôi sẽ thêm điều đó vào bảng.
 49. Bây giờ chúng ta hãy tiếp tcuj với Phương pháp 4.
 50. Phương pháp này là về cách lấy số học sinh trong lớp.
 51. Giá trị trả lại là số lượng học sinh mà sẽ là số nguyên.
 52. Phương pháp này bắt đầu với một bộ sửa đổi trục và riêng lẻ.
 53. Và sau đó kiểu dữ liệu trả lại là một số nguyên nên cho đến giờ phương pháp này có vẻ tốt.
 54. Tên của phương pháp là getStudentClassSize và không có tham số đầu vào and there's no input params.
 55. Bên trong phương pháp, chúng ta có từ khoá trả lại và
 56. Sau đó trả lại 20 trong dấu ngoặc kép, nhưng
 57. Điều này có vè kỳ lại bởi vì đây không phải là một chuỗi và chúng ta muốn gia trị trả lại là số nguyên.
 58. Như vậy lỗi ở dòng 7 trong đó trả lại trị trị 20 không có trong ngoặc kép.
 59. Và bảng của bạn phải trông như thế này.