បទថ្មីៗ ខុសជំនាន់ កង់សារគួរ​​ រាហូចាបច័ន​

Title:
បទថ្មីៗ ខុសជំនាន់ កង់សារគួរ​​ រាហូចាបច័ន​
Description:

សុំទោសរឿងកន្លង​ Som Tos Rerng Kon Long - LMT
https://youtu.be/DYv4XxFjbhY
ស្ដាប់បទចំរៀងថ្មីៗពិរោះៗរបស់មាននៅទីនេះ
សូមជួយចុះ ( subscribe & share ) ដើម្បីទទួលបានបទចំរៀងថ្មីៗជាច្រើនទៀត
ខ្មែរស្រលាញ៉ខ្មែរ I love cambodian

more » « less
Duration:
38:11
Format: Youtube Primary Original
This video is part of Amara Public.