Vietnamese subtitles

← 09-53 Today Item on Tablet

Get Embed Code
10 Languages

Showing Revision 1 created 08/04/2015 by TTmagic Nguyen.

  1. Trong MainActivity, ta kêu ForecastFragment
  2. dùng today layout đặc biệt nếu nó là one pane mode.
  3. Trong fragment, ta truyền vào giá trị này
  4. tới forecast adapter, nếu nó không null,
  5. lý do nó có thể null, là bởi vì activity onCreate method
  6. sẽ xảy ra trước khi fragment onCreateView method.
  7. Và đây là nơi forecast adapter được khởi chạy.
  8. Nên ta đặt boolean ở đây.
  9. Lý do ta có code này ở đây là vì đó là một public method.
  10. Nên, trong tương lai nó có thể được gọi trước hoặc sau method này.