Return to Video

یک پدر ترنس بودن چه شکلی است

 • 0:01 - 0:03
  خب پریروز صبح من به بقالی رفتم
 • 0:03 - 0:04
  و فروشنده به من خوشآمد گفت
 • 0:04 - 0:07
  "صبح بخیر آقا،
  میتونم کمکتان کنم؟"
 • 0:07 - 0:09
  جواب دادم، «نه، متشکرم، خوبم.»
 • 0:10 - 0:12
  به من لبخندی زد و
  هر کدام رفتیم سراغ کار خودمان.
 • 0:12 - 0:14
  یک بسته چریوس برداشتم
  و از مغازه زدم بیرون.
 • 0:14 - 0:16
  و بعد به کافیشاپ محلی خودرو-گذر رفتم.
 • 0:16 - 0:19
  بعد از ثبت سفارشم،
  صدایی از انتها دیگر گفت:
 • 0:19 - 0:21
  "با تشکر از شما، خانم.
  به راست حرکت کنید."
 • 0:22 - 0:23
  حالا، در این مدت کمتر از یک ساعت،
 • 0:23 - 0:26
  هم با "آقا" و هم با "خانم"
  مورد خطاب قرار گرفتم.
 • 0:27 - 0:29
  اما برای من هیچ کدام از اینها اشتباه نیست،
 • 0:29 - 0:31
  اما کاملا هم درست نیستند.
 • 0:32 - 0:36
  این آدم کوچولو بامزه
  فرزند تقریبا دو ساله من، الیت، است.
 • 0:36 - 0:38
  بله، درسته.
 • 0:38 - 0:40
  و در این دو سال،
 • 0:40 - 0:42
  این بچه من را مجبور کرده
  تا فکری دوباره درباره جهان
 • 0:42 - 0:44
  و نحوه مشارکت من در آن کنم.
 • 0:44 - 0:48
  من به عنوان تراجنسیتی و والد شناسایی
  میشوم که از من والدی ترانس میسازد.
 • 0:48 - 0:51
  (خنده)
 • 0:51 - 0:52
  (تشویق)
 • 0:52 - 0:54
  (تحسین)
 • 0:54 - 1:00
  (تشویق)
 • 1:00 - 1:03
  همانطور که میبینید،
  تم امسال را فوقالعاده لفظی گرفتم.
 • 1:03 - 1:04
  (خنده)
 • 1:04 - 1:07
  مثل شوخی هر پدر خوب که باید باشد.
 • 1:08 - 1:10
  دقیقتر، من بعنوان دوجنسه شناسایی میشوم.
 • 1:10 - 1:13
  و راههای زیادی برای تجربه دوجنسه بودن هست
 • 1:13 - 1:16
  اما برای من اینطور است که
  واقعا بعنوان یک مرد یا زن شناسایی نمیشوم.
 • 1:16 - 1:19
  من خودم را مابین و گاهی خارج از
  این سیستم صفر و یکی جنسیت حس میکنم.
 • 1:20 - 1:21
  و خارج از سیستم بودن
 • 1:21 - 1:24
  به این معناست که هم خانم
  و هم آقا خطاب میشوم
 • 1:24 - 1:26
  در مدت کمتر از یک ساعت
  وقتی بیرون هستم و دارم همه کار میکنم
 • 1:26 - 1:28
  مثل خرید چریوس.
 • 1:28 - 1:30
  اما در این بین خط بودن
  که خیلی راحت هستم.
 • 1:30 - 1:32
  در این فضا که میتوانم
  هم آقا و هم خانم باشم
 • 1:32 - 1:35
  احساس درستترین و اصیلترین را میکنم.
 • 1:35 - 1:38
  اما این به این معنی نیست
  که این تعاملات ناخوشایند نیست.
 • 1:38 - 1:41
  باور کنید ناراحتی میتواند
  از یک آزردگی کوچک
 • 1:41 - 1:42
  تا احساس ناامنی جسمی باشد.
