បទថ្មី ឈ្លោះគ្នាបានតែរកុំបែកគ្នាអី( chlos knea ban tar kom bak knea ey ) sne ha ស្នេហ៏

Title:
បទថ្មី ឈ្លោះគ្នាបានតែរកុំបែកគ្នាអី( chlos knea ban tar kom bak knea ey ) sne ha ស្នេហ៏
Description:

បទថ្មី ឈ្លោះគ្នាបានតែរកុំបែកគ្នាអី( chlos knea ban tar kom bak knea ey ) sne ha ស្នេហ៏
https://youtu.be/BdhvSOJKXIQ
ស្ដាប់បទចំរៀងថ្មីៗពិរោះៗរបស់មាននៅទីនេះ
សូមជួយចុះ ( subscribe & share ) ដើម្បីទទួលបានបទចំរៀងថ្មីៗជាច្រើនទៀត
ខ្មែរស្រលាញ៉ខ្មែរ I love cambodian

more » « less
Duration:
04:21
Format: Youtube Primary Original
This video is part of Amara Public.