Return to Video

08-02 Sunshine in the Background

 • 0:00 - 0:04
  Nhớ lại trong bài 2 khi Katherine sử dụng
 • 0:04 - 0:07
  một AsyncTask được nối với một nút refresh để update data không?
 • 0:07 - 0:10
  Rato đã nói đó là một ý tưởng tồi
 • 0:10 - 0:15
  vì AsyncTask không bị gắn liền với lifecycle của activity.
 • 0:15 - 0:18
  Virtual machine sẽ giữ cho activity object
 • 0:18 - 0:21
  miễn là AsyncTask vẫn đang hoạt động, thậm chí sau khi Android
 • 0:21 - 0:26
  gọi onDestroy cho activity và hy vọng nó được loại bỏ.
 • 0:26 - 0:28
  Nếu bạn xoay thiết bị, hành vi sẽ là destroy activity
 • 0:28 - 0:32
  của bạn và tạo lại ra một cái mới.
 • 0:32 - 0:35
  Việc triển khai AsyncTask giờ đã có 2 threads
 • 0:35 - 0:39
  cố gắng cùng thực hiện update, và kể từ đó trở đi.
 • 0:39 - 0:41
  Mấu chốt là, đó không phải là kiểu tốt nhất
 • 0:41 - 0:44
  cho một hoạt động có thể rất lâu ở dưới nền,
 • 0:44 - 0:46
  ví dụ như lấy thông tin từ web services.
 • 0:46 - 0:48
  Nếu bạn rời khỏi app, AsyncTask vẫn sẽ chạy
 • 0:48 - 0:51
  miễn là process của bạn vẫn được giữ tiếp tục sống,
 • 0:51 - 0:54
  nhưng nó chạy ở mức ưu tiên thấp (low prioty), và process của bạn
 • 0:54 - 0:56
  sẽ là thứ đầu tiên sẽ bị kill nếu thiết bị
 • 0:56 - 0:58
  cần thêm tài nguyên.
 • 0:58 - 1:00
  Và đó là một vấn đề lớn hơn.
 • 1:00 - 1:02
  App của bạn phải hiện lên và chạy trên foreground
 • 1:02 - 1:05
  để khởi tạo task đầu tiên.
 • 1:05 - 1:06
  Vì ta đã bắt đầu một task,
 • 1:06 - 1:09
  để update weather khi ta khởi động app,
 • 1:09 - 1:13
  nó có thể sẽ có các hành động không mong muốn nếu thời tiết thay đổi nhanh chóng.
 • 1:13 - 1:16
  Nên giờ ta sẽ học một cách đúng đắn để thực hiện việc updates.
 • 1:16 - 1:19
  Ta muốn tự động tiến trình đó khi app
 • 1:19 - 1:20
  đang hiển thị (in the foreground).
 • 1:20 - 1:23
  Nhưng thậm chí quan trọng hơn, ta muốn app có thể nhận được
 • 1:23 - 1:26
  update ở background với sự tiêu hao pin nhỏ nhất.
 • 1:26 - 1:29
  Đó sẽ đặc biệt quan trọng ở sau bài này
 • 1:29 - 1:31
  khi ta giới thiệu weather notifications
Title:
08-02 Sunshine in the Background
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Udacity
Project:
UD853 - Developing Android Apps
Duration:
01:32

Vietnamese subtitles

Revisions