Return to Video

دنیای عادلانه‌تری می‌خواهید؟ متحد غیرمحتمل باشید

 • 0:01 - 0:05
  می‌توانید از هرکسی که بخواهید بپرسید،
 • 0:05 - 0:06
  و آنها به شما خواهند گفت
 • 0:06 - 0:11
  که از جنگیدن برای عدالت
  بیمار و خسته شده‌اند.
 • 0:12 - 0:19
  افراد رنگین‌پوست و اعضای جامعه دگرباشان
 • 0:19 - 0:22
  از بار سنگین بیان کردن نظرات خود
 • 0:22 - 0:23
  و پا پیش گذاشتن
 • 0:23 - 0:25
  حتی وفتی که به اجبار ساکت شده
 • 0:26 - 0:28
  و عقب رانده می‌شوند، خسته شده‌اند.
 • 0:28 - 0:29
  متحدان سفیدپوست و
 • 0:30 - 0:32
  متحدان کشورهای مستقل مشترک‌ المنافع
  نیز خسته شده‌اند.
 • 0:33 - 0:36
  خسته از اینکه به آنها گفته شده
  این کار را اشتباه انجام می‌دهند
 • 0:36 - 0:40
  یا این اصلاً جای آنها نیست که ظاهر شوند.
 • 0:41 - 0:45
  این خستگی همه ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
 • 0:45 - 0:46
  و در واقع،
 • 0:46 - 0:49
  من معتقدم
 • 0:49 - 0:53
  تا زمانی که با روش جدیدی
  به عدالت نزدیک نشویم موفق نخواهیم شد.
 • 0:54 - 0:58
  من در میان جنبش حقوق مدنی
 • 0:58 - 1:00
  در جدایی نژادی در آمریکا بزرگ شدم.
 • 1:01 - 1:03
  من به عنوان یک دختر پنج ساله
 • 1:03 - 1:06
  علاقه زیادی به باله داشتم.
 • 1:06 - 1:11
  به نظر می‌رسید این کاری است که دختربچه‌ای
  پنج ساله در دهه ۱۹۶۰ انجام می‌دهد.
 • 1:12 - 1:15
  مادرم مرا به مدرسه باله برد.
 • 1:16 - 1:18
  شما می‌دانید، از آن مدرسه‌هایی
  که معلم‌هایش
 • 1:18 - 1:20
  در مورد استعدادهای تو صحبت می‌کردند
 • 1:20 - 1:22
  با دانش اینکه شما هرگز بالرین نمی‌شوید.
 • 1:22 - 1:24
  (خنده)
 • 1:24 - 1:26
  وقتی رسیدیم،
 • 1:26 - 1:30
  آنها محترمانه گفتند که
  «سیاه‌‌پوستان را قبول نمی‌کنند.»
 • 1:31 - 1:35
  دوباره سوار ماشین شدیم انگار که
  تازه داشتیم از یک فروشگاه مواد غذایی
 • 1:35 - 1:37
  که آب پرتقال آن تمام شده بود خارج می‌شدیم.
 • 1:38 - 1:41
  ما چیزی نگفتیم ...
 • 1:41 - 1:43
  فقط به مدرسه باله بعدی رفتیم.
 • 1:44 - 1:49
  آنها گفتند:
  «ما سیاه پوستان را قبول نمی‌کنیم.»
 • 1:50 - 1:52
  خوب، من گیج شده بودم.
 • 1:52 - 1:55
  و از مادرم پرسیدم که چرا مرا نمی‌خواهند؟
 • 1:56 - 2:01
  و او گفت، «خوب، آنها به اندازه کافی
  باهوش نیستند که تو را بپذیرند،
 • 2:01 - 2:03
  و نمی‌دانند که چقدر عالی هستی.»
 • 2:03 - 2:04
  (تشویق)
 • 2:04 - 2:08
  (تشویق و تمجید)
 • 2:09 - 2:13
  خوب، من نمی‌دانستم این به چه معنا بود.
 • 2:13 - 2:14
  (خنده)
 • 2:14 - 2:17
  اما مطمئن بودم که خوب نیست،
 • 2:17 - 2:20
  چون می‌توانستم آن را در چشمان مادرم ببینم.
 • 2:20 - 2:24
  او عصبانی بود،
 • 2:24 - 2:26
  و به نظر می‌رسید هر لحظه
  ممکن است گریه کند.
 • 2:27 - 2:31
  خوب، من همان موقع تصمیم گرفتم
 • 2:31 - 2:33
  که باله احمق است.
