YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Hungarian subtitles

← A középkor humorát ma betiltanák? | Мihail Маjzulsz | TEDxMoscow

Get Embed Code
3 Languages

Showing Revision 9 created 02/11/2019 by Mercédesz Sárdi.

 1. 1928-ban a weimari Németországban

 2. büntetőper indult Georg Grosz
  expresszionista képzőművész ellen
 3. az egyházak megsértése,
  valójában szentségtörés miatt.
 4. Bűntette abból állt, hogy a Svejk,
  a derék katona színházi előadásához
 5. feszületet ábrázolt,
 6. de rajta Krisztus katonacsizmába
  és gázálarcba volt öltöztetve.
 7. A gáztámadásokkal teli I. világháború
  csak nemrég ért véget.
 8. Grosz állította, hogy a feszület
  a szenvedő emberiséget jelképezi,
 9. amelyet a képmutatók új vágóhídra terelnek.
 10. Vádlói ellenvetése az volt, hogy Krisztus
  ilyen furcsa küllemű ábrázolásával
 11. a művész megcsúfolta a minden
  kereszténynek szent jelképet.
 12. A lényegében minden társadalomban
  létező egyik fő játékszabály
 13. a szakrálissal, a szakrális képekkel,
 14. szakrális tárgyakkal való bánásmód
 15. azokkal, amelyeket mindenki számára
  valóban dicsfény vesz körül,
 16. vagy azokkal, melyek már ugyan
  elvesztették ebbéli minőségüket,
 17. de valaki újra próbálja talapzatra emelni
  őket, és újra megvédeni a kétkedéstől,
 18. különösen a gúnyolódástól.
 19. Oroszországban ma mindkettő
  nagyon is ismerős számunkra.
 20. 2016-ban a francia Charlie Hebdo
  szatirikus hetilapban

 21. a Szentháromság Székesegyházat
  ábrázoló karikatúra jelent meg.
 22. A templom a Párizsban kevéssel
  azelőtt ünnepélyesen fölavatott
 23. orosz egyházi-kulturális központ része.
 24. A rajz, akárcsak a hozzá tartozó cikk
  nevetségessé tette
 25. az egyház politikai eszközként
  való fölhasználását,
 26. a templom kupolái
  Putyin elnök arcát idézik föl.
 27. Válaszul az Állami Duma tudomány-
  és oktatásügyi bizottságának elnöke,
 28. Vjacseszlav Nyikonov
  felháborodva jelentette ki,
 29. hogy ha ez az ügy Oroszországban
  történt volna, e szentségtörő rajzot
 30. a hívők érzéseinek megsértéséről szóló
  törvénycikk alapján betiltották volna.
 31. Két év elteltével