 • 1:42 - 1:44
  مثل زمانی که در باری در کالج بودم
 • 1:44 - 1:47
  و دربان آنجا من را از پشت گردن گرفت
 • 1:47 - 1:49
  و از دستشویی خانمها بیرون انداخت.
 • 1:49 - 1:52
  برای من اصالت به معنای راحتی نیست.
 • 1:52 - 1:55
  یعنی مذاکره و مدیریت سختیهای روزمره زندگی
 • 1:55 - 1:56
  حتی در مواقعی که امن نیست.
 • 1:57 - 1:59
  و به این شکل نبود
  تا تجربه من به عنوان یک فرد ترنس
 • 2:00 - 2:02
  با هویت جدید من
  به عنوان والد برخورد کرد
 • 2:02 - 2:04
  که متوجه عمق آسیبپذیری خودم شدم
 • 2:04 - 2:07
  و اینکه آنها چطور من را
  از خود واقعیام باز میدارند.
 • 2:08 - 2:11
  برای اغلب افراد
  اینکه فرزندشان آنها را چه صدا کند
 • 2:11 - 2:12
  چیزی نیست که خیلی به آن فکر کنند.
 • 2:12 - 2:14
  خارج از واژههای فرهنگی
 • 2:14 - 2:18
  یا تنوعاتی بر اساس جنسیت
  مثل "ماما"، "مامی"، "ددی"، "پاپا".
 • 2:18 - 2:21
  اما برای من امکان این که
  این بچه،
 • 2:21 - 2:23
  که نوجوان و جوان خواهد شد
 • 2:23 - 2:25
  و در زندگیمان من را چه صدا خواهد کرد،
 • 2:25 - 2:28
  هم خیلی ترسناک بود و هم هیجانانگیز.
 • 2:29 - 2:32
  و من نه ماه با این واقعیت که
  "ماما" صدا شوم دست و پنجه نرم کردم
 • 2:32 - 2:35
  یا چیزی مثل آن،
  اصلا شبیه من نبود.
 • 2:35 - 2:38
  و صرف نظر از اینکه چند بار
  و چه تعداد ورژن "مامان" را امتحان کردم،
 • 2:38 - 2:40
  همیشه احساس تحمیلی و عمیقا ناراحتی میکردم.
 • 2:41 - 2:45
  میدانستم اگه "مامان" یا "مامی" صدایم کنند
  برای خیلی از مردم قابل هضمتر است.
 • 2:45 - 2:47
  داشتن دو تا مادر چیز خیلی جدیدی نیست،
 • 2:47 - 2:49
  مخصوصا جاییکه ما زندگی میکنیم.
 • 2:50 - 2:51
  خوب لغت های دیگری را امتحان کردم.
 • 2:51 - 2:54
  و موقعی که "ددی (بابا)" را امتحان میکردم
  احساس بهتری داشتم.
 • 2:55 - 2:56
  بهتر اما نه عالی.
 • 2:57 - 2:59
  مثل این بود که
  یک جفت کفشی که خیلی دوست دارید
 • 2:59 - 3:02
  اما مجبور بودید بپوشید
  و با آن زورآزمایی کنید.
 • 3:02 - 3:05
  میدانستم اینکه یک زن "بابا" صدا شود
 • 3:05 - 3:08
  قرار بود مسیر سختتری
  همراه با اوقات ناراحتتری پیشرویم باشد.
 • 3:08 - 3:10
  اما زودتر از اینکه متوجه شوم وقت آن رسید
 • 3:10 - 3:13
  و الیت جیغکشان
  مثل بیشتر بچهها به دنیا آمد.
 • 3:14 - 3:16
  و هویت جدید من به عنوان والد شروع شد.
 • 3:16 - 3:19
  من تصمیم گرفتم که پدر شوم
  و خانواده جدید ما با جهان روبهرو شد.
