Frisian subtitles

← OK Go - White Knuckles - Official Video

Get Embed Code
26 Languages

Showing Revision 1 created 12/15/2010 by Wim.

 1. Do krijst dy smaak, noait út dyn mûle
 2. Do krijst de poatôfdrukken, noait út it hinnehok no
 3. En do kinst net deselde wei werom, ast do kommen bist
 4. Alle stikjes sammelje, mar se pasje net itselde
 5. Wite knokkels
 6. Miskien is it net sa min
 7. Dus lit dyn hier no los
 8. Wite knokkels
 9. Ja, miskien is it net sa min
 10. Ah, doch it mar en lit it los
 11. Dus kom en lit it der hielendal út, lit it bloed rinne
 12. Hast do krigen watsto woest? Hast do krigen watsto nedich hiest?
 13. Efter de line, efter de muorren
 14. Fertel my wat hast gokt, wie it nei dy tiid sa slim?
 15. Wite knokkels
 16. Ja, miskien is it net sa min
 17. Dus lit dyn hier no los
 18. Wite knokkels
 19. Ach, miskien is it net sa min
 20. Lit it no gewoan allegear oer dy hinne komme
 21. Haw gewoan wille, it is fier genôch
 22. Elkenien moat nachts sliepe, elkenien hat in steun nedich
 23. Mar koe goed, net goed genôch wêze?
 24. Want ea neat feroaret net, mar neat feroaret in protte
 25. Ja, miskien is it net sa min
 26. Dus lit dyn hier no los
 27. Wite knokkels
 28. Ach, miskien is it net sa min
 29. Lit it no gewoan allegear oer dy hinne komme
 30. Ja, miskien is it net sa min
 31. Lit dyn hier no gewoan los
 32. Oh, miskien is it net sa min
 33. Lit it gewoan allegear oer dy hinne komme