Return to Video

چگونه گفتگوهای سیاسی بهتری داشته باشیم؟

 • 0:01 - 0:04
  خب، شاید شما هم مثل بیشتر
  افراد این حس را داشته باشید
 • 0:04 - 0:07
  که قطبی شدن جامعه ما
  در حال بدتر شدن است،
 • 0:08 - 0:11
  که تقسیمبندی
  بین چپ و راست
 • 0:11 - 0:15
  واقعاً در بدترین شرایط خود
  در طول عمر همهی ما قرار دارد.
 • 0:15 - 0:20
  اما شاید بهدرستی نمیدانید
  که پژوهشها حدس شما را تأیید میکند.
 • 0:21 - 0:25
  و در یک کلام، پاسخ مثبت است.
 • 0:27 - 0:29
  در چندین مطالعه میبینیم
 • 0:29 - 0:33
  که آزادیخواهان و محافظهکاران
  بیش از پیش از هم فاصله گرفتهاند.
 • 0:33 - 0:38
  آنها بهطور فزاینده خود را درون
  قلعههای ایدئولوژیک محصور میکنند،
 • 0:38 - 0:42
  از اخبار متفاوتی استفاده میکنند،
  تنها با همفکران خود حرف میزنند
 • 0:42 - 0:46
  و بیش از پیش مناطق متفاوتی از کشور
  را برای زندگی انتخاب میکنند.
 • 0:47 - 0:50
  و فکر میکنم هشداردهندهترین آنها،
 • 0:50 - 0:54
  این دشمنی فزاینده
  در هر دو طرف است.
 • 0:54 - 0:56
  آزادیخواهان و محافظهکاران،
 • 0:56 - 0:58
  دموکراتها و جمهوریخواهان،
 • 0:58 - 1:01
  بیشتر و بیشتر از هم
  خوششان نمیآید.
 • 1:02 - 1:04
  اینرا به طرق مختلف میبینید.
 • 1:04 - 1:08
  نمیخواهند با هم دوست باشند.
  نمیخواهند با هم قرار بگذارند.
 • 1:08 - 1:11
  اگر این کار را بکنند، اگر متوجه شوند،
  یکدیگر را کمتر جذاب مییابند،
 • 1:11 - 1:14
  و بیشتر و بیشتر نمیخواهند
  فرزندان آنان با کسی ازدواج کند
 • 1:14 - 1:16
  که طرفدار حزب دیگر است،
 • 1:16 - 1:18
  آمار بسیار تکان دهندهای است.
 • 1:20 - 1:22
  ببینید، در آزمایشگاه من،
  با دانشجویانی که با آنان کار میکنم،
 • 1:22 - 1:26
  دربارهی نوعی الگوی اجتماعی
  صحبت میکنیم--
 • 1:26 - 1:29
  من به فیلم علاقه دارم و اغلب فکر میکنم
 • 1:30 - 1:32
  چه نوع فیلمی این الگو را دارد؟
 • 1:33 - 1:36
  چه نوع فیلمی به این
  قطبی شدن سیاسی ما شباهت دارد؟
 • 1:37 - 1:40
  خب، میتواند یک فیلم فاجعه باشد.
 • 1:41 - 1:43
  این طمئناً یک فاجعه است.
 • 1:43 - 1:45
  میتواند یک فیلم جنگی باشد.
 • 1:46 - 1:47
  این هم جور در میآید.
 • 1:47 - 1:51
  اما چیزی که هنوز به آن فکر میکنم
  یک فیلم زامبی آخرالزمان است.
 • 1:51 - 1:53
  (خنده)
 • 1:53 - 1:55
  درست است؟ میدانید چه نوع فیلمی.
 • 1:55 - 1:58
  افرادی که دسته جمعی سرگردان هستند،
 • 1:58 - 1:59
  به خود فکر نمیکنند،
 • 1:59 - 2:01
  یک نیروی ذهنی همه را تسخیر کرده
 • 2:01 - 2:04
  تلاش میکنند بیماری خود را پخش
  و جامعه را متلاشی کنند.
