Vietnamese subtitles

← 12-10 Add or Remove Parameters

Get Embed Code
13 Languages

Showing Revision 2 created 11/11/2015 by Fran Ontanaya.

 1. Tôi sẽ hướng dẫn bạn trong một ví dụ về phương pháp với
 2. các tham số đầu vào khác.
 3. Tôi bắt đầu bằng cách tạo ra một ứng dụng mới từ wizard dự án trong Android Studio, vì vậy
 4. điều này hoàn toàn không chỉ liên quan đến ứng dụng Just Java.
 5. Tôi đã thêm phương pháp này vào trong hoạt động chính.
 6. Phương pháp này có tên là createWeatherMessage.
 7. Không có tham số đầu vào và giá trị trả lại là một chuỗi.
  8
  00:00:21,650 --> 00:00:24,890
  Phương pháp này được cho là để tạo ra một thông tin mới nêu rõ tên thành phố và
 8. nhiệt độ.
 9. Bạn có thể nghĩ đến một phương pháp giống như là một mẫu hướng dẫn.
 10. Do đó tôi có thể coi nhiệt độ là một tham số đầu vào.
 11. Và đó là một con số, nên tôi sẽ nói nhiệt độ là số nguyên.
 12. Và sau đó tôi có thể sử dụng số này tại đây.
 13. Vì vậy, đây là một chuỗi chữ, và
  15
  00:00:43,540 --> 00:00:46,000
  sau đó nó được ghép với số nguyên nhiệt độ.
 14. Và sau đó nó được ghép với chuỗi khác để đưa ra độ Fahrenheit.
 15. Vì vậy, bây giờ thông tin có thể được tùy chỉnh dựa vào nhiệt độ vì đó là
 16. một tham số đầu vào.
 17. Ồ vâng, tôi quên đề cập đến điều này trước đó, nhưng trong phương thức onCreate của
 18. hoạt động chính được áp dụng khi tạo ra hoạt động,
 19. tôi có thể thực hiện phương pháp WeatherMessage.
 20. Trước khi tôi đạt được bất kỳ đối số nào, chúng ta có thêm một tham số cần thiết.
 21. Vì vậy tôi sẽ đạt được giá trị 77 cho nhiệt độ.
 22. Giờ thì lỗi sai đã được sửa, và phương pháp này được áp dụng đúng.
 23. Một điểm nữa tôi cần sửa đổi là chú giải về phương pháp này.
 24. Tôi sẽ thêm một dòng trống, và
 25. sau đó tôi sẽ bắt đầu mô tả tham số đầu vào là nhiệt độ ở đây.
 26. Tôi sẽ gõ @param nhiệt độ, và
  and
 27. sau đó tôi có thể thêm mô tả nêu lên đây là nhiệt độ của thành phố.
 28. Đôi khi tên những tham số có một chút khó hiểu, vì vậy
 29. mà mô tả này rất hữu ích.
 30. Vào các lần khác nếu phương pháp của bạn được công khai thì những người khác sẽ có thể
 31. áp dụng phương pháp này, và
 32. họ có thể không biết hướng dẫn trong phương pháp này là gì.
 33. Vì vậy việc đọc tệp java này và
 34. mô tả của các tham số rất có ích với họ.
 35. Tôi đã đề cập trước đây rằng phương pháp này giống như là một phương pháp mẫu.
 36. Do đó, điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta muốn thay đổi thành phố để không phải luôn luôn là San Francisco?
 37. Tôi có thể biến thành phố thành một tham số đầu vào.
 38. Vì vậy tôi chỉ cần thêm một dấu phẩy ở đây.
 39. Và do đó tên thành phố và văn bản, tôi sẽ biến nó thành kiểu dữ liệu chuỗi.
 40. Sau đó tôi có thể xóa San Francisco và thay nó bằng biến tên thành phố.
 41. Và hãy nhớ thêm một khoảng trống trước sau chỗ này.
 42. Tuyệt, vậy là bây giờ phương pháp này có thể tạo ra thông tin
 43. Có thể tùy chỉnh đối với thành phố và nhiệt độ nhất định.
 44. Tôi cũng nhớ thay đổi tệp java để
 45. thêm tham số này và mô tả của tên thành phố.
 46. Bởi vì tôi thay đổi ký số của phương pháp, bây giờ tôi gặp phải một lỗi ở đây.
 47. Phương pháp không sử dụng được với chỉ một đối số.
 48. Tôi cần phải có được hai đối số.
