Return to Video

02-06 LinearLayout - Solution

 • 0:01 - 0:04
  Nếu mở liên kết dẫn đến XML visualizer,
  mà chúng tôi cung cấp cho bạn
 • 0:04 - 0:07
  trong các ghi chú hướng dẫn,
  thì nó sẽ giống như thế này.
 • 0:07 - 0:10
  Chúng tôi có một layout tuyến tính
  với dòng chữ Guest List
 • 0:10 - 0:13
  và một dòng khác là Kunal.
 • 0:13 - 0:17
  Nhiệm vụ đầu tiên là thêm nhiều textview
  để tạo ra các danh sách khách mời.
 • 0:17 - 0:20
  Vì vậy, hãy sao chép
  và dán phần tử XML này.
 • 0:21 - 0:24
  Tuyệt, hãy thêm một vài người khác
  ngoài Kunal.
 • 0:24 - 0:26
  Hãy thêm Kagure và cũng Lyla.
 • 0:28 - 0:29
  Tuyệt vời.
 • 0:29 - 0:32
  Vậy giờ Kagure và Lyla
  hiển thị dưới tên của Kunal.
 • 0:32 - 0:34
  Ta cũng có thể thay đổi
  bất kỳ văn bản hiện hành nào.
 • 0:34 - 0:37
  Chúng tôi thay đổi danh sách VIP.
 • 0:37 - 0:42
  Nhiệm vụ thứ hai là thay đổi
  thuộc tính định hướng thành ngang.
 • 0:42 - 0:46
  Điều này ngay lập tức thay đổi
  tất cả textviews xuất hiện cạnh nhau
 • 0:46 - 0:48
  thay vì theo thứ tự trên xuống.
Title:
02-06 LinearLayout - Solution
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Udacity
Project:
UD837 - Android for Beginners
Duration:
0:49

Vietnamese subtitles

Revisions Compare revisions