Vietnamese subtitles

← 07-38 Magic Number

Get Embed Code
6 Languages

Showing Revision 1 created 08/20/2015 by TTmagic Nguyen.

 1. Có một thiếu sót nhỏ với chương trình ta vừa viết.
 2. Nó có một cái mà programmers thường gọi là "magic number". Hãy nhìn cái dòng này,
 3. 25 là cái gì, sao lại là 255? Có phải mấy cái số này là những thứ
 4. mà ảo thuật gia lấy ra từ cái mũ? Thay vì sử dụng các số "magic number" này, ý tưởng tốt hơn
 5. là sử dụng constants (hằng số). Đây là cách bạn làm trong Java. Từ khóa là final,
 6. ám chỉ một số mà không thể thay đổi vì nó đã là giá trị "cuối cùng" (final).
 7. Hay giống như ta nói trong môn toán, nó là hằng số. Nên ở đây, số 25, tôi gọi nó
 8. là ADDED-RED và 255 ở đây gọi là MAX_RED. Tôi đã định nghĩa chúng
 9. cũng giống như khi định nghĩa các biến khác, ngoại trừ từ khóa final ở trước.
 10. Và đó cũng là quy ước với toàn bộ programmers, là hằng số
 11. nên được viết HOA hết. Có thể dùng cùng với các dấu gạch dưới.
 12. Giờ, tiếp tục và viết lại câu lệnh ở đây, sử dụng 2 hằng số này
 13. thay vì cái "magic number" kia. Và cho câu trả lời của bạn vào trong ô này.