Vietnamese subtitles

← 04-21 Weather Table Columns Solution

Get Embed Code
6 Languages

Showing Revision 1 created 07/27/2015 by TTmagic Nguyen.

 1. Được rồi, hãy xem cách ta làm như nào.
 2. Nếu bạn check record ID, weather condition ID, min temp,
 3. wind speed, hummidity, max temp,
 4. date, weather direction và pressure, thì bạn đúng rồi đó.
 5. Bây giờ, có thể thêm vào một trong hai date hoặc time,
 6. cũng như time bao gồm date.
 7. Tháng thì thường không có ý nghĩa gì ở đây.
 8. Nhưng vì ta thực sự hiển thị date, nó có ý nghĩa với database
 9. để thực sự tái tạo những trên màn hình nhiều nhất có thể.
 10. Units nên được lưu trong một bảng riêng với preferences.
 11. Không có lý do gì để lưu những thứ mà ta không hiển thị, ví dụ,
 12. bạn biết đấy, rainfall hay avg temp.
 13. Bên cạnh đó, ta không thể lấy những thứ này từ OpenWeatherMap API.
 14. Ta rất cần weather condition ID, vì ta dùng nó
 15. vừa để hiển thị dự báo, vừa để xác định hình ảnh để hiển thị.
 16. Và cuối cùng, trong khi nó không hiển thị lên UI,
 17. ta vẫn cần một ID column để xác định rõ mỗi row.
 18. Như đã thảo luận, nó là phải có
 19. cho tất cả SQL database tables mà sẽ được hiển thị trên Android list views.