 32. Nyikola-Lenyivecben farsangkor
 33. Nyikolaj Polisszkij művész
  nem 11 társát égeti meg,
 34. hanem egy gótikus katedrálisra
  emlékeztető 30-méteres faalkotmányt.
 35. A tüzes happening neve: "Lángoló gótika",
 36. az itt jól látható stílusra utalva.
 37. Rögtön akadnak ilyen hangok:
  "Miért kell templomot égetni?"
 38. A moszkvai patriarchátus
  képviselője hangsúlyozza,
 39. hogy a keresztény jelképeket
  meg kell védeni az efféle tettektől.
 40. Polisszkij kénytelen mentegetőzni,
 41. magyarázkodni, hogy a templom
  nem is templom,
 42. nincs benne oltár,
 43. és hogy tettében semmiféle
  antiklerikális szándék nem volt.
 44. A feszület, melyet Grosz háborúellenes
  prédikációvá változtatott
 45. és az égbe törő csúcsú gótikus
  katedrális csak hadd égjen,
 46. de röpítsenek minket a nyugati középkorba.
 47. Igen gyakran fölidézik a középkort,
 48. mikor arról folyik a vita,
 49. hogyan lehet és hogyan tilos bánni
  a szakrális szimbólumokkal.
 50. Van, aki a szentségeket
  a megszentségtelenítéstől védendő
 51. a kánonjogra hivatkozik,
 52. amely előírásainak zömét
  a középkorban alakították ki.
 53. Van, aki ezzel ellenkezőleg,
  az alkotói szabadságot
 54. vagy a különböző dimenziójú
  szekuláris értékeket védve
 55. a középkor újbóli
  visszatérése miatt zúgolódik.
 56. De ha magát a középkort tekintjük,
 57. azt látjuk, hogy a gyakorlatilag
  teljes vallásosság korszakában
 58. a különböző előfordulású szentség
 59. sokkal gyakrabban, mintsem képzelnénk,
 60. alantas, nevetséges, testileg illetlen
  környezetben fordul elő,
 61. és az előfordulás nem
  mindig okozott súrlódást.
 62. A papság, sőt néha valamely
  egyházi megállapítás kigúnyolása
 63. nemcsak egyházon kívül hangzott el,
 64. pl. némely eretnek mozgalom részéről,
 65. hanem belülről, papok szájából is.
 66. E kölcsönhatásról tanúskodnak
  pl. a lapszéli jegyzetek:
 67. kéziratok sokaságának margóját
  díszítő kis, gyakran humoros rajzok,
 68. legyenek azok zsoltáros-, szertartás-
  és imakönyvekben, bibliákban stb.
 69. Az ábrákon gyakoriak a szakrális témák,
 70. pl. ez itt: az utolsó vacsora ábrázolása,
 71. amely mellett figurák
  vagy jelenetecskék láthatók,
 72. amelyek ha nem gúnyolják is,
 73. de legalábbis parodizálják a papságot:
 74. az egyszerű papokon és szerzeteseken
  kezdve a római pápákig.
 75. A képen látható szamár pápai tiarát visel,
 76. vagy itt fent pucér püspök
  valamit magyaráz, valamire inti,
 77. valamiért szidja a szellentő szerzetest.
 78. Ráadásul a széljegyzetek
 79. néha nemcsak a papságra
  és a hierarchiára emelnek kezet,
 80. hanem az egyházi rítusokra is,
  néha még a szentségekre is.
 81. Itt a majompüspök háta mögötti
  diakónus bevilágítja a templomot.
 82. Itt meg a majompüspök misézik,
  de ostya, azaz prosphora helyett,
 83. amely Krisztus testévé lényegül át,
  feje fölé majomkoponyát emel.
 84. Persze feltételezhető,
  hogy ilyesfajta ábrázolások
 85. eretnek kéziratokban fordulnak elő,
 86. amelyeket valamilyen antiklerikális
  kézművesek hoztak létre,
 87. de ez egyáltalán nincs így.
 88. Efféle ábrázolások
 89. óriási mennyiségben fordulnak elő
 90. díszes, ritka, korlátozottan
  hozzáférhető kéziratokban,
 91. amelyeket főpapok: apátok,
  püspökök és bíborosok rendeltek.
 92. Sok esetben, bár nem mindig,
  ez sajátságos öngúny volt,
 93. és épp ezért veszélytelen.
 94. Ha továbbmenve elhagyjuk a kéziratokat,
 95. amelyeket tényleg kevesen láttak,
  ezért nem sokaknak ártottak,
 96. akkor azt látjuk,
 97. hogy a középkori egyházközségi tag
  templomba lépve gyakran olyat látott,
 98. ami naturalizmusával,
  ábrázolt jeleneteivel manapság
 99. szakrális térben aligha képzelhető el.
 100. Román stílusú templomokban
  rendszerint föllelhető példa
 101. Spanyolországtól Írországig
 102. az ún. exhibicionisták,
  azaz férfi és női alakok ábrázolása,
 103. akik nemi szervüket, péniszüket
  vagy szeméremtestüket közszemlére teszik.
 104. Történészek persze vitáznak arról,
  hogy kerültek oda, mit jelentettek,
 105. a testiség bűneinek
  leleplezésére szolgáltak-e,
 106. vagy – mint sokan gondolják –
 107. a híveket és magát az épületet
  a sötétség erőitől, a gonosztól,
 108. a szemveréstől védő amulettként
  szolgáltak; de ez most mellékes.
 109. Fontos, hogy ilyen ábrázolások tömegével
 110. és rendkívüli változatosságban találhatók
 111. nemcsak templomok külső falán,
  hanem belül is a szakrális térben,
 112. a kórus közelében, nem messze az oltártól,
 113. mint pl. a Szent Radegunda templomban,
 114. a franciaországi Poitiers-ben lévő alak.
 115. Álljunk meg egy pillanatra!