 49. Vì vậy tôi thêm một dấu phẩy và sau đó có được chuỗi San Francisco.
 50. Bây giờ lỗi sai đã được sửa.
 51. Vì vậy khi tôi áp dụng createWeatherMessage(77, đây sẽ là giá trị của nhiệt độ,
 52. và San Francisco sẽ là giá trị của tên thành phố.
 53. Và nó sẽ tạo ta một chuỗi thích hợp ở đây.
 54. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại phương pháp calculatePrice,
 55. và chúng ta sẽ sửa đổi phương pháp ký số để
 56. nó có con số khác trong các tham số đầu vào.
 57. Chúng ta sẽ xác định ký số với không tham số đầu vào, một tham số đầu vào,
 58. và cuối cùng, thử với hai tham số đầu.
 59. Bạn sẽ thấy ký số của phương pháp thay đổi như thế nào ở đây để có
 60. con số khác của các tham số đầu vào làm ảnh hưởng tới cách áp dụng phương pháp.
 61. Thông thường khi bạn xây dựng ứng dụng của bạn,
 62. bạn sẽ chỉ cần xác định nghĩa nó theo một cách với một số lượng nhất định các tham số đầu vào.
 63. Và thường thì số lượng tham số đầu vào được xác định
 64. dựa trên những gì xảy ra bên trong phương pháp.
 65. Cách tốt nhất là chỉ cần các tham số đầu vào
 66. mà bạn thực sự cần trong phương pháp này.
 67. Sẽ không có gì xả ra khi bạn bỏ qua nhiều thông tin hơn nếu bạn không định
 68. sử dụng ở đây.
 69. Dưới đây là những hướng dẫn cho nhiệm vụ này.
 70. Đầu tiên hãy xác định phương pháp calculatePrice trong ứng dụng của bạn trong hoạt động chính.
 71. Hãy xem thông tin ghi chép hướng dẫn để bạn có thể bắt đầu công việc với một đoạn mã lệnh.
 72. Chúng ta sẽ sửa đổi phương pháp calculatePrice để
 73. phương pháp này chỉ bao gồm một tham số đầu vào.
 74. Sau đó trong phương pháp submitOrder áp dụng calculatePrice và
 75. đạt được số lượng được coi là đầu vào.
 76. Sau đó thử sửa đổi phương pháp calculatePrice để có hai tham số đầu vào.
 77. Áp dụng cách đó với phương pháp submitOrder bạn sẽ có số lượng calculatePrice và
 78. sau đó bạn có thể thu được một mức giá ví dụ như 10$.
 79. Và cuối cùng, thử thay đổi phương pháp calculatePrice để nó không có tham số đầu vào.
 80. Áp dụng cách đó cho phương pháp submitOrder bạn sẽ có được calculatePrice
 81. như thế này.
 82. Chúng ta cùng làm lần đầu tiên để bạn hiểu được điều tôi muốn nói.
 83. Tôi sẽ mở liên kết trong ghi chép hướng dẫn.
 84. Trong ý chính này, chúng ta cung cấp mã lệnh của phương pháp calculatePrice.
 85. Vì vậy hãy tiếp tục và lựa chọn mọi thứ và rồi sao chép nó.
 86. Trong Android Studio, tôi sẽ dán thông tin sao chép đó trong phương pháp này.
 87. Tôi sẽ chỉ dán thông tin đó ngay bên dưới submitOrder, và
 88. Tôi sẽ đảm bảo rừng có một dòng trống giữa mỗi phương pháp ở đây.
 89. Điều đó giúp đọc dễ dàng hơn.
 90. Sau đó tôi có thể áp dụng phương pháp này từ phương pháp submitOrder.
 91. Tôi chỉ phải chèn việc áp dụng phương pháp đó ở bước cuối của phương submitOrder.
 92. Sau đó chúng ta sẽ tích hợp nó với mã lệnh lên đây.
 93. Nhưng bây giờ, thế này là tốt rồi.
 94. Ôi, tôi quên rằng chúng ta có một tham số đầu vào, vì vậy tôi cần có số lượng.
 95. Bây giờ thì làm tương tự đối với
 96. hai nhiệm vụ còn lại bằng cách sửa đổi các tham số đầu vào ở đây.
 97. Để hoàn thành nhiệm vụ này, nếu bạn cần ví dụ để tham khảo,
 98. bạn luôn luôn có thể tìm kiếm trên Google để biết về các phương pháp trong Java.