 • 3:20 - 3:23
  یکی از رایجترین چیزها زمانی است
  که مردم ما را میبینند،
 • 3:23 - 3:25
  مردمی هستند که "مامان" صدایم میکنند.
 • 3:25 - 3:28
  و در این شرایط
  تعاملات مختلفی میتواند صورت بگیرد.
 • 3:28 - 3:32
  و من این نقشه را کشیدهام
  تا به نشان دادن گزینههای من کمک کند.
 • 3:32 - 3:33
  (خنده)
 • 3:34 - 3:36
  گزینه اول این است که
  این فرض را نادیده بگیریم
 • 3:36 - 3:39
  و به مردم اجازه بدهم
  که "مامان" خطابم کنند،
 • 3:39 - 3:41
  که برای گروه دیگر ناخوشایند نیست.
 • 3:41 - 3:43
  اما معمولا برای ما ناخوشایند است.
 • 3:44 - 3:47
  و معمولا باعث محدود کردن
  تعاملم با این گونه افراد میشود.
 • 3:47 - 3:48
  گزینه اول.
 • 3:49 - 3:51
  گزینه دوم متوقف و اصلاح کردن آنهاست.
 • 3:52 - 3:53
  و گفتن چیزی مثل
 • 3:53 - 3:56
  "در واقع من پدر الیت هستم" یا
  الیت منو بابا صدا میکنه."
 • 3:56 - 3:59
  و با انجام این
  یک یا دوتا از این موارد اتفاق میافتد
 • 4:00 - 4:03
  مردم با آن کنار میایند و
  مثلا میگویند "آهان، باشه."
 • 4:03 - 4:04
  و میروند.
 • 4:04 - 4:07
  یا آنها با عذرخواهی زیادی جواب میدهند
 • 4:07 - 4:09
  چون که احساس بد، ناخوشایند،
  گناهکار یا عجیبی دارند.
 • 4:10 - 4:13
  اما اغلب اتفاقی که میافتد
  این است که مردم واقعا گیج میشوند
 • 4:14 - 4:16
  و یک نگاه تند میکنند و مثلا میگویند
 • 4:17 - 4:19
  "این یعنی شما
  میخواهید تغییر جنسیت دهید؟
 • 4:19 - 4:21
  میخواهی یک مرد باشید؟"
 • 4:21 - 4:22
  یا مثلا میگویند
 • 4:22 - 4:24
  "چطور ممکنه زنی پدر باشد؟
 • 4:24 - 4:25
  فقط مردها پدر هستند."
 • 4:26 - 4:29
  خب گزینه اول اغلب راه آسانتری است.
 • 4:29 - 4:31
  گزینه دوم همیشه گزینه اصیلتری است.
 • 4:31 - 4:34
  و همه این سناریوها
  شامل یک سطح ناراحتی هستند،
 • 4:34 - 4:35
  حتی در بهترین وضع.
 • 4:35 - 4:38
  و در طول زمان توانایی من را
  برای راهیابی در این ننقشه پیچیده
 • 4:38 - 4:39
  آسانتر شده است.
 • 4:39 - 4:41
  اما ناراحتی همچنان وجود دارد.
 • 4:42 - 4:43
  حال من اینجا نمیایستم و تظاهر کنم
 • 4:43 - 4:46
  که به این وضع تسلط دارم،
  کمی از واقعیت دور است.
 • 4:46 - 4:49
  و هنوز روزهایی هستند که من
  میگذارم گزینه اول اتفاق بیفتد
 • 4:49 - 4:51
  زیرا گزینه دوم خیلی سخت
  یا خیلی خطرناک است.
 • 4:52 - 4:55
  هیچ راهی برای اطمینان
  از رفتار هیچ کس نیست.
 • 4:56 - 4:58
  و میخواهم مطمئن باشم
  این مردم نیت خوب دارند
 • 4:58 - 4:59
  که مردم خوب هستند.