 116. Amikor a valamely szakrális jelenet
  ábrázolására vállalkozó
 117. középkori festőt vagy szobrászt
  képzeljük magunk elé,
 118. rögvest a szakértő pap,
  vagy ami még fontosabb,
 119. a mögötte álló
 120. cenzor pap idéződik föl.
 121. Ez persze így van, de nem egészen.
 122. Abban a korszakban, mikor a kereszténység
  az értelmezés legfontosabb kerete,
 123. és minden eretnek
  mozgalom s kritika ellenére
 124. az egyház a szakralitás fő moderátora,
 125. még mindig elég nagy
  szabadságfokot élveznek a mesterek
 126. az egyház által hirdetett igazság
  konkrét megjelenítésében.
 127. Nyilván, valamikor a 13. században
 128. el lehetett azon vitatkozni,
  szabad-e Krisztust úgy ábrázolni,
 129. hogy nem négy – mint rég kötelező volt –,
  hanem három szöggel van odaszögezve,
 130. és nem eretnekség-e ez?
 131. Vagy a 14. században Jean Gerson,
  a Párizsi Egyetem kancellárja bírálja
 132. a Szűz Mária kisdeddel olyan ábrázolását,
 133. ahol a szárnyas oltár kinyitásakor
  a Szentháromság tárul elénk,
 134. mert nem sugall-e ez a balgáknak
  olyan gondolatot – kérdezi –,
 135. hogy Szűz Márián keresztül nemcsak
  Krisztus, Isten fia érkezett a világba,
 136. hanem az Atyaisten és a Szentlélek is,
  ami eretnekség.
 137. De ettől függetlenül az efféle kétségek
 138. még akkor is, ha teológusok
  és főpapok szájából hangzottak is el,
 139. többnyire magánvélemények maradtak,
 140. és alig-alig találunk példát rá,
 141. hogy valamilyen ábrázolásokat
  központilag elkoboztak, begyűjtöttek,
 142. elégettek vagy szekérre
  rakva elszállítottak volna,
 143. vagy lettek volna alkotások ellen
  efféle központi hadjáratok.
 144. Igaz, hogy a középkori papok
  ádázul égették eretnekek iratait,
 145. néha még a más hitűekét is,
 146. mint pl. a Talmudot
  a 13. századi Franciaországban.
 147. De a szavak ellenőrzése sokkal szigorúbb
  volt, mint az ábrázolásoké.
 148. Mikor kezd változni a helyzet?
 149. Megint csak hiedelmünkkel ellentételesen,
 150. túl a középkoron, az újkor kezdetén.
 151. 16. század: néhány változás történik.

