Malayalam subtitles

← പലകളിക്കാരുടെ .....തള്ളവിരല്‍-മല്ലയുദ്ധം

Get Embed Code
36 Languages

Subtitles translated from English Showing Revision 13 created 05/28/2014 by Kalyanasundar Subramanyam.

 1. ഇന്ന് ഞാന് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാന് പോകുന്നത്
 2. എങ്ങനെയാണു എന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിനോദം കളിക്കുന്നത് എന്നാണ്:
 3. വിപുലമായ പലകളിക്കാരുടെ തള്ളവിരല് മല്ലയുദ്ധം.
 4. എന്റെ അറിവിൽ ലോകത്തിൽ ഈ ഒരു കളിയിൽ മാത്രം
 5. അത് കളിക്കുന്നവർക്ക്
 6. അനുഭവിക്കാനുള്ള അവസരം നല്കുന്നു
 7. , ഒരു മിനുട്ടിനുള്ളിൽ 10 പരമമായ വികാരങ്ങള്.
 8. ഇത് സത്യമാണ്, ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഈ കളി എന്നോടൊപ്പം
 9. ഒരു മിനിറ്റ് കളിച്ചാല്,
 10. നിങ്ങള്ക്ക് സന്തോഷത്തിന്റെ അനുഭവം കിട്ടും.ആശ്വാസം, സ്നേഹം, ആശ്ചര്യം
 11. കൗതുകം, ആത്മാഭിമാനം, ആവേശം,പിന്നെ വിസ്മയം, അത്ഭുതം,
 12. സംതൃപ്തി, പിന്നെ സര്ഗ്ഗശക്തി
 13. എന്നിവയെല്ലാം ഒരു മിനുട്ടിനുള്ളില് കിട്ടും
 14. ഇത് ഒരു വിധത്തിൽ നല്ലതാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു, അല്ലേ?ഇപ്പോൾ കളിക്കാന് നിങ്ങള്ക്ക് സമ്മതമല്ലേ

 15. ഈ കളി നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാന്
 16. സ്വയം സന്നദ്ധരായ
 17. കുറച്ചു പേർ പെട്ടെന്ന് സ്റ്റേജ്ൽ വരണം
 18. എന്നിട്ട് നാം കുറച്ചു പ്രായോഗികമായ പ്രദര്ശനം ചെയ്യാൻ പോകുന്നു .
 19. അവർ വരുന്ന സമയം കൊണ്ട്, ഞാന് പറഞ്ഞു തരാം
 20. , ഈ കളി കണ്ടുപിടിച്ചത് ,10 വര്ഷം മുൻപ്
 21. ഓസ്ട്രിയയിലെ 'മാനോക്രോം' എന്ന കലാകാരൻമാരുടെ സംഘം ആണ്
 22. അതുകൊണ്ട്, നന്ദി 'മാനോക്രോം'
 23. ശരി, മിക്കവര്ക്കും പരമ്പരാഗതമായ രണ്ടു പേര് തമ്മിലുള്ള
 24. തള്ളവിരല് മല്ലയുദ്ധം പരിചയമുണ്ടാകും.
 25. സണ്ണി, നമുക്ക് അവരെ ഓര്മിപ്പിക്കാം
 26. ഒന്ന്, രണ്ടു, മൂന്നു, നാലു, ഒരു തള്ളവിരല് യുദ്ദം, അങ്ങനെ നമ്മൾ പോരാടി
 27. തീര്ച്ചയായും സണ്ണി എന്നെ തോല്പിച്ചു കാരണം അവളാണ് ഏറ്റവും മികച്ചത്.
 28. ആദ്യമായി വിപുലമായ പലകളിക്കാരുടെ തള്ളവിരല് പോരാട്ടത്തിൽ