 • 5:00 - 5:03
  اما ما در جهانی زندگی میکنیم
  که گزینه وجود من در نظر کسی
 • 5:03 - 5:05
  میتواند من را
  با تهدیدهای جدی روبهرو کند
 • 5:05 - 5:07
  یا حتی امنیت فیزیکی و
  احساسی خانوادهام را.
 • 5:08 - 5:11
  بنابراین بهای این کار را
  نسبت به خطراتش سنجیدم
 • 5:12 - 5:16
  و گاهی امنیت خانوادهام
  قبل از اصالت من قرار میگیرد.
 • 5:17 - 5:18
  با وجود این خطر
 • 5:18 - 5:22
  میدانم که الیت بزرگ خواهد شد
  و فهم و مهارت زبانیش بیشتر میشود
 • 5:22 - 5:25
  اگر من آنها را اصلاح نکنم
  او خواهد کرد.
 • 5:26 - 5:29
  نمیخواهم ترس و ناامیدی من
  بر دوش او گذاشته شود.
 • 5:29 - 5:31
  تا روحیهاش را ضعیف کند
  یا صدای خودش را زیر سوال ببرد.
 • 5:32 - 5:35
  من باید نمونه یاور، اصالت و آسیبپذیری
 • 5:35 - 5:38
  که به معنای خم شدن در لحظات
  معذب کنندهای است که مامان صدایم میکند
 • 5:38 - 5:41
  و ایستادن و گفتن اینکه
  " نه، من یک پدر هستم.
 • 5:41 - 5:44
  و من حتی یک شوخی
  پدرانهای برای اثبات آن دارم."
 • 5:44 - 5:46
  (خنده)
 • 5:46 - 5:48
  تا به حال لحظات
  ناخوشایند بسیاری وجود داشته
 • 5:48 - 5:50
  و حتی تعدادی دردناک.
 • 5:50 - 5:51
  همچنین
  در این دو سال کوتاه
 • 5:51 - 5:56
  قانونی شدن سفر من به عنوان یک پدر
 • 5:56 - 5:57
  و مسیر من به سمت اصالت وجود داشته.
 • 5:58 - 6:00
  وقتی اولین
  سونوگرافیمان را دریافت کردیم،
 • 6:00 - 6:02
  تصمیم گرفتیم که میخواهیم
  جنسیت بچه را بدانیم.
 • 6:02 - 6:06
  تکنسین بخش بیرونی واژن او را دید
  و گفت "دختر است"
 • 6:06 - 6:09
  روی صفحه نمایش به ما نشان داد
  کپی آنرا داد و ما را راهی کرد.
 • 6:09 - 6:12
  مانند بقیه عکس را
  با خانوادههایمان به اشتراک گذاشتیم
 • 6:12 - 6:14
  و خیلی زود مادرم به خانه ما آمد
  با کیسه ای پر از....
 • 6:15 - 6:16
  اغراق نمیکنم،
 • 6:16 - 6:22
  چیزی به این ارتفاع،
  پر از لباسهای صورتی و اسباببازی بود.
 • 6:23 - 6:26
  من کمی در مواجه با
  این همه چیزهای صورتی ناراحت شدم.
 • 6:26 - 6:28
  چون که
  بر روی جنسیت مطالعه داشتهام
 • 6:28 - 6:31
  و ساعت های بسیاری صرف تدریس
  آن در کارگاهها و کلاسها کردهام،
 • 6:31 - 6:34
  فکر کردم بر مسئله
  ساختار اجتماعی جنسیت خیلی خوب مسلط هستم
 • 6:34 - 6:37
  و اینکه چگونه جنسیتگرایی
  ارزش زنانه را کم میکند
 • 6:37 - 6:40
  و اینکه چگونه
  صراحت و ضمنی بودن را اثبات میکند.
 • 6:41 - 6:45
  اما این وضعیت بیزاری
  از کیسه پر از وسایل صورتی
 • 6:45 - 6:48
  مرا مجبور به بررسی
  عدم پذیرشم از چیزهای خیلی فمنیستی
 • 6:48 - 6:50
  در دنیای فرزندم کرد.