 • 2:34 - 2:35
  (خنده)
 • 2:36 - 2:39
  می‌دانید، من در طول زندگی‌ام
  تجربه‌های زیادی از این قبیل داشتم،
 • 2:39 - 2:41
  اما هرچه بزرگتر شدم،
 • 2:41 - 2:44
  عصبانی شدم.
 • 2:44 - 2:48
  و نه فقط عصبانی از نژادپرستی
  و بی‌عدالتی آشکار.
 • 2:48 - 2:52
  من از افرادی که کناره گرفته بودند
  و چیزی نمی‌گفتند، عصبانی بودم.
 • 2:53 - 2:58
  مانند این، چرا والدین سفیدپوست
  در آن مدرسه باله نگفتند
 • 2:58 - 3:00
  «اوه، این اشتباه است.
 • 3:00 - 3:02
  بگذارید آن دختر کوچک برقصد.»
 • 3:03 - 3:04
  یا چرا ...
 • 3:04 - 3:05
  (تشویق)
 • 3:05 - 3:09
  چرا مشتریان سفیدپوشت در رستورانی
  که نژادها را جدا کرده بود نگفتند
 • 3:09 - 3:10
  «هی، این درست نیست،
 • 3:10 - 3:12
  بگذارید آن خانواده غذا بخورد.»
 • 3:13 - 3:15
  خوب، خیلی طول نکشید که بفهمم
 • 3:15 - 3:19
  بی‌عدالتی نژادی تنها مکانی نبود که
 • 3:19 - 3:22
  مردم در اکثریت ساکت بودند.
 • 3:22 - 3:26
  وقتی در کلیسا می‌نشستم و می‌شنیدم
  که برخی از نظرات همجنسگرایانه را
 • 3:26 - 3:28
  به عنوان چیزی ازکتاب
  مقدس تحریف می‌کنند
 • 3:28 - 3:31
  می‌گویم، «من متاسفم،
 • 3:31 - 3:35
  چرا مسیحیان دگرجنسگرا گفتن
  این مزخرفات را مختل نمی‌کنند؟ »
 • 3:35 - 3:38
  (تشویق)
 • 3:38 - 3:39
  یا ...
 • 3:40 - 3:44
  در اتاقی پر از کودکان نسل انفجار و ایکس
 • 3:44 - 3:47
  که شروع به تحقیر شریکان نسل هزاره خود
 • 3:47 - 3:50
  به عنوان افراد لوس، تنبل
  و خودسر می‌کنند،
 • 3:50 - 3:53
  می‌گویم، «متاسفم،
 • 3:53 - 3:57
  چرا کسی در سن من نمی‌گوید
  کلیشه را متوقف کنید؟»
 • 3:58 - 3:59
  (صدای حضار) بله!
 • 3:59 - 4:02
  (تشویق)
 • 4:02 - 4:06
  من عادت داشتم در مقابل موضوعاتی
  از این قبیل بایستم،
 • 4:06 - 4:09
  اما چرا دیگران نبودند؟
 • 4:10 - 4:12
  معلم کلاس پنجم من،
 • 4:12 - 4:13
  خانم مک فارلند،
 • 4:13 - 4:19
  به من آموخت که
  عدالت به یک همدست احتیاج دارد.
 • 4:19 - 4:22
  فقط هرکسی این کار را نمی‌کند.
 • 4:22 - 4:26
  او گفت
  اگر می‌خواهیم شاهد تغییر واقعی باشیم
 • 4:26 - 4:30
  به متحدان غیر محتمل احتیاج داریم.
 • 4:30 - 4:35
  و برای کسانی از ما که آشکارا
  بی‌‎عدالتی را تجربه می‌کنند،
 • 4:35 - 4:38
  ما باید مایل به پذیرش کمک باشیم،
 • 4:38 - 4:41
  زیرا وقتی این کار را نکنیم،
 • 4:41 - 4:43
  تغییر کردن خیلی طولانی می‌شود.
 • 4:44 - 4:48
  منظور من این است که تصور کنید
  اگر افراد دگرجنسگرا و همجنسگرایان
 • 4:48 - 4:51
  تحت نشان برابری ازدواج
  دور هم جمع نشده باشند.
