Return to Video

05-39 Fix the Order Button - Solution

 • 0:00 - 0:03
  Không phải chỉ có một cách
  chính xác để trả lời câu hỏi này.
 • 0:03 - 0:06
  Điều đó phụ thuộc vào thứ hữu ích nhất
  giúp bạn xác định sự khác biệt
 • 0:06 - 0:09
  giữa hoạt động không chính xác của ứng dụng
  và hoạt động chính xác của ứng dụng.
 • 0:09 - 0:13
  Dưới đây là một số điều mà tôi nhận thấy.
 • 0:13 - 0:16
  Trong hoạt động không chính xác,
  khi bạn nhấp chuột vào nút đặt hàng
 • 0:16 - 0:20
  Số lượng thay đổi giá trị tương tự
  mỗi lần và giá trị đó không nên thay đổi.
 • 0:20 - 0:22
  Tiếp theo tôi cũng thấy giá là đúng đối với
 • 0:22 - 0:25
  giá trị số lượng này, nhưng
  thực sự giá đó phải được áp dụng cho
 • 0:25 - 0:28
  số lượng cuối cùng được
  lựa chọn trong bảng lựa chọn số lượng.
 • 0:28 - 0:32
  Một lần nữa điều này liên quan đến thực tế
  rằng số lượng không nên thay đổi.
 • 0:32 - 0:34
  Hãy nhìn vào các mã lệnh hiện có để
  biết lý do tại sao điều này xảy ra.
 • 0:35 - 0:39
  Trong file layout activity_main,
  Ta có nút Đặt Hàng trình bày sau đây.
 • 0:39 - 0:41
  Khi nhấn vào nút Đặt Hàng,
 • 0:41 - 0:43
  chúng ta thực hiện một phương pháp trong
  hoạt động chính được gọi là submitOrder.
 • 0:43 - 0:48
  Trong file MainActivity.java,
  đây được gọi là phương pháp submitOrder.
 • 0:48 - 0:51
  Đây là một mã lệnh cũ từ rất
  lâu mà chúng ta chưa thay đổi.
 • 0:51 - 0:55
  Nhưng chúng ta tạo ra một biến
  số lượng nguyên và khởi tạo bằng 5.
 • 0:55 - 0:56
  Chúng ta hiển thị biến đó trên màn hình.
 • 0:56 - 1:01
  Chúng ta cũng hiển thị giá theo số
  cốc cà phê mỗi lần là 5$.
 • 1:01 - 1:04
  Mã lệnh này đã không còn sử dụng được
  bởi vì chúng ta đang cố gắng nhập
 • 1:04 - 1:07
  đơn hàng khi ta đang cập nhật số lượng.
 • 1:07 - 1:09
  Và một vấn đề khác nữa là chúng ta
  đang tạo ra một biến số lượng nguyên
 • 1:09 - 1:12
  khi chúng ta đã có một biến
  số lượng toàn cầu có vai trò theo dõi
 • 1:12 - 1:14
  số cốc cà phê.
 • 1:14 - 1:18
  Trong MainActivity chúng ta đã
  có biến số lượng toàn cầu,
 • 1:18 - 1:23
  nên bất kỳ phương pháp nào ở đây cũng
  tham chiếu đến biến số lượng này.
 • 1:23 - 1:27
  Tuy nhiên, trong phương pháp submitOrder ta
  đang tạo một biến số lượng địa phương mới.
 • 1:27 - 1:30
  Về mặt kỹ thuật bạn có thể tạo một biến
  địa phương có cùng tên
 • 1:30 - 1:32
  giống như biến toàn cầu.
 • 1:32 - 1:35
  Điều này chỉ có nghĩa rằng trong
  bối cảnh phương pháp này,
 • 1:35 - 1:39
  sau khi biến này được trình bày,
  bất cứ khi nào tham chiếu tới số lượng,
 • 1:39 - 1:42
  thì có nghĩa là bạn tham chiếu tới biến
  số lượng địa phương này có giá trị bằng 5,
 • 1:42 - 1:44
  chứ không phải biến
  số lượng toàn cầu có giá trị bằng 2.
 • 1:44 - 1:46
  Do đó hiển thị(số lượng) và
 • 1:46 - 1:52
  hiển thị Giá(số lượng *5) đều