 • 6:51 - 6:54
  متوجه شدم که دارم
  جنسیتگرایی را ترویج میدهم
 • 6:54 - 6:56
  و هنجارهای اجتماعی
  که میتوانند مشکلساز باشند.
 • 6:56 - 6:59
  مهم نیست من چقدر به
  بیطرفی جنسی را در نظریه باور دارم،
 • 6:59 - 7:05
  در عمل، نبود زنانگی
  بیطرفی نیست، مردانگی است.
 • 7:06 - 7:09
  اگر من فقط به فرزندم
  لباس سبز و آبی و طوسی بپوشانم،
 • 7:09 - 7:13
  جهان بیرون فکر نمیکند
  "وای چه بچه بیطرف جنسی قشنگی."
 • 7:13 - 7:16
  آنها میگویند
  "چه پسر قشنگی."
 • 7:16 - 7:20
  بنابراین درک نظری من از جنسیت
  و جهان والدینم، سخت درگیر است.
 • 7:21 - 7:24
  بله، من رنگ و اسباببازیهای متنوعی
  را میخواهم برای کودکم تا تجربه کند.
 • 7:24 - 7:26
  یک محیط متعادلی را
  برای او میخواهم تا بیاید
 • 7:26 - 7:28
  و از دیدگاه خودش بفهمد.
 • 7:28 - 7:31
  ما حتی یک اسم بیطرف
  برای دخترمان انتخاب کردیم.
 • 7:31 - 7:35
  اما تلاشهای نظریه
  بیطرفی جنسیتی به مراتب آسانتر از
 • 7:35 - 7:36
  تلاشهای عملی است.
 • 7:36 - 7:39
  و در تلاش من برای ساختن این زمینه
 • 7:39 - 7:43
  سهوا داشتم از مردانگی
  حمایت میکردم تا زنانگی.
 • 7:43 - 7:46
  بنابراین، به جای تضعیف
  یا حذف زنانگی در زندگی ما،
 • 7:47 - 7:49
  در یک تلاش جمعی آن را جشن میگیریم.
 • 7:49 - 7:52
  رنگ صورتی را
  در میان انواع مختلف رنگها داریم،
 • 7:52 - 7:53
  قشنگ را با خوشتیپ و خوشگل را
 • 7:53 - 7:55
  با قوی و باهوش تعدیل میکنیم.
 • 7:55 - 7:58
  و سخت میکوشیم
  تا هیچ کلامی را به جنسیت ریط ندهیم.
 • 7:58 - 8:01
  ما قدر زنانگی و مردانگی را میدانیم
 • 8:01 - 8:03
  در عین حال
  به شدت از آن انتقاد میکنیم.
 • 8:03 - 8:06
  و تلاش میکنیم که
  خودمان را محدود به نقشهای جنسیتی نکنیم.
 • 8:07 - 8:08
  همه اینها را
  بدان امید انجام میدهیم که
 • 8:08 - 8:12
  ما الگو رابطه سالم و قدرتمند جنسیتی
  را برای فرزندان خود بسازیم.
 • 8:13 - 8:16
  درحال حاضر این کار
  برای ترویج رابطه سالم با جنسیت برای الیت
 • 8:16 - 8:20
  من را به فکری دوباره و ارزیابی
  اینکه چگونه اجازه دادم جنسیتگرایی
 • 8:20 - 8:21
  در هویت جنسیتی من شکل گیرد بازداشت.
 • 8:22 - 8:24
  شروع کردم به ارزیابی مجدد
  چگونه زنانگی را رد کردم
 • 8:24 - 8:27
  برای این که مرد بمانم
  که سالم نبود
 • 8:27 - 8:29
  یا چیزی که بخواهم منتقل کنم.
 • 8:30 - 8:33
  برای انجام این کار
  باید قید گزینه اول را میزدم.
 • 8:33 - 8:34
  نمیتوانستم نادیده بگیرم و ادامه دهم.
