Vietnamese subtitles

← Sự xấp xỉ của hàm số mũ- Phương trình vi phân

Get Embed Code
7 Languages

Showing Revision 1 created 08/20/2017 by Lưu Hiền.

  1. Và đây là 1 câu đố:
    Nếu bạn muốn tính e mũ pi
  2. tức là e mũ 3,14 và như vậy thì
  3. Đâu sẽ là kết quả xấp xỉ đúng nhất?
  4. (1 cộng 1 phần 31416) mũ 10000?
  5. hay (1+1 phần 10000) mũ 3,1416?
  6. hay (1+3,1416 phần 10000) mũ 10000?