 • 2:05 - 2:08
  و شاید شما هم مثل من فکر کنید
 • 2:08 - 2:11
  که شما آدم خوب این فیلم
  زامبی آخرالزمان هستید،
 • 2:11 - 2:15
  و همهی این نفرت و قطبی شدن
  توسط دیگران منتشر میشود،
 • 2:15 - 2:17
  چون ما برد پیت هستیم، درست است؟
 • 2:18 - 2:21
  آزاداندیش، منصف،
 • 2:21 - 2:23
  فقط سعی داریم به چیزی بچسبیم
  که برایمان عزیز است،
 • 2:23 - 2:27
  میدانید، منظورم پیاده نظام
  ارتش زندهها نیست.
 • 2:27 - 2:28
  نه نیست.
 • 2:28 - 2:29
  هرگز نیست.
 • 2:30 - 2:32
  اما نکته این جاست:
 • 2:32 - 2:34
  به نظر شما، آنها فکر میکنند
  در چه فیلمی هستند؟
 • 2:35 - 2:37
  درست است؟
 • 2:37 - 2:39
  خب، آنها مطلقاً تصور میکنند
  که آدمهای خوب در فیلم
 • 2:39 - 2:41
  زامبی آخرالزمان هستند، درست است؟
 • 2:41 - 2:44
  و بهتر است باور کنید
  آنها تصور میکنند برد پیت هستند
 • 2:44 - 2:46
  و اینکه، ما زامبی هستیم.
 • 2:49 - 2:51
  و چه کسی میتواند بگوید حق با آنان نیست؟
 • 2:52 - 2:56
  فکر میکنم حقیقت این است
  که همهی ما اینجا سهیم هستیم.
 • 2:56 - 2:59
  و جنبه خوبش این است
  که میتوانیم در حل مسئله سهیم باشیم.
 • 3:00 - 3:02
  خب میخواهیم چه کنیم؟
 • 3:03 - 3:08
  چه کنیم که قطبی شدن را
  در زندگی روزمره کم کنیم؟
 • 3:08 - 3:11
  چه کنیم تا با مخالفان سیاسی خود
 • 3:11 - 3:13
  ارتباط و رابطه برقرار کنیم؟
 • 3:14 - 3:18
  خب، اینها پرسشهایی بود
  که نظر من و همکارم، مت فینبرگ،
 • 3:18 - 3:20
  چند سال پیش به آنها جلب شد
 • 3:20 - 3:22
  و پژوهش با این موضوع را شروع کردیم.
 • 3:23 - 3:26
  و یکی از اولین چیزهایی
  که کشف کردیم
 • 3:26 - 3:29
  که فکر می کنم برای فهم
  قطبی شدن واقعاً مفید است
 • 3:29 - 3:31
  این است که بفهمیم
 • 3:31 - 3:35
  که مبنای شکاف سیاسی در جامعه ما
  یک شکاف اخلاقی عمیقتر است.
 • 3:35 - 3:40
  پس یکی از مهمترین یافتهها
  در تاریخ روانشناسی سیاسی
 • 3:40 - 3:44
  شناسایی این الگو توسط دو روانپزشک
  به نام جان هیدیت
 • 3:44 - 3:45
  و جسی گراهام است
 • 3:45 - 3:49
  که آزادیخواهان و محافظهکاران
  تمایل به پشتیبانی از ارزشهای متفاوت
 • 3:49 - 3:50
  با شدتهای متفاوتی دارند.
 • 3:51 - 3:56
  پس بهعنوان مثال، میبینیم
  که آزادیخواهان بیشتر از محافظهکاران
 • 3:56 - 4:00
  از ارزشهایی مانند مساوات
  و عدالت و حفاظت از بروز آسیبهای اجتماعی
 • 4:00 - 4:02
  حمایت میکنند.
 • 4:02 - 4:07
  و محافظهکاران بیشتر از آزادیخواهان
  از ارزشهایی مانند وفاداری،
 • 4:07 - 4:11
  میهنپرستی، احترام به قدرت و خلوص معنوی
 • 4:11 - 4:13
  حمایت میکنند.