 29. നമ്മളാണ് ഈ കളിയുടെ തലമുറ
 30. ലോകത്ത് ഇന്ന് ആയിരം കോടി കളികൾ ഉണ്ട്,
 31. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വെല്ലുവിളിയിലും കൂടുതലായി എന്തെങ്കിലും വേണം.
 32. ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് കൂടുതൽ തള്ളവിരലുകളാണ്.
 33. എറിക് ഇവിടെ വരൂ.
 34. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്നു തള്ള വിരലുകൾ ആയി,
 35. പീറ്റർ' ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ചേരാം.
 36. നമുക്ക് നാലിൽ കൂടുതൽ വിരലുകൾ പോലും ഒരുമിച്ചാകാം,
 37. നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ജയിക്കുന്നത്
 38. എന്നാൽ ആദ്യം മറ്റെ ആളുടെ തള്ളവിരല് കുത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ആളാണ്
 39. ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. അവര് മത്സരിക്കുമ്പോൾ
 40. കാത്തിരിന്നു അവസാന നിമിഷം തട്ടിയെടുക്കുക നിങ്ങള്ക്ക് സാധ്യമല്ല,
 41. അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾ വിജയിക്കുന്നത്
 42. ആഹ്, നിങ്ങൾ അത് ചെയ്തോ? എറിക് നിങ്ങൾ അത് ചെയ്തു. അതിനാൽ എറിക്
 43. അതിനാൽ എറിക് ജയിച്ചിരിക്കുന്നു. അവനാണ് എന്റെ തള്ളവിരൽ അമർത്തിപിടിച്ചത്.
 44. ശരി, അതാണ് ആദ്യത്തെ നിയമം. ഒരു കെട്ടില് സാധാരണയായി മൂന്നോ നാലോ
 45. സാധാരണയായി മൂന്നോ നാലോ
 46. വിരലുകൾ ഒരു കെട്ടില് നമുക്ക് കാണാം.
 47. പക്ഷെ നിങ്ങള്ക്ക് അതിമോഹമുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ മാറി നില്ക്കേണ്ടതില്ല
 48. . നമുക്ക് അത് ശ്രമിക്കാം.
 49. നിങ്ങള്ക്ക് അത് ഇവിടെ കാണാം.
 50. മറ്റൊരു ഒര്മിക്കേണ്ട നിയമം,
 51. കളിക്കാരെ കൂട്ടൽ, നമ്മളൊരു വെല്ലുവിളി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു
 52. നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാത്ത
 53. ചില തള്ളവിരലുകൾ എനിക്ക് കാണാം.
 54. അപ്പോൾ കുറച്ചു കൂടെ ആളുകളെ പങ്കെടുപ്പിക്കാം എന്ന് ഞാന് കരുതുന്നു.
 55. നമുക്ക് നാല് പേരെ ഉള്ളു എങ്കിൽ നാം ഇതുപോലെ ചെയ്യും.
 56. നാം ഇതുപോലെ ചെയ്യും.
 57. നമ്മൾ ഒരേ സമയം രണ്ടു തള്ളവിരലുകളും
 58. ഉപയോഗിച്ചു പോരാടാൻ ശ്രമിക്കും
 59. കൃത്യമാണ്
 60. ഇപ്പോൾ, ഇവിടെ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ,

 61. ഒരു ചെറിയ കൂട്ടത്തിൽ പോരാടുന്നതിന് പകരം
 62. കൂടുതൽ ആളുകളെ പിടികൂടാൻ ശ്രമിക്കാമായിരുന്നു.
 63. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതാണ് നാം ഇപ്പോൾ ചെയ്യാന് പോകുന്നത്
 64. നമ്മൾ എത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത്,
 65. എനിക്കറിയില്ല,ഈ മുറിയിലെ 1500 ഓളം
 66. വിരലുകളെ ഒരൊറ്റ കൂട്ടമായി ബന്ദിപ്പിക്കാനാണ്.
 67. അതുപോലെ രണ്ടു നിലകളും നമുക്ക് ബന്ധിപ്പിക്കണം,
 68. നിങ്ങൾ അവിടെ മുകളിൽ ആണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ താഴെ കൈനീട്ടിപിടിക്കാന്പോകുന്നു,
 69. അത് പോലെ മുകളിലേക്കും
 70. ഇപ്പോൾ (ചിരിക്കുന്നു)-

