Vietnamese subtitles

← 01-13 Cấu trúc XML - Giải đáp

Get Embed Code
13 Languages

Showing Revision 2 created 10/07/2015 by Retired user.

 1. Câu trả lời cho câu hỏi đầu tiên,
  tên của đoạn XML này là TextView.
 2. Nó nằm sau dấu ngoặc để mở.
 3. Tiếp, tất cả các đặc tính đều nằm dưới
  tên đoạn XML,
 4. và tôi đã gạch chân chúng ở đây.
 5. Chúng nằm bên trái dấu bằng.
 6. Chúng gồm android:text,
  android:textColor, và vân vân.
 7. Nếu bạn trả lời là các giá trị đặc tính,
  như Happy Birthday, hay màu sắc
 8. trắng hoặc đen thì là sai,
  vì đó là các giá trị,
 9. còn câu hỏi là về tên của đặc tính.
 10. Câu hỏi cuối là
  dòng nào là tag đóng?
 11. Ta thấy dấu gạch chéo
 12. và ngoặc nhọn đóng ở dòng cuối cùng,
  dòng số 6.
 13. Điều này có nghĩa nó là tag tự đóng,
 14. vì ta mở tag text view
  và đóng ngay lại.