 • 4:14 - 4:18
  مت و من فکر میکردیم
  که شاید این شکاف اخلاقی
 • 4:18 - 4:21
  به فهم این نکته کمک کند که چرا
 • 4:21 - 4:24
  آزادیخواهان و محافظهکاران
  اینطور با هم حرف میزنند
 • 4:24 - 4:26
  و چرا به نظر میرسد
  وقتی حرف میزنند اینقدر
 • 4:26 - 4:27
  از هم بدگویی میکنند.
 • 4:27 - 4:29
  پس یک مطالعه ترتیب دادیم
 • 4:29 - 4:32
  که در آن به آزادیخواهان فراخوان دادیم
 • 4:32 - 4:35
  تا مقالهی قانع کنندهای بنویسند
 • 4:35 - 4:39
  که بتواند یک محافظهکار را متقاعد
  به حمایت از ازدواج همجنسها کند.
 • 4:40 - 4:43
  و نتیجه این بود که آزادیخواهان
  تمایل داشتند به بحث دربارهی
 • 4:43 - 4:47
  ارزشهای معنوی آزادیخواهانه
  مانند مساوات و عدالت بپردازند.
 • 4:47 - 4:49
  خب چیزهایی گفتند مثل،
 • 4:49 - 4:52
  «همه باید حق داشته باشند هر که را
  انتخاب می کنند دوست داشته باشند»،
 • 4:52 - 4:55
  و «آنان»-- منظور آمریکاییهای همجنسگراست--
 • 4:55 - 4:58
  «مانند آمریکاییهای دیگر
  شایسته حقوق یکسان هستند.»
 • 4:58 - 5:02
  بهطورکلی، متوجه شدیم
  ٦٩ درصد آزادیخواهان
 • 5:02 - 5:07
  در متن مقالهی خود به یک ارزش
  معنوی آزادیخواهانهتر اشاره کردهاند،
 • 5:07 - 5:11
  و تنها ٩ درصد به یکی از ارزشهای
  معنوی محافظهکارانهتر اشاره کردهاند،
 • 5:11 - 5:14
  در حالی که از آنان انتظار میرفت
  سعی کنند محافظهکاران را قانع کنند.
 • 5:14 - 5:18
  و هنگام مطالعه محافظهکاران
  وقتی از آنان مطالب قانع کننده خواستیم
 • 5:19 - 5:21
  در حمایت از این که انگلیسی باید
  زبان رسمی ایالات متحده باشد،
 • 5:21 - 5:24
  یک رویکرد کلاسیک محافظهکارانه داشتند.
 • 5:24 - 5:26
  دیدیم از این نظر
  وضع آنان نیز چندان بهتر نیست.
 • 5:26 - 5:28
  ٥٩ درصد آنان به بحث
 • 5:28 - 5:31
  دربارهی یکی از ارزشهای
  محافظهکارانه تر پرداختند،
 • 5:31 - 5:33
  و تنها ٨ درصد به یک
  ارزش آزادیخواهانه اشاره کردند،
 • 5:33 - 5:36
  در حالیکه قرار بود
  آزادیخواهان را قانع کنند.
 • 5:37 - 5:42
  خب، به سادگی میبینید
  چرا اینجا مشکل داریم. درست است؟
 • 5:42 - 5:46
  ارزشهای معنوی افراد،
  عمیقترین عقاید آنان است.
 • 5:46 - 5:49
  افراد تمایل دارند
  برای ارزشهای خود بجنگند و بمیرند.
 • 5:50 - 5:52
  چرا باید صرفاً برای قانع
  کردن شما، آنها را رها کنند
 • 5:52 - 5:56
  به خاطر چیزی که به هر حال
  بر سر آن با شما توافق ندارند؟
 • 5:56 - 5:59
  اگر درخواست قانعکنندهای که
  ازعموی جمهوریخواه خود دارید
 • 5:59 - 6:02
  به این معنی باشد که علاوه بر
  تغییر دیدگاه خود
 • 6:02 - 6:04
  مجبور است ارزشهای
  بنیادی خود را نیز تغییر دهد،
 • 6:04 - 6:05
  اینکار چندان موفق نخواهد بود.
 • 6:06 - 6:07
  پس چه راهی بهتر است؟
 • 6:08 - 6:12
  خب، به نظر ما این فنی است
  که به آن تجدید چارچوب اخلاقی میگوییم،
 • 6:13 - 6:15
  و دربارهاش در یک سری آزمایش
  مطالعه کردهایم.
