Vietnamese subtitles

← 07-69 Polish Our Code

Get Embed Code
6 Languages

Showing Revision 2 created 11/15/2015 by Thành Ngô.

  1. Cảm giác như là đoạn Code aliceInWonderland của chúng ta đã hoàn thành, nhưng vẫn còn
  2. một vài thứ chúng ta muốn làm trước khi trình diễn hay chia sẻ nó. Class book
  3. có rất nhiều methods : getNumCharacters, getfirstOccurrenceOfMadHatter,
  4. getFirstSentence, secondSentence, occurrencesOfAlice, occurrencesOf,
  5. và vài thứ nữa. Nhưng thông thường ta gọi nó là book, chứ không gọi nó là thứ gì đó
  6. đặc trưng từ Alice. Có thể ta sẽ muốn sửa hoặc tổng quát hoá, hay xoá bỏ một vài
  7. methods đặc trưng của Alice. methods nào ta nên xoá bỏ
  8. hay tổng quát hoá? Viết tên của methods ở đây.