 • 8:34 - 8:36
  مجبور به انتخاب گزینه دوم بودم.
 • 8:36 - 8:39
  مجبور بودم با بعضی قسمتهای
  بسیار معذبم در ارتباط باشم
 • 8:39 - 8:41
  برای حرکت به سمت من اصیل خودم.
 • 8:42 - 8:45
  و این بدان معنا بود که باید
  نسبت به ناراحتی با بدنم واقعنگر باشم.
 • 8:46 - 8:49
  این بسیار شایع است که افراد ترنس
  در بدن خود احساس ناراحتی میکنند
 • 8:50 - 8:52
  و این ناراحتی میتواند
  از ضعیف کردن تا آزار دهنده باشد
 • 8:52 - 8:54
  و هرجایی میان این دو.
 • 8:54 - 8:57
  و یادگیری بدنم و اینکه چگونه
  به عنوان یک فرد ترنس احساس راحتی کنم
 • 8:57 - 8:59
  یک سفر مادام العمر بوده است.
 • 8:59 - 9:01
  همیشه با قسمتهایی از بدنم درگیر بودهام
 • 9:01 - 9:03
  که میتواند زنانه تلقی شود
 • 9:03 - 9:06
  سینه، باسن، صدام.
 • 9:06 - 9:09
  و من گاهی تصمیم سخت
  وگاهی آسان را گرفتهام
 • 9:09 - 9:12
  که هیچ هورمونی مصرف نکنم
  یا جراحی برای تغییر آن انجام ندهم
 • 9:12 - 9:14
  برای اینکه خودم را از نظر
  استانداردهای جامعه بیشتر مرد بسازم.
 • 9:15 - 9:18
  و در حالی که من قطعا
  بر تمام احساسهای نارضایتی غلبه نکردم،
 • 9:19 - 9:21
  متوجه شدم با مقابله نکردن با این ناراحتی و
 • 9:21 - 9:24
  رسیدن به جایگاهی مثبت با بدنم، جنسیتگرایی
 • 9:24 - 9:28
  و ترس از ترنس بودن را تقویت
  و الگوی شرمندگی از بدن را ترویج میدادم.
 • 9:29 - 9:30
  اگر از بدنم متنفر باشم،
 • 9:30 - 9:33
  بخصوص در قسمتهایی که جامعه
  فرض را بر جنس زن میگذارد،
 • 9:33 - 9:37
  بالقوه به نحوه نگرش فرزندم
  به امکانات بدنش و زنانگی و
 • 9:37 - 9:39
  اندام زنانهاش آسیب میرسانم.
 • 9:40 - 9:42
  اگر از بدنم متنفر باشم
  یا احساس راحتی نکنم،
 • 9:42 - 9:44
  چطور از بچهام انتظار داشته باشم
  خودش را دوست داشته باشد؟
 • 9:45 - 9:48
  حالا برای من آسانتر است
  که گزینه اول را انتخاب کنم:
 • 9:49 - 9:52
  فرزندم را وقتی از بدنم میپرسد
  نادیده بگیرم و از او پنهانش کنم.
 • 9:53 - 9:55
  اما مجبورم گزینه دو را هر روز انتخاب کنم.
 • 9:56 - 9:59
  من باید با مفروضات خود مقابله کنم
  در مورد آنچه بدن پدر میتواند و باید باشد.
 • 10:00 - 10:03
  پس هر روز برای راحتی بییشتر
  در این جسم و یافتن راههایی
 • 10:03 - 10:05
  که زنانگیام را بیان کنم تلاش میکنم.
 • 10:05 - 10:07
  در موردش بیشتر حرف میزنم،
 • 10:07 - 10:09
  من عمق این ناراحتی را کشف میکنم
 • 10:09 - 10:10
  و در پی زبانی هستم که احساس راحتی کنم.
