YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

English subtitles

← HTML Basics (Video Version)

{'type': u'plain'}

Get Embed Code
11 Languages

Showing Revision 3 created 12/07/2018 by Tigran Sevyan.

 1. Բարի գալուստ մեր կայքէջ

 2. Գիտեմ որ սա անյնքան էլ գրավիչ կայքէջ չէ
 3. Այն ամբողջովին դատարկա է, բայց ամեն կայքէջ այդպես է սկսվում

 4. և ես Ձեզ շուտով ցույց կտամ, թե ինչպես կարելի է կառուցել էջ
 5. Բայց առաջին հերթին եկեք
 6. ուսումնասիրենք դատարկ էջի կմախքը
 7. Ամեն կայքէջ սկսվում է
 8. այս, վերևում երևացող տողը, DOCTYPE-ը
 9. տեղեկացնում է զննիչին, որ
 10. այս կայքէջը գրված է ժամանակակից HTML-ով
 11. այլ ոչ hին ու տաօրինակ HTML-ով
 12. Հիմա նայենք էջի առաջին թեգին
 13. HTML is markup language,
  so it's all about tags.
 14. A tag is one of these things
 15. that starts with an angle bracket
 16. and ends with another angle bracket.
 17. Or if you like math,
  you might think of them
 18. as less than and greater than signs.
 19. The first tag of every page is always
 20. that HTML tag right under the DOCTYPE.
 21. This one is the start HTML tag,
 22. and then at the bottom,
  there's this end HTML tag,
 23. which is the same except
  for this backslash,
 24. which is really important.
 25. The HTML tag needs to
  contain every other tag
 26. that makes up this webpage.
 27. That's why we don't have the
  end HTML tag until the bottom.
 28. A lot of HTML tags come
  in pairs like this,
 29. but not all of them.
 30. Underneath HTML, there's
  always a head tag.
 31. That contains tags that helps
  the browser render the page,
 32. but doesn't contain anything
  the user actually sees.
 33. There's this meta tag
  that gives the browser
 34. more details about how to render the page.
 35. For example, if you're
  using common characters
 36. like from English language
 37. and not harder to render characters
 38. from the Arabic language,
 39. then you should have meta
  charset equals utf-8.
 40. Then there's this title tag,
 41. which the browser uses to
  decide the title of the page.
 42. This is what shows in the
  tab on top of browsers
 43. and in bookmarks and in search results.
 44. Here on Khan Academy, the title
  shows up above our webpage.
 45. Let me change the title.
 46. I'm going to make a
  page all about rabbits.
 47. So I'll say "All About Rabbits"
 48. and maybe you can actually
  see as it changes above.
 49. Nice, now we're done with these details
 50. so we end the head tag
  and move on to the tag
 51. where it's all going to
  happen, the body tag.
 52. It's pretty boring right now,
  just the start and the end.
 53. What should I add?
 54. Well, I'm making a webpage about rabbits,
 55. so I should probably declare
 56. that in a big ole headline at the top.
 57. To add a headline, we use the H1 tag.
 58. All about rabbits, great.
 59. Actually we have six
  tags that we could use
 60. for headlines: H1, H2, H3, H4, H5 and H6.
 61. The H1 is for the most
  important headlines on the page
 62. and H6 is the least important.
 63. Let me add a few more
  headlines for other sections.
 64. I'll use an H2 since these are slightly
 65. less important sections.
 66. And some songs, ok, great.
 67. Now let's add some information.
 68. Well, my target audience for this page
 69. is aliens that have never seen rabbits.
 70. So I better give them a
  good description of rabbits.
 71. In fact, I think I need a
  whole paragraph of information.
 72. How can I markup a paragraph in HTML?
 73. With the P tag of course.
 74. We put in that P tag, and then
  I'm just going to go ahead
 75. and paste in the information
 76. so that you don't have to
  watch me type the whole thing.
 77. Beautiful.
 78. Now the aliens will need a
  song to greet the rabbits with,
 79. so I'll give them lyrics
  to my personal favorite.
 80. Once again, use that P tag
  for it and paste in the song
 81. "Little Bunny Foofoo", such a good song.
 82. But uh oh, it's showing
  up all on the same line.
 83. How will the aliens know when to pause?
 84. Why didn't the browser render
 85. the line breaks that I put in here?
 86. Well actually, browsers
  mostly ignore line breaks
 87. and white space in your HTML.
 88. If we want the browser
  to render a line break,
 89. we have to tell it
  explicitly using another tag,
 90. the BR tag, which stands for break.
 91. We'll go through and
  add BRs after each line.
 92. Now it looks like lyrics.
 93. Do you notice something funny about BR?
 94. There's no end tag.
 95. If you think about it,
 96. a line break doesn't contain any content,
 97. so it has nothing to end after.
 98. Just the start tag is all we need.
 99. There we have it.
 100. The aliens will learn
  the basics of rabbits
 101. and you've learned the basics of HTML.
 102. After I'm done talking,
 103. play around with this
  and try changing things.
 104. When you're ready, go on to
  your first HTML challenge.