 71. നാം തുടങ്ങും മുൻപ് -
 72. ഇത് ഗംഭീരം. നിങ്ങൾ കളിക്കാനുള്ള ആവേശത്തിലാണ്
 73. നമ്മൾ തുടങ്ങും മുൻപ്, വളരെ പെട്ടെന്ന് ആ ചിത്രം എനിക്ക് വീണ്ടും ഒന്ന് ഇട്ടു തരാമോ.
 74. ഇവിടെ നിങ്ങൾ നന്നായി ചെയ്താൽ,
 75. അടുത്ത നിലയിലേക്ക് എത്താം എന്ന് നിങ്ങളറിയണം
 76. ഇത് വളരെ ലളിതമായ നിലയാണ്, ശരി?
 77. പക്ഷെ അതിനു ഉയര്ന്ന രൂപരേഖ ഉണ്ട്.
 78. ഇതിനെ ഡെത്ത്സ്റ്റാർ എന്നാണ് പറയുന്നത്.
 79. ഇവിടെ 'സ്റ്റാർ വാർ' ആരാധകരുണ്ടോ?
 80. ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് 'മോബിയാസ് സ്ട്രിപ്' എന്നാണ്.
 81. ശാസ്ത്ര വ്യക്തികൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അത് നിങ്ങള്ക്ക് മനസ്സിലാകും
 82. ഇതാണ് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള നില.ഇതാണ് അതിന്റെ പരമാവധി.
 83. അതിനാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ നിലയിലുള്ള ഒന്ന് ചെയ്യാം

 84. ഞാന് നിങ്ങള്ക്ക് 30 നിമഷം തരാൻ പോകുന്നു,
 85. എല്ലാ തള്ള വിരലുകളും കൂട്ടത്തിലേക്ക്,
 86. മുകളിലെ നിലയും താഴത്തെ നിലയിലയും ബന്ദിപ്പിക്കുക,
 87. നിങ്ങൾ താഴെ അങ്ങോട്ട് പൊകൂ.
 88. 30 നിമിഷം, കൂട്ടത്തിലേക്ക്. നോഡ് ഉണ്ടാക്കൂ
 89. എഴുന്നേറ്റു നില്ക്കൂ! നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റു നിന്നാൽ അത് എളുപ്പമാണ്.

 90. എല്ലാവരും, എഴുന്നേൽക്കൂ, അപ് അപ് !
 91. എഴുന്നേൽക്കൂ, എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ,
 92. ശരി.
 93. പോരാട്ടം തുടങ്ങനായിട്ടില്ല.
 94. നിങ്ങളുടെ ഒരു തള്ള വിരൽ ഒഴിവുണ്ട് എങ്കിൽ, അത് ചുറ്റും വീശുക
 95. അത് ആരെങ്കിലുമായി ബന്ദിപ്പിചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്താന്
 96. ശരി, അവസാന പരിശോധന വേണം
 97. നിങ്ങളുടെ ഒരു തള്ള വിരൽ ഒഴിവുണ്ട് എങ്കിൽ, അത് ചുറ്റും വീശുക
 98. ആ വിരൽ പിടിക്കുക!
 99. നിങ്ങളുടെ പിറകിൽ കൈ എത്തിക്കൂ. അങ്ങനെ തന്നെ.
 100. വേറെ ഏതെങ്കിലും വിരലുകൾ?
 101. ശരി, ഞാൻ മൂന്നു എണ്ണി കഴിയുമ്പോൾ , നിങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നു.
 102. ശ്രദ്ധിക്കുക .പിടിക്കുക .. പിടിക്കുക
 103. ശരി?. ഒന്ന് ..രണ്ട്.. മൂന്ന്
 104. (ചിരി)

 105. നിങ്ങൾ ജയിച്ചോ? നിങ്ങള്ക്ക് കിട്ടിയോ? ഗംഭീരം!!

