YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Persian subtitles

Meet Amara

Get Embed Code
65 Languages

Showing Revision 2 created 11/03/2014 by Darren Bridenbeck (Amara Staff).

 1. Amara ویدئو را بطور جهانی قابل دسترس میکند
 2. با عنوان و ترجمه
 3. Amara با تصور ۳ شنونده طراحی شد
 4. اول، اگر شما یک سازنده فیلم هستید،
 5. Aamra میتواند در ساخت زیرنویس کمک کند
 6. با نرم افزاری با راحت ترین یادگیری
 7. Amara همکارانه است، مثل Wikipedia
 8. پس میتوانید دوستان و اعضای بیننده را
 9. دعوت به کمک کنید
 10. دوم، اگر شما درباره ی دسترسی پرشور هستید
 11. مانند ما
 12. میتوانید عضو یکی از هزاران اجتماع Amara
 13. که کارهای مانند
 14. عنوان ویدئوها برای ناشنوایان و کم شنوایان
 15. و ترجمه ویدئوها به هزاران زبان می کنند
 16. سوم، اگر شما با ویدئو کار میکنید
 17. و ابزارهای تخصصی یا
 18. زیرنویسهای عندالمطالبه نیاز دارید
 19. Amara میتواند کمک کند.
 20. پس، اگر فقط یک فرد هستید،
 21. یا عضوی از یک اجتماع
 22. یا یک سازمان که از Amara استفاده میکند
 23. شما دارید ماموریت Amara را
 24. برای مطمئن شدن از دسترسی همه ی آدم ها
 25. حمایت می کنید