 • 10:10 - 10:14
  و این ناراحتی هر روز به من کمک میکند
  تا عاملیت و اصالت را بسازم
 • 10:14 - 10:16
  در چگونگی حضورم در بدن و جنسیتم.
 • 10:17 - 10:19
  من علیه محدود کردن خودم کار میکنم.
 • 10:19 - 10:21
  میخواهم نشانش دهم
  یک پدر میتواند باسن داشته باشد،
 • 10:21 - 10:24
  یک پدر لزوما نباید سینه صاف داشته باشد
 • 10:24 - 10:25
  یا حتی موهای صورتش رشد کند.
 • 10:26 - 10:28
  و هنگامی که به بلوغ کافی رسید،
 • 10:28 - 10:30
  میخواهم با او
  درباره سفرم با بدنم صحبت کنم.
 • 10:30 - 10:33
  میخواهم که مسیر من را به سوی اصالت ببیند
 • 10:33 - 10:35
  حتی اگر قرار به
  نشان دادن قسمتهای بدتر باشد.
 • 10:37 - 10:39
  ما یک پزشک متخصص اطفال داریم
 • 10:39 - 10:42
  و رابطه خوبی
  با او برقرار کردهایم.
 • 10:42 - 10:44
  و همانطور که همه میدانید
  در حالی که دکتر شما ثابت است،
 • 10:44 - 10:47
  پرستاران دائما تغییر میکنند.
 • 10:47 - 10:50
  و هنگامی که الیت به دنیا آمد
  او را به پزشک اطفال بردیم
 • 10:50 - 10:52
  و اولین پرستارمان را دیدیم-
  او را سارا صدا میزنیم.
 • 10:52 - 10:55
  خیلی زود در زمان ما با سارا،
 • 10:55 - 10:57
  به او گفتیم که چطور
  قراره من "بابا" خطاب شوم
 • 10:57 - 10:58
  و همسر من "مامان."
 • 10:58 - 11:00
  سارا از آن افرادی بود
  که این مسئله را پذیرفت،
 • 11:00 - 11:02
  و بازدیدهای بعدی ما
  خیلی راحت پیش رفت.
 • 11:02 - 11:05
  و حدود یک سال بعد
  سارا تغییر شیفت داد
 • 11:05 - 11:07
  و شروع به کار با یک
  پرستار جدید به اسم بکی کردیم
 • 11:08 - 11:10
  مکالمات پدری را
  در مقابل او نداشتیم
 • 11:10 - 11:12
  هیچ وقت پیش نیامد
  تا وقتی که سارا، پرستار اصلی ما
 • 11:12 - 11:13
  آمد تا سری بزند.
 • 11:14 - 11:17
  سارا گرم و خوشحال بود
  و به من، الیت و همسرم سلام کرد
 • 11:17 - 11:19
  و هنگام صحبت با الیوت
  چیزی شبیه این گفت
 • 11:19 - 11:21
  "پدرت اسباببازیهاتو نگه میداره؟"
 • 11:21 - 11:23
  از گوشه چشمانم
 • 11:23 - 11:26
  می توانستم بکی را ببینم
  در صندلیش چرخید
 • 11:26 - 11:27
  و خیره به سارا نگاه کرد
 • 11:28 - 11:30
  و همانطور که مکالمه تغییر کرد
  به پزشک اطفال ما
 • 11:30 - 11:34
  دیدم تعامل سارا و بکی
  ادامه داشت، و چیزی شبیه این بود.
 • 11:34 - 11:38
  بکی سرش را تکان داد "نه"
  و با دهانش گفت "مامان."
 • 11:39 - 11:43
  سارا سرش را تکان داد "نه"
  و با دهانش گفت "نه، بابا."
 • 11:43 - 11:45
  (خنده)
 • 11:45 - 11:47
  میدونم! ناخوشاینده، درسته؟
 • 11:47 - 11:49
  پس این چند بار دیگر در سکوت انجام شد
 • 11:49 - 11:50
  تا این که ما رفتیم.