 106. (കരഘോഷം)
 107. വളരെ നന്നായി ചെയ്തു. നന്ദി! വളരെ യതികം നന്ദി
 108. ശരി

 109. നിങ്ങൾ തള്ളവിരല് യുദ്ധ വിജയത്തിൽ ജ്വലിക്കുമ്പോൾ
 110. ഒരു വിപുലമായ വിവിധ കളിക്കാരുടെ തള്ള വിരല മത്സരത്തിൽ
 111. ആദ്യ വിജയം നേടിയപ്പോൾ ഉള്ള
 112. മുഖ്യമായ വികാരങ്ങൾ നമുക്കെ ഒന്ന് പുനരാഖ്യാനം ചെയ്യാം.
 113. ആകാംക്ഷ. ,
 114. പലകളിക്കാരുടെ തള്ളവിരല് യുദ്ധമെന്നു ഞാന് പറഞ്ഞപ്പോൾ,
 115. നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു" എന്ത് നാശത്തെക്കുറിച്ച് ആണ് ഇവൾ പറയുന്നത്?
 116. അങ്ങനെ ആകാംക്ഷയെ ഞാൻ കുറച്ചു പ്രകോപ്പിച്ചു .
 117. സര്ഗ്ഗശക്തി: അതാണ് എല്ലാ തള്ള വിരലുകളും നോഡിൽ
 118. എന്ന പ്രശനം പരിഹരിച്ചത്.
 119. ഞാന് ചുറ്റും മുകളിലേക്കും എത്തി കൊണ്ടിരുന്നു
 120. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ സര്ഗ്ഗശക്തി ഉപയോഗിച്ചു.അത് ഗംഭീരമായിരുന്നു!
 121. അതിശയം എങ്ങനെ ആയിരുന്നു? രണ്ട് വിരലുകളും
 122. ഉപയോഗിച്ചു ഒരേ സമയം ഉള്ള ആ പോരാട്ടത്തിന്റെ വികാരം കുറച്ചു അതിശയം ആയിരുന്നു
 123. ഈ മുറിയില് ശബ്ദം ഉയരുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടു
 124. നമുക്ക് ആവേശം ഉണ്ടായിരുന്നു. പോരാട്ടം തുടങ്ങിയപ്പോൾ, നിങ്ങൾ ജയിക്കാൻ
 125. തുടങ്ങുകയായിരിക്കാം , അല്ലെങ്കിൽ ഇയാളുടെ പോലെ , ശരിക്കും അതിൽ,
 126. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആവേശം ഉയരത്തിലായിരുന്നു
 127. നമുക്ക് ആശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു.
  നിങ്ങള്ക്ക് എഴുന്നേറ്റു നില്ക്കെണ്ടാതായി വന്നു
 128. നിങ്ങൾ കുറച്ചു നേരമായി ഇരിക്കുക ആയിരുന്നു,, അപ്പോൾ ശാരീരികമായ ആശ്വാസം,
 129. തട്ടിക്കുടയാൻ പറ്റിയപ്പോൾ. നമുക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടായി
 130. നമുക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടായി.നിങ്ങൾ മന്ദഹസിക്കുകയും ചിരിക്കുകയും ആയിരുന്നു.നിങ്ങളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കൂ
  ഈ മുറി മുഴുവൻ സന്തോഷം ആയിരുന്നു
 131. നമുക്ക് കുറച്ചു സംതൃപ്തി ഉണ്ടായി.
 132. കളിക്കിടയിൽ ആരെങ്കിലും മെസ്സേജ് അയക്കുന്നതോ ഇമെയിൽ നോക്കുന്നതോ ഞാൻ കണ്ടില്ല.
 133. കളിയിൽ നിങ്ങള്ക്ക് പൂര്ണ സംതൃപ്തി ഉണ്ടായിരിന്നു
 134. മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട വികാരം,
 135. , അന്പരപ്പ് പിന്നെ ആശ്ചര്യം എന്നിവ എല്ലാവരും ബന്ധപ്പെട്ട ആ ഒരു നിമിഷം നമുക്കുണ്ടായി
 136. എന്നായിരുന്നു അവസാനമായി നിങ്ങൾ 'ടെഡ്' ൽ വരികയും
 137. എന്നിട്ട് റൂമിലുള്ള എല്ലാവരുമായി ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെടാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്തത്?
 138. അത് ശരിക്കും വിസ്മയകരവും വിസ്മയാവഹമായിരുന്നു.
 139. ശാരീരിക ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ,
 140. നിങ്ങള്ക്ക് അറിയുമോ Oxytocin ഹോര്മോണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്
 141. നിങ്ങൾ oxytocin പുറത്തു വിടു, ഈ മുറിയിലെ എല്ലാവരുമായി ചങ്ങല ഇട്ട പോലെ തോന്നും
 142. oxytocin പുറത്തുവിടാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല വഴി
 143. മറ്റൊരാളുടെ കൈ ആറു നിമഷം എങ്കിലും പിടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക.
 144. നിങ്ങൾ എല്ലാരും ആറു നിമ്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ പിടിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു
 145. അതിനാൽ ജീവസന്ധാരണ ശക്തിശാസ്ത്ര പ്രകാരം
 146. പരസ്പരം സ്നേഹിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. അത് വളരെ ഗംഭീരം
 147. അവസാനത്തേതു അഭിമാനത്തിന്റെ വികാരം

