Return to Video

02-16 Move to AsyncTask

 • 0:00 - 0:02
  Hãy áp dụng những thứ chúng ta vừa học bằng cách mở
 • 0:02 - 0:06
  MainActivity.java file ở trong project lên. Ta sẽ đem
 • 0:06 - 0:09
  cái networking code này và chuyển nó qua
 • 0:09 - 0:11
  AsyncTask của riêng nó, để nó chạy trong một background thread.
 • 0:11 - 0:14
  Công việc sẽ được định nghĩa trong fragment class
 • 0:14 - 0:18
  này. Nhưng nói gì đi nữa, nó vẫn thực sự
 • 0:18 - 0:21
  gọi PlaceholderFragment. Hãy làm một chút refactoring
 • 0:21 - 0:25
  (tái cấu trúc) bằng cách cho nó một tên thật. Hãy gọi
 • 0:25 - 0:28
  nó là ForecastFragment. Và sau đó bạn cũng có thể update nó
 • 0:28 - 0:32
  trong những chỗ khác. Ta cũng có thể
 • 0:32 - 0:35
  chuyển ForecastFragment vào trong file riêng của nó,
 • 0:35 - 0:38
  như thế MainActivity sẽ không quá dài và cồng kềnh.
 • 0:38 - 0:41
  Trong ForecastFragment ta sẽ định nghĩa một inner class mới
 • 0:41 - 0:45
  gọi là FetchWeatherTask, nó sẽ extends từ AsyncTask. Và sau đó
 • 0:45 - 0:49
  bạn có thể chuyển networking code snippet vào đây. Sau khi
 • 0:49 - 0:51
  bạn thay đổi và chạy app, nó sẽ
 • 0:51 - 0:54
  trông giống như này. Thực sự là trông chả khác gì cả, trừ việc
 • 0:54 - 0:57
  là nó bây giờ không bị crash nữa. Trong bước tiếp theo ta sẽ thêm code để thực thi nhiệm vụ
 • 0:57 - 1:01
  Và sau nữa, trong bài học này, ta sẽ làm JSON parsing và updating
 • 1:01 - 1:05
  UI. Trong lúc đó, hãy làm những thay đổi ở trên vào code của bạn.
Title:
02-16 Move to AsyncTask
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Udacity
Project:
UD853 - Developing Android Apps
Duration:
01:07

Vietnamese subtitles

Revisions