Return to Video

09-53 Today Item on Tablet

 • 0:00 - 0:03
  Trong MainActivity, ta kêu ForecastFragment
 • 0:03 - 0:06
  dùng today layout đặc biệt nếu nó là one pane mode.
 • 0:06 - 0:08
  Trong fragment, ta truyền vào giá trị này
 • 0:08 - 0:10
  tới forecast adapter, nếu nó không null,
 • 0:10 - 0:13
  lý do nó có thể null, là bởi vì activity onCreate method
 • 0:13 - 0:16
  sẽ xảy ra trước khi fragment onCreateView method.
 • 0:16 - 0:19
  Và đây là nơi forecast adapter được khởi chạy.
 • 0:19 - 0:21
  Nên ta đặt boolean ở đây.
 • 0:21 - 0:24
  Lý do ta có code này ở đây là vì đó là một public method.
 • 0:24 - 0:28
  Nên, trong tương lai nó có thể được gọi trước hoặc sau method này.
Title:
09-53 Today Item on Tablet
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Udacity
Project:
UD853 - Developing Android Apps
Duration:
0:28

Vietnamese subtitles

Revisions