 • 11:51 - 11:53
  در حال حاضر،
  این تعامل با من گیر کرده است.
 • 11:54 - 11:56
  سارا میتوانست گزینه اول را انتخاب کند،
 • 11:56 - 11:59
  بکی را نادیده گرفت و
  گذاشت به من به چشم یک مادر نگاه کند.
 • 11:59 - 12:01
  برای سارا آسانتر بود.
 • 12:01 - 12:04
  او میتوانست مسئولیت را دوباره
  بر عهده من بگذارد یا اصلا چیزی نگوید.
 • 12:05 - 12:07
  اما در آن لحظه گزینه دوم را انتخاب کرد.
 • 12:08 - 12:11
  او تصمیم گرفت تا با این پیش فرضها
  مقابله کند و وجودم را تأیید کند.
 • 12:11 - 12:13
  او اصرار داشت که فردی با مشخصات من
 • 12:13 - 12:15
  باالواقع یک پدر باشد.
 • 12:15 - 12:17
  و در یک راه کوچک اما معنیدار
 • 12:17 - 12:20
  از من، اصالتم و خانوادهام حمایت کرد.
 • 12:22 - 12:26
  متاسفانه در جهان زندگی میکنیم
  که از پذیرفتن افراد ترنس و تنوع
 • 12:26 - 12:29
  افراد ترانس به طور کلی میپرهیزیم.
 • 12:29 - 12:32
  و امید من این است که
  اگر با فرصتی مواجه شدیم
 • 12:32 - 12:33
  که برای دیگری بایستیم،
 • 12:33 - 12:37
  همه ما مانند سارا اقدام کنیم،
  حتی زمانی که در معرض خطر هستیم.
 • 12:38 - 12:43
  بنابراین برخی از روزها، خطر پدر
  دوجنسه بودن بسیار زیاد است.
 • 12:43 - 12:45
  و انتخاب اینکه پدر باشی خیلی سخت بوده است.
 • 12:46 - 12:48
  و مطمئنم که به سختترین
  وضع ادامه خواهد داش،
 • 12:48 - 12:50
  هنوز باارزشترین تجربه زندگی من است
 • 12:51 - 12:54
  اما با وجود این چالش،
  هر روز ۱۰۰ درصد ارزشش را دارد.
 • 12:55 - 12:57
  بنابراین هر روز
  قولم را به الیوت تأیید میکنم
 • 12:58 - 12:59
  و البته همان وعده را به خودم.
 • 13:00 - 13:02
  که خودم و او را زیاد دوست داشته باشم.
 • 13:02 - 13:04
  با بخشش و محبت
 • 13:04 - 13:07
  با سخاوت و عشق زیاد.
 • 13:07 - 13:10
  با دادن فضایی برای رشد و
  فراتر از محدوده آسایش رفتن
 • 13:10 - 13:13
  به امید به دست آوردن
  و زندگی یک زندگی معنادارتر.
 • 13:14 - 13:16
  من در ذهن و قلبم میدانم
 • 13:16 - 13:19
  که روزهای سخت و دردناک
  و ناراحت کنندهای در پیش دارم.
 • 13:19 - 13:20
  همچنان میدانم
 • 13:20 - 13:24
  روزهای دشوار و پر از درد و
  ناراحتی را در پیش دارم.
 • 13:24 - 13:26
  که میتوانم بدون حسرت آنها را مرور کنم.
 • 13:26 - 13:27
  متشکرم.
 • 13:27 - 13:29
  (تشویق)
Title:
یک پدر ترنس بودن چه شکلی است
Speaker:
ال بی هناز
Description:

ال بی هناز صادقانه تجربه خود را از والدی که ترنس است به اشتراک می‌گذارد -- و به ما درباره اصالت و طرفداری یاد می‌دهد. او می‌گوید:" اصالت به معنای راحتی نیست. یعنی مذاکره و مدیریت سختی‌های روزمره."

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
13:44

Persian subtitles

Revisions