Return to Video

21-10 Drawable Equals New Drawable

 • 0:01 - 0:05
  Câu trả lời là, bạn không thể xây dựng một kiểu interface. Ta biết là cái này
 • 0:05 - 0:08
  không phải là câu trả lời, vì ta đã gán nhiều objects của vài class vào biến kiểu interface.
 • 0:08 - 0:13
  Trong ví dụ trước, bạn đã thấy code để tạo new Dogs,
 • 0:13 - 0:16
  rồi cho nó vào biến Drawable hay thêm nó vào list Drawable.
 • 0:16 - 0:22
  Nên câu này sai. Câu này đúng, nhưng không áp dụng được trong trường hợp này.
 • 0:22 - 0:28
  Bạn chỉ có thể thêm một object vào biến kiểu interface,
 • 0:28 - 0:34
  nếu object đó của một class mà implements interface. Giống như trong trường hợp này.
 • 0:34 - 0:38
  Nhưng nếu Dog class không implements Drawable interface, nó sẽ không thể làm như này.
 • 0:38 - 0:43
  Nếu bạn chưa chắc vì sao bạn không thể construct một kiểu interface,
 • 0:43 - 0:47
  hãy xem code. Đây là code cho dog, nó có đủ thông tin
 • 0:47 - 0:51
  cách di chuyển, cách để vẽ. Còn Drawable interface thì hầu như
 • 0:51 - 0:55
  chả có thông tin gì. Nếu bạn cố tạo một new Drawable, nó chỉ biết là
 • 0:55 - 0:59
  có thể vẽ được. Nhưng nó không biết vẽ như nào.
 • 0:59 - 1:03
  Đó là lý do Java không cho bạn xây dựng một Drawable (một interface).
Title:
21-10 Drawable Equals New Drawable
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Udacity
Project:
cs046: Intro to Programming
Duration:
01:03

Vietnamese subtitles

Revisions