Turkish subtitles

← Generating Ideas

Get Embed Code
15 Languages

Showing Revision 1 created 10/22/2015 by sp11.

 1. Artýk farklý fikirlerden haberdar
  olduðunuza ve kendi fikirlerinizi de...
 2. ...bulabileceðinize göre, baþka fikirler
  için beyin fýrtýnasý yapma zamaný geldi.
 3. Bir sürü fikir üretmek istersiniz.
  Bunlardan hangisini kullanacaðýnýzý...
 4. ...belirlemek için sonradan
  bir test yapabilirsiniz.
 5. Beyin fýrtýnasý yapmaya
  hazýr olmak için...
 6. ...rehberlik notlarýný
  incelemelisiniz.
 7. Bu beyin fýrtýnasý aktivitesi
  yalnýzca iki dakikanýzý alacak.
 8. Sürecin bu aþamasýnda kötü
  fikirler olmadýðýný ve...
 9. ...kendi kendinizi düzeltmemeniz
  gerektiðini bilmelisiniz.
 10. Daha sonra, fikirlerinizi
  sadeleþtirmeye geçeceðiz.
 11. Ýlk dakikalarda, kendiniz,
  baþka biri ya da baþka bir...
 12. ...þirket için çözüm
  istediðiniz bir þeyleri düþünün.
 13. Fiziksel bir sayacýnýz yoksa,
  internette bunlardan çok var.
 14. Sonraki dakika içinde bu
  sorunlarý çözmek için...
 15. ...sahip olduðunuz fikirleri yazýn.
 16. Beyin fýrtýnasý yaparken devam
  etmek için bu kutuyu iþaretleyin.