Vietnamese subtitles

← 05-17 Friends Instance Variable

Get Embed Code
7 Languages

Showing Revision 1 created 08/17/2015 by TTmagic Nguyen.

  1. Tuyệt. Đến giờ, ta đã có class cho person mà có một instance variable
  2. cho tên của người. Giờ ta cần lưu friends. Một chuỗi có thể chứa những người bạn của anh ý
  3. chả hạn là TJ, Jamesha. Bạn sẽ được học cách làm chúng rõ ràng sau, nhưng như thế
  4. cũng sẽ hoạt động bây giờ. Bạn sẽ khai báo một instance variable cho person's friends như nào?
  5. .