 152. Először is,
 153. az óriási mennyiségű
  szakrális keresztény művészet,
 154. keresztény ikonográfia mellett
  eleinte a világi művészet,
 155. világi műfajok szigetecskéi, majd egész
  szigetcsoportjai jelennek meg,
 156. amelyekre az egyháznak
  valamilyen választ kell adnia.
 157. Fontosabb, hogy ebben az időben
  egyházszakadás zajlik.
 158. A katolikus és ortodox egyház
  11. századi szétválása óta
 159. a keresztény világ egységére
  a protestantizmus mér újabb csapást.
 160. A protestánsok, lutheránusok,
  kálvinisták, anglikánok és mások
 161. nemcsak hogy élesen bírálták a pápaságot
  és az egyházat mint intézményt,
 162. hanem az egész rendszert, a megváltás
  technikáját is kétségbe vonják:
 163. a képmások és a szentek kultuszától
  kezdve egészen a titkokéig.
 164. Lényeges az is, hogy a korai eretnek
  csoportokhoz képest
 165. a protestánsok a 16. században
  ráronthattak a katolikus egyházra, –
 166. bár az a támadást hasonlóan viszonozta –
 167. az akkori idők médiájának teljes erejével:
 168. nyomdagépekkel és fametszetekkel,
 169. azaz olyan technikával, melyek lehetővé
  teszik ábrázolások gyors,
 170. tehát olcsó és a társadalom
  számára elérhető sokszorosítását.
 171. Igazi karikatúra-háború bontakozik ki
 172. protestánsok és katolikusok között,
  melynek egyik tanújele itt látható.
 173. Ezen az 1566-os Németalföldről
  származó protestáns metszeten
 174. velejéig képmutató színjátékként
  tárul elénk a katolikus mise.
 175. Vannak itt róka-papok, van itt oltár,
 176. amelyen Krisztus, Szűz Mária
  és a szentek helyett
 177. iskarióti Júdás, az áruló apostol látható,
 178. akit a katolikusok állítólag imádnak.
 179. Válaszul az intézményesült egyház
 180. s intézményei legitimitását
  kétségbe vonó teljes letámadásra,
 181. a középkorhoz képest nemcsak a bírálatra,
 182. hanem a nekik szánt gúnyra is
 183. túlérzékennyé válnak a katolikus papok.
 184. Míg a középkorban könnyen elképzelhetően
 185. rengeteg ábrázoláson
  volt látható az utolsó ítélet,
 186. melyen a pokolban más rendekkel együtt
 187. sül, fő és kínzatik a papság is:
 188. papok, szerzetesek, püspökök, pápák,
 189. mert ők is emberek, ők is vétkeznek,
 190. és persze pokolra is kerülnek.
 191. A protestantizmussal vívott
  ideológiai küzdelem időszakában,
 192. amikor a klérus tekintélyét
  kétségbe vonni sokkal veszélyesebb,
 193. az utolsó ítélet 16–17. századi
  új ábrázolásairól
 194. ezek fokozatosan eltünedeznek,
 195. a régieken pedig lefestik
  és onnan eltávolítják őket.
 196. Katolikus teológusok,
  pl. Johannes Malanus bécsi professzor
 197. és Gabriel Apoleotti bolognai érsek
 198. a középkorban elképzelhetetlenül vastag
  fóliánsokat, munkákat adnak ki,
 199. melyekben tüzetesen átfésülnek
 200. majdnem minden
  egyházi ikonográfiai jelenetet,
 201. hogy elválasszák az igazit a kétségestől,
  a kétségest a veszélyestől,
 202. és eldöntsék, milyen intézkedést
  célszerű tenni.
 203. Ráadásul tekintetüket nemcsak
  a nyíltan eretnek képekre vetik,
 204. mint pl. valamely protestáns képre,
 205. melyen ördög szüli a római pápát,
 206. hanem a helytelen értelmezéskor
  esetleg veszélyes ábrázolásokra is,
 207. pl. ha valaki papi ornátusban ábrázol
 208. újszülött keresztelését végző démont.
 209. Valaki esetleg azt hiheti,
  hogy a démon-pap gonosz pap,
 210. tehát a gonosz pap végezte
  keresztelés érvénytelen,
 211. és ez ismét veszélybe sodorja
  a papság tekintélyét,
 212. s összességében a hívők üdvözülését.
 213. Az újkor kezdetén megjelenő cenzúra
  figyelme nemcsak az új ábrázolásokra,
 214. hanem a régiekre is kiterjed.
 215. A 13. században a strasbourgi
  székesegyház oszlopfőin
 216. a középkorban igen népszerű
  Róka-regény jelenetei láthatók,
 217. ahol papnak öltözött állatok
  a társukat temetik,
 218. keresztet, gyertyát visznek,
  sőt még miséznek is.
 219. Mikor a 17. században Strasbourg
  Franciaországhoz kerül,
 220. és a protestantizmusból
  a katolicizmushoz tér vissza,
 221. ezeket az ábrázolásokat ledöntik,
  s így csak metszeteken maradtak fönn.
 222. Az antiklerikális árnyalatú
  nevetés olyan hőfoka,
 223. ami templomban teljesen lehető volt
  a középkorban, az az újkor kezdetén
 224. a protestantizmussal való totális
  szembeszegülés időszakában
 225. már nem helyénvaló, sőt veszélyes is.
 226. A történetből több tanulság vonható le,
 227. de én csak egyet említek.
 228. Századok alatt a keresztény
  ábrázolások más dimenziót kaptak.
 229. Természetesen részei az egyháztörténetnek,
  az egyházi doktrínának,
 230. kultusztárgyak,
 231. de egyúttal annyira alkotórészeivé váltak
 232. közös kulturális szótárunknak,
 233. hogy közkinccsé lettek;
  ez pedig szemmel láthatólag jó,
 234. ahogy pár éve valamely
  dezodor reklámangyalait
 235. az Egyesült Arab Köztársaságban
  teljesen betiltották,
 236. Oroszországban meg
  óvatos fölirattal látták el,
 237. miszerint az angyal nem is egészen angyal,
  hanem az ideális lány fantáziaképe;
 238. biztos, ami biztos.
 239. Ez az egyáltalán nem egyértelmű
  és nem könnyű feladat abban áll,
 240. hogy kompromisszumot leljünk
 241. a sokaknak jelentőségteli
  szakrális dolgok tisztelete
 242. és átértelmezésük joga között,
 243. hogy másként tekinthessünk rájuk,
  tehát néha hétköznapivá tegyük őket,
 244. többek közt ironizáljunk is rajtuk,
 245. mert semmilyen vallás sem
  helyezheti magát kritikán kívülre,
 246. a szakrális ábrázolásokra pedig
  egyiknek sincs copyrightja.
 247. Köszönöm szépen.
 248. (Taps)