Vietnamese subtitles

← 11-38 Twitter Posts Backwards

Get Embed Code
6 Languages

Showing Revision 1 created 10/30/2015 by dat trinh.

  1. Nếu tôi muốn chỉ có bạn thân của tôi mới
    hiểu đc các bài viết trên Twitter của tôi?
  2. và tôi quyết định viết chúng ngược lại,
    và chỉ nói với bạn tôi. làm thế nào
  3. bạn viết 1 method để đảo ngược
    các bài viết trên Twitter?