YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Vietnamese subtitles

← Mixing Question Types - Intro to Java Programming

Get Embed Code
6 Languages

Showing Revision 1 created 08/31/2015 by TTmagic Nguyen.

  1. Đây là câu hỏi đầu tiên, tôi đã copy nó từ chương trình trước.

  2. Đây là câu hỏi thứ hai. Chú ý là cái đầu tiên là một câu hỏi cơ bản,
  3. cái thứ hai là ChoiceQuestion. Tôi đã truyền cả 2 cái vào presentQuestion method.
  4. Chỉ có 1 method thôi, nó ở đây, và parameter của nó là kiểu Question.
  5. Nhưng ta vẫn truyền ChoiceQuestion vào question parameter được.
  6. Bạn luôn có thể chuyển đổi từ subclass sang superclass.