Turkish subtitles

← Define KPIs App Monetization Udacity

Get Embed Code
14 Languages

Showing Revision 1 created 10/22/2015 by sp11.

 1. Sonraki adým, iþiniz için anahtar
  perfrormans belirleyicilere...
 2. ...yani APB'lere geçmektir.
 3. Bu, þirketinizin monetizasyon planýnýn
  nasýl iþlediðini izlemeniz ve...
 4. ...anlamanýz için
  önemli bir adýmdýr.
 5. Google gibi baþarýlý þirketlerde
  olduðu gibi, sayý verilerini severiz.
 6. Monetiazyon konusunda bunun
  önemli olmasýnýn nedeni...
 7. ...sayýlarýn size nerede olduðunuzu
  net þekilde göstermesidir.
 8. Sayýlar size gerçek, mazeretsiz ve
  duygusuz bir hikaye anlatacaktýr.
 9. Yapmanýz gereken tek þey
  dinlemek ve hareket etmektir.
 10. Sayýlar size yukarý doðru
  gitmediðinizi ve hatta düþüþte...
 11. ...olduðunuzu gösteriyorsa,
  hemen harekete geçmeniz gerekir.
 12. Ama bunu ancak, düzenli
  olarak ölçtüðünüz APB'leriniz
 13. ...varsa yapabilirsiniz.
 14. Ay boyunca monetizsyon yönünden
  pozitifte olacaðýnýzý söylemiyoruz.
 15. Hatta her...
 16. ...þirket kuruluþunda, büyük
  sorunlar çýkan çok hafta yaþanýr.
 17. Baþarýlý bir giriþimciyi
  belirleyen þey,...
 18. ...bu sorunlarla baþa
  çýkma ve yüzleþme þeklidir.
 19. Sürdürülebilir bir iþ kurmak için
  ihtimalleri nasýl yükseltebilirsiniz?
 20. Hem þansýn, hem de zamanlamanýn
  önemli rol oynadýðý bir gerçek, ama...
 21. ...iyi planlama ve manevra yapabilme
  kabiliyetiyle ihtimaller artar.