បទ ថ្មី ផ្ញើរកងចង់ដៃ ច្រៀងដោយ ពេជ្រ រដ្ធា pher kng jong day

Title:
បទ ថ្មី ផ្ញើរកងចង់ដៃ ច្រៀងដោយ ពេជ្រ រដ្ធា pher kng jong day
Description:

បទ ថ្មី ផ្ញើរកងចង់ដៃ ច្រៀងដោយ ពេជ្រ រដ្ធា pher kng jong day
ស្ដាប់បទចំរៀងថ្មីៗពិរោះៗរបស់មាននៅទីនេះ
សូមជួយចុះ ( subscribe & share ) ដើម្បីទទួលបានបទចំរៀងថ្មីៗជាច្រើនទៀត
ខ្មែរស្រលាញ៉ខ្មែរ I love cambodian

more » « less
Duration:
05:14
Format: Youtube Primary Original
This video is part of Amara Public.