Vietnamese subtitles

← 05-45 Do We Have Enough Information?

Get Embed Code
7 Languages

Showing Revision 2 created 08/18/2015 by Thanh Pham.

 1. Câu trả lời là không, chúng ta không đủ
  thông tin, ta nên tạo một biến instance
 2. Biến xCoord và yCoord là các tham số
  trong constructor
 3. Nghĩa là khi constructor chạy xong
  chúng sẽ biến mất. Vì thế khi
 4. addFriend được gọi sau, xCoord và yCoord
  không xuất hiện nữa. Chúng ta không thể lấy
 5. các tọa độ từ biến friend.
  Chúng ta đang nói về các tọa độ
 6. chỗ mà vẽ các vòng tròn. Và người bạn có
  thể không biết điều gì
 7. về vị trí góc trái phía trên của object hiện tại
  là gì. Ta có thể lấy các tọa độ
 8. như là các tham số trong method addFriend
  nên nó sẽ là
 9. addFriend(Person friend int x int y). Nhưng
  nó sẽ không ổn lắm nếu mỗi lần
 10. bạn gọi addFriend, bạn đều phải truyền
  tọa độ x và y như bạn
 11. đã truyền vào ở constructor. Vì thế nếu
  chúng ta quyết định tạo biến
 12. instance cho x và y, chúng ta sẽ khởi tạo chúng
  ở đâu? Bạn hãy thử
 13. tự nghĩ xem