  tham chiếu đến giá trị số lượng này.
 • 1:52 - 1:54
  Đây là phạm vi của
  biến địa phương này.
 • 1:54 - 1:55
  Ngoài phạm vi này,
 • 1:55 - 1:59
  bất cứ khi nào bạn tham chiếu tới số lượng
  có nghĩa là số lượng của biến toàn cầu này.
 • 1:59 - 2:00
  Cho dù bạn băn khoăn về điều này,
 • 2:00 - 2:03
  thì điều đó vẫn không hợp lý
  khi bạn nhập đặt hàng,
 • 2:03 - 2:07
  bạn vẫn có thể tạo số lượng mới và
  sau đó hiển thị nó trên màn hình.
 • 2:07 - 2:10
  Điều bạn thực sự muốn làm chỉ là sử dụng
  số lượng chúng ta đã
 • 2:10 - 2:15
  theo dõi bởi chúng ta đã tăng
  và giảm số cốc cà phê.
 • 2:15 - 2:18
  Vì vậy đó là cơ sở chúng ta cần
  tính giá.
 • 2:18 - 2:22
  Để khắc phục mã lệnh, chúng ta không nên
  khai báo một biến số lượng địa phương.
 • 2:22 - 2:25
  Thay vào đó chúng ta chỉ nên sử dụng
  biến số lượng toàn cầu này.
 • 2:25 - 2:29
  Chúng ta cũng nên dừng cố gắng
  cập nhật số lượng trên màn hình.
 • 2:29 - 2:31
  Các nút cộng và trừ đã
  có thể cập nhật màn hình
 • 2:31 - 2:34
  với giá trị số lượng thích hợp.
 • 2:34 - 2:38
  Tuy nhiên, ta thực sự muốn sử dụng nút
  submitOrder để cập nhật giá.
 • 2:38 - 2:42
  Nhưng lúc này chúng ta sẽ
  tính giá bằng số lượng * 5
 • 2:42 - 2:44
  sử dụng biến số lượng toàn cầu.
 • 2:44 - 2:48
  Tôi sẽ cập nhật mã lệnh để
  nó phản ánh điều chúng ta vừa thảo luận.
 • 2:48 - 2:51
  Chú ý rằng biến số lượng
  đã chuyển sang chữ màu tím,
 • 2:51 - 2:54
  có nghĩa là chúng ta sử dụng biến số lượng
  toàn cầu trong MainActivity.
 • 2:54 - 2:58
  Khi nhấn nút chúng ta sẽ
  kích hoạt phương pháp submitOrder.
 • 2:58 - 3:00
  Điều này sẽ hiển thị
  giá trên màn hình,
 • 3:00 - 3:04
  khi đó giá được tính bằng
  biến số lượng toàn cầu nhân với 5.
 • 3:05 - 3:07
  Điều này có vẻ đúng, vì vậy
  hãy chạy nó trên thiết bị của chúng ta.
 • 3:08 - 3:10
  Được rồi, bây giờ là thử nghiệm cuối cùng.
 • 3:10 - 3:14
  Tôi sẽ thay đổi số lượng thành 6
  rồi sau đó nhấp vào nút Order, và
 • 3:14 - 3:15
  Kết quả là 30$.
 • 3:15 - 3:18
  Để tôi thử với các giá trị khác như vậy
  tôi sẽ biết kết quả không phải do ăn may.
 • 3:18 - 3:19
  Điều đó có vẻ đúng.
  Điều đó có vẻ đúng.
 • 3:19 - 3:23
  Tuyệt vời, phương pháp này chính xác!
 • 3:23 - 3:24
  Bạn đã sửa được lỗi đầu tiên của mình.
 • 3:24 - 3:26
  Bạn thực hiện nhiệm vụ rất tốt.
 • 3:26 - 3:29
  Chức năng của ứng dụng
  của chúng ta đang hoạt động rất tốt.
 • 3:29 - 3:32
  Nhưng tôi phải thừa nhận rằng
  UI không được đẹp lắm.
 • 3:32 - 3:36
  Đặc biệt là bảng lựa chọn
  số lượng nên sử dụng UI đáng yêu, do đó
 • 3:36 - 3:37
  tiếp theo chúng ta sẽ xem xét điều đó.
Title:
05-39 Fix the Order Button - Solution
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Udacity
Project:
UD837 - Android for Beginners
Duration:
03:39

Vietnamese subtitles

Revisions Compare revisions