 • 4:51 - 4:53
  یا اگر رئیس جمهور کندی
 • 4:53 - 4:56
  به جنبش حقوق مدنی علاقه ای نداشت،
  چه می‌شد؟
 • 4:57 - 5:03
  ممکن است بیشتر جنبش‌های بزرگ ما
  در این کشور به تأخیر بیفتد
 • 5:03 - 5:05
  یا حتی انجام نشود
 • 5:05 - 5:09
  اگر حضور متحدان غیرمحتمل نبود.
 • 5:10 - 5:12
  وفتی همان افراد
 • 5:12 - 5:16
  به همان شیوه‌هایی که همیشه صحبت کرده‌اند
  صحبت می‌کنند،
 • 5:16 - 5:18
  بیشترین نتیجه‌ای که خواهیم گرفت
  همان نتایج است
 • 5:18 - 5:21
  دوباره و دوباره.
 • 5:22 - 5:25
  می‌دانید، متحدان غالباً در حاشیه ایستاده
 • 5:25 - 5:27
  و منتظرند تا فراخوانده شوند.
 • 5:27 - 5:32
  اما اگر متحدان غیرمحتمل
  در مقابل مسائل پیش بروند چه می‌شود؟
 • 5:32 - 5:33
  مانند ...
 • 5:33 - 5:37
  اگر مردم سیاه پوست و بومی آمریکا
  در مقابل مسائل مهاجرت بایستند، چه می‌شود؟
 • 5:39 - 5:41
  (تشویق)
 • 5:42 - 5:47
  یا اگر سفیدپوستان این مطالبه را
  به پایان رساندن نژادپرستی سوق دهند
 • 5:47 - 5:49
  چه می‌شود؟
 • 5:49 - 5:53
  (تشویق و تمجید)
 • 5:54 - 5:55
  یا ...
 • 5:55 - 5:59
  اگر مردان مسئولیت پرداخت حقوق زنان را
  بر عهده بگیرند چه می‌شود؟
 • 6:00 - 6:03
  (تشویق و تمجید)
 • 6:04 - 6:05
  یا ...
 • 6:05 - 6:11
  اگر افراد دگرجنسگرای در مقابل
  مسائل LGBTQ بایستند، چه می‌شود؟
 • 6:11 - 6:15
  (تشویق و تمجید)
 • 6:15 - 6:19
  و اگر افراد توانمند
 • 6:19 - 6:21
  از افراد دارای معلولیت حمایت کنند،
  چه می‌شود؟
 • 6:21 - 6:25
  (تشویق و تمجید)
 • 6:25 - 6:28
  می‌دانید، ما می‌توانیم
  در مقابل موضوعات بایستیم،
 • 6:28 - 6:30
  بسنجیم و از آنها دفاع کنیم
 • 6:30 - 6:34
  حتی وقتی به نظر می‌رسد
  موضوع هیچ ارتباطی با ما ندارد.
 • 6:35 - 6:36
  و در واقع،
 • 6:36 - 6:40
  اینها مواردی هستند که
  بیشتر قانع کننده هستند.
 • 6:40 - 6:41
  و مطمئناً،
 • 6:42 - 6:46
  مردم نمی‌دانند که چرا شما آنجا هستید،
 • 6:46 - 6:49
  اما به همین دلیل است که
  ما با بی‌عدالتی روبرو هستیم
 • 6:49 - 6:52
  باید مایل به پذیرش کمک باشیم.
 • 6:52 - 6:55
  می‌دانید، ما باید با آگاهی از بخشش
 • 6:55 - 6:58
  با بی‌عدالتی مبارزه کنیم.
 • 6:59 - 7:01
  هنگامی که سفیدپوستان
 • 7:01 - 7:05
  برای مبارزه برای آزادی مردم سیاه‌پوست
  و قهوه‌ای به پا خیزند،
 • 7:05 - 7:09
  سیاه‌پوستان و قهوه‌ای‌پوستان
  باید مایل به پذیرش کمک آنها باشند.
 • 7:10 - 7:12
  و من می‌دانم که این مسئله پیچیده است،
 • 7:12 - 7:16
  اما این کار جمعی است
 • 7:16 - 7:21
  و نیاز است که همه در آن حضور داشته باشند.
 • 7:22 - 7:25
  یک روز که من در مهد کودک بودم،
 • 7:25 - 7:26
  معلم ما
 • 7:26 - 7:30
  این خانم زیبا، قدبلند و سفیدپوست را
  به نام خانم آن، به ما معرفی کرد.
 • 7:31 - 7:34
  فکر کردم او زیباترین
  بانوی سفیدپوستی است که دیده‌ام.
