Vietnamese subtitles

← 02-12 Fixing_Overdraw_with_Canvas_API

02-12 Fixing_Overdraw_with_Canvas_API

Get Embed Code
13 Languages

Showing Revision 7 created 02/23/2016 by sp8.

 1. Bây giờ chúng ta cùng
  trở lại với Android Studio.
 2. Xem lại tài nguyên
  cho DroidCardsView.
 3. Xin nhắc lại, đây là
  giao diện tùy chỉnh.
 4. Nhớ là nó nằm trong giao diện tùy chỉnh,
  ta dựng các thẻ chơi xếp chồng.
 5. Ví dụ, mỗi thẻ có ảnh
  bitmap của chính nó
 6. và ta vẽ chúng lên màn hình bằng cách
  ghi đè phương thức onDraw.
 7. Bây giờ xin nhớ rằng, việc ghi đè
  phương thức onDraw
 8. thì Android không thể tối ưu hóa
  quá trình kết xuất giao diện này
 9. nên công việc của nhà phát triển
  là phải cắt từng thẻ
 10. như nó hiển trên màn hình
  để tránh việc vẽ thừa thãi.
 11. May mắn thay, bộ lớp cơ sở API cho đúng
  những phương thức chúng ta cần để vẽ thẻ
 12. một cách hiệu quả hơn.
 13. Cùng xem tài liệu này.
 14. Chúng ta cùng dùng phương thức
  canvas.clipRect để cải tiến mã.
 15. Chúng ta sẽ sử dụng biến kiểu Variant
  tạo 4 tham số dạng Float.
 16. Chúng ta cùng trở lại
  Android Studio.
 17. Chúng ta cùng tinh chỉnh thẻ xếp chồng
  vậy nên giảm việc phải vẽ quá nhiều.
 18. Tôi sẽ sử dụng tính năng rất hữu ích
  trong Android Studio này để gọi
 19. một hiển thị khác, nên bạn có thể
  xem trạng trái trước và sau của mã.
 20. Chúng ta ở bảng so sánh
  các hiển thị, và hãy quan sát,
 21. chú ý kĩ vào phương thức onDraw,
  phương thức mà chúng ta đang ghi đè
 22. Chúng ta có trạng thái cũ
  của vòng lặp For ở bên trái
 23. nhưng hãy tập trung vào những cải tiến
  mà chúng ta sẽ tạo ở bên phải.
 24. Giờ, chúng ta lặp qua các thẻ
  và xem từng bước cải tiến.
 25. Số 1, đầu tiên, chúng ta sẽ
  tính toán vị trí của thẻ.
 26. Sau đó chúng ta cần gọi
  hàm canvas.save
 27. Hàm này sẽ lưu trạng thái
  của canvas đã tồn tại
 28. Nói cách khác,
 29. nó duy trì trạng thái hiện tại của
  màn hình trước khi ta làm clipRect.
 30. Khi chúng ta gọi
  phương thức clipRect
 31. đơn giản là chúng ta thực hiện
  một số phép hình học nhất định
 32. Khi ta truyền các tham số này,
  ta đơn giản yêu cầu hệ thống
 33. vẽ một phần của thẻ mà
  chúng ta muốn nhìn thấy
 34. Chắc rồi, phần còn
  lại lẽ bị ẩn đi
 35. Giờ thì, chỉ những phần của thẻ
  nằm trong khoảng giới hạn
 36. mà chúng ta vừa
  đặt ra mới được vẽ.
 37. Cuối cùng, chúng ta sẽ gọi
  phương thức canvas.restore,
 38. phương thức này sẽ chuyển Canvas
  lại trạng thái không bị cắt
 39. Nói cách khác,
 40. chúng ta sẽ khôi phục khoảng bị ẩn
  mà ta đã đặt lúc gọi phương thức clipRect
 41. Và chúng ta sẽ lặp vòng này
  cho tất cả bộ bài trừ lá trên cùng.
 42. Cụ thể, chúng ta sẽ xử lí
 43. thẻ cuối cùng khác với
  các lá còn lại ở dưới.
 44. Với cái này thì không
  cần phải xén hình
 45. nên chúng ta sẽ vẽ cả lá.
 46. Bạn có thể thấy điều đó
  qua câu lệnh này.
 47. Hãy tạo mã đã được cải tiến
 48. nếu giảm chồng điểm ảnh
 49. ta giảm rất nhiều hình vẽ thừa
 50. Được rồi, tuyệt vời
 51. Như bạn thấy đây, giảm được
  việc vẽ thừa rất nhiều.
 52. Tôi vọng đã làm rõ với bộ API Canvas,
  chúng ta có một cách
 53. để vẽ rất hiệu quả khi làm việc
  với các hiển thị tùy chọn.
 54. Nếu bạn muốn khám phá
  thêm về bộ API Canvas,
 55. hãy xem tài liệu hướng đầy đủ
  trong phần ghi chú của giáo viên.
 56. Các hiển thị như thế này rất tuyệt,
  nó có thể giúp chúng ta tạo ra
 57. trải nghiệm người dùng (UX) độc đáo
  và hấp dẫn, nhưng nhớ khai báo
 58. để giúp Android kết xuất các hiển thị
  một cách đẹp mắt hiệu quả
 59. Mỗi khi bạn tạo một hiển thị tùy chọn,
  hãy nhớ kiểm tra tình trạng vẽ thừa
 60. hãy sẵn sàng khôi phục nó,
  phương thức clipRect.
 61. Được rồi, rất tốt.
 62. Quay lại với Colt để
  biết về hơn về hiệu suất