Return to Video

21-11 Drawable Equals New Rectangle

 • 0:00 - 0:04
  Hãy thử làm thêm vài cái, nêu tôi thử khai báo một Drawable
 • 0:04 - 0:08
  là new Rectangle, có gì ko ổn với khai báo này? Bạn không thế gán một object
 • 0:08 - 0:13
  một class vào một biết kiểu interface? Bạn không thể gán một giá trị của kiểu interface
 • 0:13 - 0:16
  tới một biến của kiểu class.? Hay bạn ko thể gán một object của một class
 • 0:16 - 0:22
  vào một biến kiểu interface mà class của object không implements?
Title:
21-11 Drawable Equals New Rectangle
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Udacity
Project:
cs046: Intro to Programming
Duration:
0:24

Vietnamese subtitles

Revisions