 148. എത്ര ആളുകൾ എന്നെ പോലെയുണ്ട്?.സമ്മതിക്കൂ
 149. നിങ്ങള്ക്ക് രണ്ട് വിരലും നഷ്ടമായി.
 150. അത് നിങ്ങള്ക് ശരിയായില്ല എന്ന് മാത്രം.
 151. അത് കുഴപ്പമില്ല. കാരണം നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഒരു പുതിയ പാടവം പഠിച്ചു.
 152. ഒന്നും ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്നും പണ്ട് അറിയാത്ത ഒരു കളി പഠിച്ചു.
 153. അതെങ്ങനെ കളിക്കണം എന്ന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങള്ക്ക് അറിയാം. നിങ്ങള്ക്ക് മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കാം.
 154. അഭിനന്ദനങ്ങൾ
 155. നിങ്ങളിൽ എത്ര പേർ ഒരു 'വിരൽ' ജയിച്ചു?
 156. ശരി, നിങ്ങള്ക്ക് ഒരു നല്ല വാർത്ത ഉണ്ട്.
 157. ഔദ്യോഗിക നിയമം അനുസരിച്ച് ഇത് നിങ്ങളെ ഒരു ഗ്രാൻഡ്മാസ്റ്റർ ആക്കുന്നു
 158. തള്ളവിരല് മല്ലയുദ്ധത്തിന്റെ
 159. ഇത് നിങ്ങളെ ഒരു ഗ്രാൻഡ്മാസ്റ്റർ ആക്കുന്നു
 160. എങ്ങനെ കളിക്കണം എന്ന് അറിയുന്ന വളരെ പേരൊന്നും ഇല്ലാത്തതു കൊണ്ട്,
 161. ഒരു ചെസ്സ് പോലത്തെ കളി എന്നതിലുപരി ഇതിനെ വേഗപ്പെടുത്തി എടുക്കണം.
 162. ഒരു ചെസ്സ് പോലത്തെ കളി എന്നതിലുപരി ഇതിനെ വേഗപ്പെടുത്തി എടുക്കണം.
 163. അഭിനന്ദനം ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർമാരെ.
 164. ഒരു തള്ള വിരൽ വിജയിച്ചാൽ, നിങൾ ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ ആകും
 165. ആരെങ്കിലും രണ്ട് വിരലും വിജയിച്ചവരുണ്ടോ?
 166. അതെ, വിസ്മയാവഹം! ശരി.
 167. തയ്യാറാവു, നിങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ട്വിറ്റെർ സ്റ്റാറ്റസ് പുതുക്കാന്
 168. നിങ്ങൾ നിയമ പ്രകാരം
 169. ഐതിഹാസികമായ ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർമാരാണ്, അഭിനന്ദനങ്ങൾ !
 170. ഈ ഒരു സൂചനയോടെ ഞാൻ വിടവാങ്ങുകയാണ്, നിങ്ങള്ക്ക് വീണ്ടും കളിക്കണമെങ്കിൽ
 171. ഒരു പെരുന്തച്ചൻ ആകാൻ നിങ്ങളുടെ രണ്ട് നോഡ്കളും കളിക്കണം.
 172. ഒരു പെരുന്തച്ചൻ ആകാൻ നിങ്ങളുടെ രണ്ട് നോഡ്കളും കളിക്കണം.
 173. എളുപ്പമുള്ളത് ആദ്യം പിടിക്കണം. അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. അവർ തളര്ന്നപോലെ
 174. അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. അവർ തളര്ന്നപോലെ ആണെങ്കിൽ.
 175. അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഭ്രാന്തായ പോലെ ചെയ്യുക
 176. ഈ കൈ കൊണ്ട് ചെയ്യുക
 177. ജയിച്ച ഉടനെ പെട്ടെന്ന് നിർത്തുക
 178. . എല്ലാവരും പരിഭ്രമിക്കും. നിങ്ങൾ വിജയിക്കും
 179. ഇങ്ങനെയാണ് നിങൾ ഒരു പെരുന്തച്ചൻ ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ ആകുന്നത്.
 180. എന്റെ ഇഷ്ടപെട്ട കളി നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ അനുവതിച്ചതിനു നന്ദി
 181. വൂ ! (കൈയ്യടി)
 182. നന്ദി (കൈയ്യടി)