 • 6:15 - 6:17
  در یکی از این آزمایشها،
 • 6:17 - 6:20
  به آزادیخواهان و محافظهکاران
  فراخوان دادیم تا در مطالعهای
 • 6:20 - 6:22
  یکی از سه مقاله را بخوانند
 • 6:22 - 6:25
  قبل از اینکه گرایشهای
  محیط زیستی آنان پرسیده شود.
 • 6:26 - 6:27
  و اولین مقاله از این سه تا
 • 6:27 - 6:31
  یک مقاله نسبتاً معمولی
  در حمایت از محیط زیست بود
 • 6:31 - 6:35
  که ارزشهای آزادیخواهانه در حمایت
  و حفاظت در مقابل آسیب را برمیانگیخت.
 • 6:35 - 6:37
  به چیزهایی اشاره میکرد مثل
  «به روشهای مهم بسیاری
 • 6:37 - 6:40
  به طور جدی باعث آسیب جاهایی میشویم
  که در آنها زندگی میکنیم»،
 • 6:40 - 6:43
  و «حال ضروری است
  گامهایی برداریم
 • 6:43 - 6:46
  تا از تخریب بیشتر زمینمان
  جلوگیری کنیم.»
 • 6:47 - 6:49
  گروه دیگری از شرکتکنندگان
 • 6:49 - 6:51
  قرار شد مقاله واقعاً متفاوتی بخوانند
 • 6:51 - 6:55
  که برای پرداختن به ارزش محافظهکارانه
  خلوص معنوی طراحی شده بود.
 • 6:56 - 6:58
  این مقاله نیز در حمایت از
  محیط زیست بود
 • 6:58 - 7:00
  و چیزهایی میگفت مثل
 • 7:00 - 7:04
  «حفظ پاکیزگی جنگلها، آب آشامیدنی،
  و آسمان ما اهمیت حیاتی دارد»،
 • 7:05 - 7:06
  «باید آلودگی
 • 7:07 - 7:09
  محل زندگیمان را
  زشت بدانیم.»
 • 7:09 - 7:11
  و «کاهش آلودگی
  میتواند به ما کمک کند
 • 7:11 - 7:14
  پاکیزگی و زیبایی محل زندگی خود را
  حفظ کنیم.»
 • 7:16 - 7:17
  و سپس گروه سومی داشتیم
 • 7:17 - 7:20
  که باید یک مقالهی
  صرفاً غیرسیاسی را میخواندند.
 • 7:20 - 7:23
  این گروه تنها برای مقایسه بود
  تا یک مبنا داشته باشیم.
 • 7:23 - 7:25
  و چیزی که با نظرسنجی متوجه شدیم
 • 7:25 - 7:27
  درباره گرایشهای محیط زیستی
  پس از خواندن مقاله،
 • 7:27 - 7:30
  دریافتیم که آزادیخواهان،
  مهم نبود چه مقالهای خوانده باشند،
 • 7:30 - 7:33
  تمایل به گرایشهای به شدت
  حامی محیط زیستی داشتند.
 • 7:33 - 7:35
  آزادیخواهان آماده حفاظت از
  محیط زیست هستند.
 • 7:35 - 7:37
  اما محافظهکاران،
 • 7:37 - 7:41
  به طور معنیدار حمایت بیشتری
  از سیاستهای افراطی محیط زیستی
 • 7:41 - 7:43
  و حفاظت از محیط زیست داشتند
 • 7:43 - 7:45
  اگر مقالهی خلوص معنوی را خوانده بودند
 • 7:45 - 7:47
  در مقایسه با آنهایی که یکی از
  دو مقاله دیگر را خوانده بودند.
 • 7:48 - 7:51
  حتی دریافتیم محافظهکارانی که
  مقاله خلوص معنوی را خوانده بودند
 • 7:51 - 7:55
  به احتمال بیشتری میگویند
  که به گرم شدن جهان باور دارند
 • 7:55 - 7:57
  و نگران گرم شدن جهان هستند
 • 7:57 - 7:59
  حتی با این که در آن مقاله
  هیچ اشارهای به گرم شدن جهان نشده بود.
