Return to Video

10-15 Data Transfer Best Practices

 • 0:00 - 0:02
  Điều quan trọng nhất mà bạn phải nhớ,
 • 0:02 - 0:05
  là mỗi lần bạn truyền dữ liệu, không cần biết là nhỏ hay to,
 • 0:05 - 0:10
  radio sẽ phải bật lên gần như là nửa phút.
 • 0:10 - 0:11
  Nên mỗi lần bạn quyết định, sẽ dựa trên
 • 0:11 - 0:14
  tối thiểu số lần xảy ra điều này.
 • 0:14 - 0:16
  Nhưng tất nhiên cũng phải có sự cân bằng ở đây.
 • 0:16 - 0:19
  Bạn muốn donwload toàn bộ data mà người dùng có thể cần
 • 0:19 - 0:21
  cho phần hiện tại, trong một lần,
 • 0:21 - 0:24
  qua một kết nối đơn với sức chứa cao nhất.
 • 0:24 - 0:27
  Nhưng tất nhiên, bạn không chỉ muốn lấy về mọi thứ
 • 0:27 - 0:29
  tốn pin và băng thông
 • 0:29 - 0:31
  download dữ liệu mà sẽ không bao giờ được dùng.
 • 0:31 - 0:34
  Giờ ta nên tiếp tục với chủ đề này, nhưng Dan đang trở nên mất kiên nhẫn,
 • 0:34 - 0:36
  và bạn có thể học chi tiết cách thực hiện
 • 0:36 - 0:39
  mỗi trong số các bài luyện tập này, bao gồm pre-fetching,
 • 0:39 - 0:42
  batching, và bundling, giảm số lần cập nhật,
 • 0:42 - 0:44
  giảm thiểu tải trọng,
 • 0:44 - 0:46
  bằng việc xem series của Dev Lite videos
 • 0:46 - 0:49
  hay đọc developer guides được link ở instructor notes bên dưới.
 • 0:49 - 0:52
  Giờ trước khi tôi chuyển nó cho Dan để cho bạn xem cách thêm
 • 0:52 - 0:54
  một sync adapter cho Sunshine mà nó tận dụng
 • 0:54 - 0:57
  tối đa những thứ mà tôi vừa mô tả, hãy
 • 0:57 - 0:59
  cân nhắc những bài luyện tập tốt nhất có thể
 • 0:59 - 1:01
  nếu bạn đang tạo một số thứ như một app đọc tin tức.
 • 1:01 - 1:05
  Bao nhiêu data mà bạn nên down khi app lần đầu chạy?
 • 1:05 - 1:07
  Chỉ trang đầu của headlines?
 • 1:07 - 1:10
  toàn bộ câu chuyện, hình ảnh được linh tới từ trang đầu?
 • 1:10 - 1:13
  Toàn bộ câu chuyện có sẵn, nhưng không có hình ảnh?
 • 1:13 - 1:16
  Hay thậm chí mỗi câu chuyện và toàn bộ hình ảnh đang có?
Title:
10-15 Data Transfer Best Practices
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Udacity
Project:
UD853 - Developing Android Apps
Duration:
01:17

Vietnamese subtitles

Revisions