 • 7:35 - 7:36
  خوب، اگر بتوانم با شما صادق باشم،
 • 7:36 - 7:40
  فکر می‌کنم اولین بار بود که
  یک خانم سفیدپوست را در مدرسه خود می‌دیدیم.
 • 7:40 - 7:41
  (خنده)
 • 7:41 - 7:43
  خانم آن جلوی ما ایستاد،
 • 7:43 - 7:47
  و گفت که قرار است کلاس‌های باله را
 • 7:47 - 7:49
  در همان مدرسه ما شروع کند
 • 7:50 - 7:54
  و به اینکه معلم رقص ما است افتخار می‌کند.
 • 7:54 - 7:57
  این غیرواقعی بود.
 • 7:58 - 8:00
  ناگهان -
 • 8:00 - 8:03
  (آواز می‌خواند) دیگر فکر نمی‌کردم
  باله احمق باشد.
 • 8:03 - 8:05
  (خنده)
 • 8:06 - 8:11
  می‌دانید، آنچه من الان می‌دانم
  که خانم آن کاملاً آگاه بود
 • 8:11 - 8:16
  مدارس باله سفید
  دختران سیاه‌پوست را نمی‌پذیرند.
 • 8:16 - 8:18
  او از این موضوع عصبانی بود.
 • 8:18 - 8:21
  بنابراین او به محله سیاه‌پوستان آمد
 • 8:21 - 8:24
  تا خودش کلاس‌های رقص را شروع کند.
 • 8:25 - 8:28
  و می‌دانید که برای انجام چنین کاری
  عشق و شهامت لازم بود.
 • 8:28 - 8:31
  (تشویق)
 • 8:35 - 8:38
  و جایی که عدالت نبود،
 • 8:38 - 8:40
  او آن را ساخت.
 • 8:41 - 8:44
  همه ما زنده ماندیم،
 • 8:44 - 8:48
  زیرا بر دوش اجداد سیاه‌پوستمان
  ایستاده بودیم.
 • 8:49 - 8:55
  همه ما رشد کردیم،
  زیرا خانم آن یک متحد بعید بود.
 • 8:56 - 8:59
  می‌دانید، وقتی صدای خود
 • 8:59 - 9:01
  و اعمال خود را
 • 9:01 - 9:05
  به موقعیت‌هایی اضافه می‌کنید که
  فکر نمی‌کنید شما را درگیر خود کند،
 • 9:05 - 9:08
  در واقع دیگران را
  به انجام چنین کارهایی القا می‌کنید.
 • 9:09 - 9:13
  خانم آن به من الهام کرد که همیشه
 • 9:13 - 9:17
  مواظب موقعیت‌هایی باشم که
  مربوط به من نیست
 • 9:17 - 9:19
  اما جایی که به هر حال شاهد بی‌عدالتی
 • 9:19 - 9:21
  و نابرابری بودم.
 • 9:22 - 9:25
  امیدوارم که او نیز به شما الهام بخشد،
 • 9:25 - 9:30
  زیرا برای پیروزی در مبارزه برای عدالت
 • 9:30 - 9:34
  همه ما باید نظرات خود را بیان کرده
 • 9:34 - 9:36
  و بایستیم.
 • 9:36 - 9:39
  همه ما باید این کار را انجام دهیم.
 • 9:39 - 9:41
  و همه ما باید این کار را انجام دهیم
 • 9:41 - 9:43
  حتی وقتی سخت است
 • 9:43 - 9:46
  و حتی وقتی احساس می کنیم که
  جایی مناسب برای ما نیست،
 • 9:46 - 9:50
  زیرا این جای شماست،
 • 9:50 - 9:52
  و جای ماست.
 • 9:53 - 9:57
  عدالت روی همه ما حساب می‌کند.
 • 9:57 - 9:59
  متشکرم.
 • 9:59 - 10:01
  (تشویق)
Title:
دنیای عادلانه‌تری می‌خواهید؟ متحد غیرمحتمل باشید
Speaker:
نیتا موسبی تایلر
Description:

دنیای متعادل‌تری با شما شروع می‌شود. نیتا موسبی تایلر، مدافع تساوی حقوق، با اشاره به یک لحظه سازنده از زندگی خود، تأکید می‌کند که چرا حضور و جنگ برای دیگران که با بی‌عدالتی فراتر از تجربه زندگی شما روبرو هستند، منجر به آینده‌ای بی‌طرفانه و عادلانه‌تر برای همه می‌شود.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
10:15

Persian subtitles

Revisions