Vietnamese subtitles

← 02-20 Why AsyncTask is Not Optimal

Get Embed Code
10 Languages

Showing Revision 1 created 07/14/2015 by TTmagic Nguyen.

  1. Nào, the transfer không xảy ra trên UI thread, nhưng
  2. nó cũng không phải là một điều xấu. Sự thật là, nó sẽ tốt hơn nếu
  3. nó không xảy ra trên UI thread. Vì vậy đó cũng không phải là vấn đề.
  4. Data transfers là một phần của hầu hết ứng dụng hiện đại
  5. cho smartphone, vì vậy nó cũng không vấn đề. Vấn đề thực sự là
  6. the transfer xảy ra trên một thread mà vòng đời của nó
  7. bị gắn chặt vào một UI component, ví dụ trong trường hợp này là một activity.
  8. Vì vậy nếu Activity bị kết thúc bởi một số điều như khi ta xoay màn hình,
  9. the transfer cũng sẽ bị chấm dứt.