Vietnamese subtitles

← 06-14 Combining Strings Together

Get Embed Code
13 Languages

Showing Revision 2 created 11/11/2015 by Fran Ontanaya.

 1. Khi xử lý các chuỗi trong Java,
 2. cần hiểu một khái niệm quan trọng
  là ghép chuỗi.
 3. Lúc này nó là một từ khó hiểu, nhưng
 4. đơn giản nghĩa là kết hợp các chuỗi ký tự
  vào với nhau từ đầu đến cuối.
 5. Nếu đây là một chuỗi và
  đây là một chuỗi,
 6. bạn có thể kết hợp chúng bằng cách ghép
  chúng lại để tạo ra một chuỗi dài hơn.
 7. Để ghép các chuỗi này với nhau,
  chúng ta sử dụng phép toán cộng.
 8. Giống như dấu cộng
  mà ta biết trong toán học.
 9. Như có thể cộng các số với nhau,
  bạn cũng có thể ghép các chuỗi với nhau.
 10. Hãy xem ví dụ.
 11. Biết rằng tôi có ba chuỗi khác nhau,
  một trực kiện chuỗi cho biết tôi cần,
 12. một trực kiện chuỗi khác
  cho biết 2 ly cà phê,
 13. và một trực kiện chuỗi khác
  cho biết vào thứ hai.
 14. Tôi có thể sử dụng dấu cộng để
  ghép tất cả các chuỗi này với nhau.
 15. Tạo thành một chuỗi cực dài
  cho biết tôi cần2 ly cà phêvào thứ hai.
 16. Cứ khi nào tôi thấy tượng tự thế này,
  tôi tưởng tượng dấu cộng biến mất, và
 17. Tôi tưởng tượng dấu ngoặc cũng mất, và
 18. Tôi chỉ tưởng tượng đơn giản là nối
  những cái này vào với nhau.
 19. Và khi tôi nói đã nối,
  thì chúng đã hợp lại với nhau.
 20. Thậm chí còn không có khoảng cách nào
  giữa chuỗi này và chuỗi này.
 21. Nếu bạn muốn cách ở đây,
 22. bạn phải thêm dấu cách rõ ràng
  vào cuối trực kiện chuỗi này,
 23. hoặc bạn thêm dấu cách ở đầu
  của trực kiện chuỗi này.
 24. Tương tự với cà phêvào thứ hai.
 25. Tôi muốn có dấu cách ở đây, nên tôi
  hoặc là thêm nó vào cuối chuỗi này
 26. hoặc thêm vào đầu chuỗi này.
 27. Tôi đã thêm một dấu cách ở đây và
  một dấu cách ở đây, vậy nên
 28. khi tôi ghép tất cả các chuỗi này với nhau,
 29. Tôi nối chúng với nhau, và tôi
  có được câu đúng như thế này.
 30. Có dấu cách ở đây và ở đây.
 31. Thêm dấu cách vào đúng vị trí cũng
  không đơn giản bởi vì bạn gặp
 32. dấu ngoặc kép ở khắp mọi nơi và
  dấu cộng, và
 33. thậm chí có cả dấu cách
  ở gần dấu cộng nữa.
 34. Nhưng những dấu cách gần dấu cộng
  không góp phần
 35. vào chuỗi hiển thị tổng thể.
 36. Dấu cách phải nằm trong
  dấu ngoặc kép.
 37. Đây là ví dụ về ghép chuỗi
  trong ứng dụng của chúng tôi.
 38. Tôi sẽ thay đổi ký tự để
 39. nó thể hiện "Số tiền đến hạn " + "$10".
 40. Tôi sẽ ghép trực kiện chuỗi này
  với trực kiện chuỗi này.
 41. Khi tôi chạy nó trên thiết bị của mình,
 42. rồi tôi nhấn vào nút Đặt hàng,
  thì tôi thấy Số tiền đến hạn $10.
 43. Bạn cũng có thể ghép chuỗi
  với số nguyên như tôi có ở đây.
 44. Trước đó, số 10 nằm trong ngoặc kép nên
 45. đó là chuỗi đại diện
  số mười.
 46. Nhưng ở đây tôi có 100 không có ngoặc kép,
  nên đây là giá trị số nguyên của 100.
 47. Nếu tôi ghép một chuỗi
  với một số nguyên,
 48. thì nó lập tức biến
  toàn bộ thứ này thành một chuỗi.
 49. Nếu tôi nhấn nút Đặt hàng, thì tôi
  thấy $100 hiển thị trên màn hình.
 50. Chờ chút, tôi sẽ nghịch ngợm một chút
  với việc ghép chuỗi để thử
 51. các giá trị khác nhau.
 52. Bạn cũng có thể gặp lỗi biên soạn,
  nên hãy thận trọng.
 53. Nếu bạn quên dấu đóng ngoặc,
  bạn có thể gặp lỗi.
 54. Đợi chút, tôi sẽ nghịch ngợm với
  với việc ghép chuỗi, và
 55. thử các giá trị khác nhau.
 56. Theo hướng dẫn
  kiểu mã Android,
 57. chúng ta cần có một dấu cách trước
  và sau mỗi toán tử.
 58. Và toán tử ghép chuỗi này
  được tính như một toán tử.
 59. Bây giờ đến lượt bạn
  thực hành trên ứng dụng của mình.
 60. Thử nghiệm với các cách kết hợp chuỗi
  khác nhau bằng cách sử dụng toán tử cộng.
 61. Bạn cũng có thể kết hợp chuỗi với
  giá trị số nguyên.
 62. Khi bạn cảm thấy tự tin
  với việc ghép chuỗi,
 63. Tôi muốn bạn trả lời các câu hỏi này.