Turkish subtitles

← Defining Customer Terms App Monetization Udacity

Get Embed Code
14 Languages

Showing Revision 1 created 10/22/2015 by sp11.

 1. Önceki birkaç bölümde
  müþterileri dinledik.
 2. Müþterilerin iþinizin baþarýsý
  ya da baþarýsýzlýðý konusunda...
 3. ...büyük rol oynadýðýný
  söylemek þaþýrtýcý olmaz.
 4. Size para veriyorlar
  mý, vermiyorlar mý?
 5. Müþteriler konusunda aklýnýzda
  tutmanýz gereken birkaç þey var.
 6. Sadakat, müþteriyi elde
  tutma ve edinim maliyetleri.
 7. Müþteri sadakati, müþterilerinizin
  performansýný ölçer.
 8. Ne sýklýkla alýþveriþ yaptýklarýný, bir
  siteyi ne sýklýkla ziyaret ettiklerini...
 9. ...ve ürününüzü alýþkanlýk haline
  getirip getirmediklerini görebilirsiniz.
 10. Müþteriyi elde tutmayý ölçmek,
  belli bir zaman aralýðýnda...
 11. ...birkaç müþteriyi
  izlemekle gerçekleþtirilir.
 12. Bu, özellikle abonelik temeli
  olan iþler için önemlidir.
 13. Bu konuda sonra daha
  fazla þey öðreneceðiz.
 14. Müþteriyi elde tutup tutmadýðýnýzý,
  toplam müþteri sayýnýzý alýp...
 15. ...dönem sonunda o dönem
  içinde edindiðiniz...
 16. ...yeni müþterilerin
  sayýsýndan çýkarmakla anlaþýlýr.
 17. Ve bu sayýyý, dönem baþýnda sahip
  olduðunuz müþteri sayýsýna bölmelisiniz.
 18. Bunu yüzle çarptýðýnýzda,
  bir yüzde elde edersiniz.
 19. Müþteri edinme maliyeti,
  adýndan da anlaþýlacaðý gibi...
 20. ...yeni kullanýcýlar kazanmak
  için harcadýðýnýz para demektir.
 21. Müþteri edinme maliyetini hesaplamak
  için toplam edinme masraflarýný alýp...
 22. ...o dönemdeki yeni müþterilerin
  toplam sayýsýna bölmelisiniz.
 23. Bu hesaplamalarý iyi olup
  olmadýðýný belirlemek size kalmýþ.
 24. Elbette yüzde 100 elde
  tutma oraný ideal olur.
 25. Ama pek mümkün deðildir.
 26. Bir monetizasyon modeli belirleyip,
  ilerlemeye karar verdiðinizde...
 27. ...bu hesaplarla daha
  çok karþýlaþacaksýnýz.
 28. Bu yüzden, ürününüz için
  baþarýnýn nasýl görüneceðini...
 29. ...durup bir düþünün.
 30. Bir monetizasyon modeli belirleyip,
  ilerlemeye karar verdiðinizde...
 31. ...bu hesaplarla daha
  çok karþýlaþacaksýnýz.
 32. Bu yüzden, ürününüz için
  baþarýnýn nasýl görüneceðini,...
 33. ...müþteri sadakatini ölçmek, kazanmak
  istediðiniz müþteri yüzdesine...
 34. ...ulaþmak için hangi hesaplarý
  yapmanýz gerektiðini durup bir düþünün.
 35. Cevabýnýzý yazmak için
  bu kutuyu kullanýn.