Vietnamese subtitles

← 05-27 Additional Car Methods

Get Embed Code
7 Languages

Showing Revision 2 created 08/17/2015 by mocmeo96.

  1. Đây là cách tớ làm. Nó là method accessor nên cần phải return một cái gì đấy.
  2. Vậy nó cần return cái gì? Chỉ là giá trị của gasInTank,
  3. và là instance variable.