Return to Video

OK Go - White Knuckles - Official Video

 • 0:25 - 0:29
  Do krijst dy smaak, noait út dyn mûle
 • 0:31 - 0:34
  Do krijst de poatôfdrukken, noait út it hinnehok no
 • 0:34 - 0:38
  En do kinst net deselde wei werom, ast do kommen bist
 • 0:39 - 0:42
  Alle stikjes sammelje, mar se pasje net itselde
 • 0:42 - 0:43
  Wite knokkels
 • 0:45 - 0:47
  Miskien is it net sa min
 • 0:49 - 0:50
  Dus lit dyn hier no los
 • 0:50 - 0:52
  Wite knokkels
 • 0:53 - 0:56
  Ja, miskien is it net sa min
 • 0:57 - 0:59
  Ah, doch it mar en lit it los
 • 1:07 - 1:11
  Dus kom en lit it der hielendal út, lit it bloed rinne
 • 1:12 - 1:16
  Hast do krigen watsto woest? Hast do krigen watsto nedich hiest?
 • 1:16 - 1:19
  Efter de line, efter de muorren
 • 1:21 - 1:24
  Fertel my wat hast gokt, wie it nei dy tiid sa slim?
 • 1:24 - 1:25
  Wite knokkels
 • 1:27 - 1:29
  Ja, miskien is it net sa min
 • 1:30 - 1:32
  Dus lit dyn hier no los
 • 1:32 - 1:34
  Wite knokkels
 • 1:35 - 1:38
  Ach, miskien is it net sa min
 • 1:39 - 1:42
  Lit it no gewoan allegear oer dy hinne komme
 • 2:14 - 2:18
  Haw gewoan wille, it is fier genôch
 • 2:19 - 2:22
  Elkenien moat nachts sliepe, elkenien hat in steun nedich
 • 2:22 - 2:26
  Mar koe goed, net goed genôch wêze?
 • 2:28 - 2:31
  Want ea neat feroaret net, mar neat feroaret in protte
 • 2:33 - 2:36
  Ja, miskien is it net sa min
 • 2:37 - 2:39
  Dus lit dyn hier no los
 • 2:39 - 2:40
  Wite knokkels
 • 2:42 - 2:45
  Ach, miskien is it net sa min
 • 2:46 - 2:48
  Lit it no gewoan allegear oer dy hinne komme
 • 2:50 - 2:53
  Ja, miskien is it net sa min
 • 2:54 - 2:57
  Lit dyn hier no gewoan los
 • 2:58 - 3:01
  Oh, miskien is it net sa min
 • 3:03 - 3:05
  Lit it gewoan allegear oer dy hinne komme
Title:
OK Go - White Knuckles - Official Video
Video Language:
English
Team:
OK Go Subtitles
Duration:
03:36

Frisian subtitles

Revisions