 • 7:59 - 8:02
  تنها یک موضوع محیط زیستی مرتبط بود.
 • 8:02 - 8:05
  اما قدرت اثر این
  تجدید چارچوب اخلاقی را نشان میدهد.
 • 8:06 - 8:10
  و این را در موضوعات سیاسی مختلف
  آزمایش کرده ایم.
 • 8:10 - 8:13
  خب اگر میخواهید نظر محافظهکاران را
 • 8:13 - 8:17
  در موضوعاتی مانند ازدواج همجنس
  یا بیمه ملی سلامت جلب کنید،
 • 8:17 - 8:20
  مرتبط ساختن این موضوعات آزادیخواهانه
  با ارزشهای محافظهکارانه
 • 8:20 - 8:23
  مانند میهنپرستی و خلوص معنوی
  مفید خواهد بود.
 • 8:24 - 8:26
  و این را به روش دیگری نیز آزمودیم.
 • 8:26 - 8:30
  اگر میخواهید نظر آزادیخواهان را
  به موضوعات محافظهکارانه
 • 8:30 - 8:34
  مانند بودجه نظامی و زبان رسمی
  جلب کنید،
 • 8:34 - 8:36
  دلایل شما قانع کنندهتر خواهد بود
 • 8:36 - 8:39
  اگر آن موضوعات سیاسی محافظهکارانه را
  به ارزشهای معنوی آزادیخواهانه
 • 8:39 - 8:41
  مانند مساوات و عدالت پیوند دهید.
 • 8:43 - 8:45
  همهی این مطالعات
  یک پیام روشن مشترک دارد:
 • 8:46 - 8:48
  اگر میخواهید نظر کسی را
  در موضوعی جلب کنید،
 • 8:48 - 8:52
  ارتباط دادن آن موضوع به ارزشهای
  اخلاقی بنیادی او مفید خواهد بود.
 • 8:54 - 8:56
  و وقتی موضوع را این طور مطرح میکنید
 • 8:56 - 8:57
  کاملاً روشن به نظر میرسد. درست است؟
 • 8:57 - 8:59
  مثلاً، چرا امشب اینجا آمدهایم؟
 • 8:59 - 9:00
  چرا--
 • 9:00 - 9:02
  (خنده)
 • 9:02 - 9:04
  کاملاً احساسی است.
 • 9:05 - 9:09
  و حتی با این که احساسی است،
  چیزی است که واقعاً تلاش میکنیم انجام دهیم.
 • 9:09 - 9:13
  میدانید، ثابت شده وقتی میخواهیم
  نظر کسی را در یک موضوع سیاسی جلب کنیم،
 • 9:13 - 9:15
  طوری حرف میزنیم که
  انگار با آینه صحبت میکنیم.
 • 9:15 - 9:20
  حرفهایمان چندان قانع کننده نیست
  وقتی دلایل خود را
 • 9:20 - 9:23
  در این که چرا به یک دیدگاه سیاسی
  باور داریم، بیان میکنیم.
 • 9:23 - 9:28
  هنگام تجدید چارچوب این دیدگاههای اخلاقی،
  پیوسته گفتیم
 • 9:28 - 9:30
  «یکدلی و احترام،
  یکدلی و احترام.»
 • 9:31 - 9:32
  اگر بتوانید این کار را بکنید
 • 9:33 - 9:34
  میتوانید ارتباط برقرار کنید
 • 9:34 - 9:37
  و شاید بتوانید یک نفر را
  در این کشور قانع کنید.
 • 9:38 - 9:40
  پس اگر دوباره
 • 9:40 - 9:42
  به این فکر کنیم که در چه فیلمی هستیم،
 • 9:43 - 9:45
  شاید قبلاً اشتباه کردهام.
 • 9:45 - 9:47
  شاید این یک فیلم زامبی آخرالزمان نباشد.
 • 9:48 - 9:49
  شاید یک فیلم زوج پلیسی است.
 • 9:50 - 9:52
  (خنده)
 • 9:52 - 9:54
  فقط وانمود کن،
  فقط همراهی کن لطفاً.
