YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Fulah subtitles

← Patrick Wowlii | Unreported World | Channel 4

Get Embed Code
20 Languages

Showing Revision 3 created 03/25/2015 by Tafsir BALDE.

 1. (Debbo Jaayndiyanke):
  Patrick Otema ko mo duuɓi 15

 2. O jibindina e pahu
 3. E ngal diiwal weddiingal
  nder Ugandaa.
 4. Ekkol alanaa
  fayɓe pahooɓe ɓen.
 5. Gila o heɓaa, o wowlaali.
 6. Jam weeti, hiɗa e jam ?
 7. Ben makko, Charles, hino dankitoomo.
 8. Ɓe yewtirtaa si wanaa
  ɓaaƴoragol.
 9. Si mi yewtiriimo
  no mi yewtirta nii,
 10. O faamataa.
 11. Kono miɗo waawi ɓaaƴoraade mo nii
  mi fewtina mo hondu
 12. fii yo o ƴettu keri kin
  o fewra ka sarden.
 13. Men wowlaymo dow makko,
  tawa himo sutii men,
 14. o faamataa ko men haalata.
 15. Ɗum no nanndi e neetoriyaagal,
 16. kono ko nii Patrick
  woowiri.
 17. Miɗo wondi e goɗɗo
  wayloowo ɗum.
 18. Raymond Okkelo kadi ko paho,
  o jannay ɗum.
 19. O waaway ekkitaade siifugol?
 20. Miɗo tawƴinii ka mi
  jannirta mo newaare.
 21. Ko nii mi wa'unoo.
 22. Mi waawataano siifude,
  ko dogugol tun hula suuɗoo.
 23. Ko nii ngurndam Patrick ɗam wa'i :
 24. ben makko ñemmbanay mo ko o haani waɗde.
 25. No o gayniri, o yiltitoo ka togooru makko.
 26. o yawtinira ñallal ngal weddagol.
 27. Fodoore Patrick nden wonaa ko ɓolɗi
 28. Koheewi e pahooɓe
  Afrik ɓen
 29. ekkitotaako siifugol.
 30. ɓe ronka feere yewtidugol e jamaa on.
 31. ko kamɓe kasi hoore-maɓɓe.
 32. Raymond pahiɗu gila ko
  o nawni palii e entum.
 33. Duuɓi 6 nii,
  gila o setii ka saare mawnde
 34. fii janngugol gannde paho.
 35. Jooni non o artii waɗugol
  ko woowanooka :
 36. O jannginay fiinannde aranere nden
  e gannde paho ka nden diiwal !
 37. Raymond, hiɗa ɓiɗtii ?
 38. Oo'oo, mi weltor ko ɓe
  ekkitotoo kon siifugol.
 39. Ñallii, almuuɓe
  pahooɓe ɓe fuɗɗii arde ...
 40. fiinannde nden fuɗɗoo.
 41. Not Synced
  Jannde nden fuɗɗike, Patrick
  kan araali,
 42. Not Synced
  miɗo huli wata taw hara ben makko
  waawaali softinde mo no o ardira.
 43. Not Synced
  Neɓti seeɗa tun,
  Patrick hewti.
 44. Not Synced
  Fii waylagol Patrick ngol hino hawnii
 45. Not Synced
  Hino metti hoolaade wonde ko ngel
  cukalel men tindunoo e mun e nde'e.
 46. Not Synced
  Almuuɓe pahooɓe goo
  hino jokki arugol.
 47. Not Synced
  Buy e maɓɓe seppu ko juuti
  si hewti.
 48. Not Synced
  Hino e maɓɓe cukalel ngel duuɓe 9...
 49. Not Synced
  e debbo mo duuɓi 80.
 50. Not Synced
  Tuma jannde lanni, kala almuujo
  keso daroyto ka damal duɗal,
 51. Not Synced
  fii yo ɓe suɓano ɓe inɗe kese
 52. Not Synced
  Innde Patrick nden ko nii
  ka ganndal paho,
 53. Not Synced
  Ko nden o huutorta fotde himo wuuri.
 54. Not Synced
  O (r)okkaa innde
  e nder ngurdam kesam.
 55. Not Synced
 56. Not Synced
 57. Not Synced