 • 9:54 - 9:56
  (خنده)
 • 9:56 - 9:59
  این نوع فیلم را میشناسید:
  یک پلیس سفید و یک پلیس سیاه،
 • 9:59 - 10:01
  یا شاید یک پلیس شلخته و یک پلیس منظم است.
 • 10:01 - 10:03
  هرچه باشد، با هم سازگار نیستند
 • 10:03 - 10:05
  چون با هم فرق دارند.
 • 10:06 - 10:09
  اما در انتها، وقتی مجبورند
  با هم باشند و همکاری کنند،
 • 10:09 - 10:11
  انسجامی که احساس میکنند،
 • 10:11 - 10:14
  بیشتر است چون مثلاً باید
  از آن خلیج عبور کنند. درست است؟
 • 10:15 - 10:17
  و به یاد بیاورید که در این فیلمها،
 • 10:17 - 10:20
  اوضاع در اواسط داستان بدتر است
 • 10:20 - 10:23
  وقتی قهرمانان ما بیش از پیش
  از هم فاصله میگیرند.
 • 10:23 - 10:26
  و شاید این همان جایی است
  که ما اکنون در این کشور هستیم
 • 10:26 - 10:28
  در اواسط یک فیلم زوج پلیسی--
 • 10:28 - 10:31
  (خنده)
 • 10:31 - 10:34
  از هم گسسته اما مشرف
  به پیوند دوباره.
 • 10:35 - 10:37
  خوب است
 • 10:37 - 10:39
  اما اگر میخواهیم این اتفاق بیفتد
 • 10:39 - 10:42
  به نظر من مسئولیت
  از خود ما شروع خواهد شد.
 • 10:43 - 10:45
  پس درخواستم از شما این است:
 • 10:45 - 10:47
  بیایید این کشور را دوباره متحد کنیم.
 • 10:49 - 10:52
  بیایید این کار را بدون توجه به تقسیمبندی
 • 10:52 - 10:55
  سیاستمداران و رسانهها و فیسبوک و توئیتر
 • 10:55 - 10:57
  و کنگره انجام دهیم
 • 10:57 - 10:59
  و همهی اینها،
  همهی چیزهایی که ما را تقسیم میکنند.
 • 11:00 - 11:03
  بیایید این کار را بکنیم چون درست است.
 • 11:04 - 11:08
  و بیایید این کار را بکنیم
  چون این نفرت و حقارت
 • 11:08 - 11:11
  که هر روز بین همهی ما جاری است،
 • 11:11 - 11:15
  ما را زشت میکند و به تباهی میکشد
 • 11:15 - 11:18
  و شالودهی اصلی جامعهی ما را تهدید میکند.
 • 11:20 - 11:23
  این را مدیون هم و کشورمان هستیم
 • 11:23 - 11:25
  که پیشقدم شویم
  و سعی کنیم ارتباط برقرار کنیم.
 • 11:26 - 11:29
  دیگر نمیتوانیم بیش از این
  از آنان متنفر باشیم
 • 11:30 - 11:32
  و نمیتوانیم اجازه دهیم
  آنان هم از ما متنفر باشند.
 • 11:34 - 11:35
  همدلی و احترام.
 • 11:36 - 11:37
  همدلی و احترام.
 • 11:38 - 11:42
  اگر دربارهاش فکر کنید، این کمترین
  دینی است که به هممیهنان خود داریم.
 • 11:42 - 11:44
  سپاسگزارم.
 • 11:44 - 11:48
  (تشویق)
Title:
چگونه گفتگوهای سیاسی بهتری داشته باشیم؟
Speaker:
راب ویلر
Description:

راب ویلر درباره نیروهایی که ما را متحد یا متفرق می‌کنند، مطالعه می‌کند. او به عنوان یک روانشناس اجتماعی، در این‌باره تحقیق می‌کند که چگونه ارزش‌های اخلاقی-- یک منشاء اصلی شکاف-- می‌تواند صرف اتحاد افراد شود. ویلر دیدگاه‌های روز را درباره‌ی راه‌های پل زدن بر شکاف‌های ایدئولوژیک بیان می‌کند و توصیه‌های روشنی در مورد روش‌هایی دارد که با آن می‌توانیم در بحث سیاسی طرف مقابل را قانع کنیم.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
12:01

Persian subtitles

Revisions