Filipino subtitles

← Neil MacGregor: 2600 na taon ng kasaysayan sa iisang bagay

Get Embed Code
39 Languages

Subtitles translated from English Showing Revision 1 created 04/29/2012 by Aries Eroles.

 1. Ang mga bagay na ating ginawa
 2. ay may iisang katangian --
 3. sila'y nabubuhay nang mas matagal sa atin.
 4. Tayo'y papanaw, sila'y mananatili;
 5. may iisa tayong buhay, sila ay may marami,
 6. at sa bawat buhay nila maaring iba ang kanilang pagganap.
 7. Na nangangahulugang, samantalang may isa lang tayong talambuhay,
 8. sila ay may marami.
 9. Gusto kong magsalita sa umagang ito

 10. hinggil sa estorya, ang talambuhay -- o mga talambuhay --
 11. sa iisang bagay,
 12. isang 'di karaniwang bagay.
 13. Ako'y sumasangayon na hindi sya
 14. gaanong kapansinpansin.
 15. Medyo kapareho ng laki sa bola ng rugby.
 16. Gawa sa putik,
 17. at inayon
 18. sa hugis silindro,
 19. napalibutan ng maliliit na sulat
 20. at binilad sa araw hanggang matuyo.
 21. At sa nakikita naman ninyo,
 22. ay medyo nasisira na siya,
 23. na hindi naman kataka-taka
 24. dahil noong dalawa´t kalahating libo pa siya nagawa
 25. at nahukay siya
 26. noong 1879.
 27. Pero sa ngayon,
 28. naniniwala akong ang bagay na ito
 29. ay may malaking papel
 30. sa politika ng Gitnang Silangan.
 31. At ito'y isang bagay
 32. na may mga kaaya-ayang estorya
 33. at mga estoryang hinding hindi matatapos.
 34. Ang estorya ay nagbungad

 35. sa kasagsagan ng gyera sa pagitan ng Iran at Iraq
 36. at ang mga sumunod na mga kaganapan
 37. na umipon
 38. sa pagsakop sa Iraq
 39. ng pwersang dayuhan,
 40. sa pagkaalis sa despotikadong pangulo
 41. at saglit na pagbabago sa rehimen.
 42. Gusto kung magumpisa
 43. sa isang yugto sa mga magkakasunod na kaganapan
 44. na karamihan sa inyo ay pamilyar,
 45. ang pyesta ni Belshazzar --
 46. dahil tayo ay nagtatalakay hinggil sa gyera ng Iran at Iraq
 47. noong 539 BC.
 48. At ang hindi pagkakasalungat
 49. sa kaganapan
 50. noong 539 BC at 2003 at sa pagitan
 51. ay kagulat-gulat.
 52. Ang nakikita nyo ngayon ay pinta ni Rembrandt
 53. na nasa National Gallery sa London na ngayon,
 54. na nagpapakita sa sulat mula ni propetang Daniel
 55. sa sulat ng mga Hudyo.
 56. At medyo alam niyo na ang estorya.
 57. Si Belshazzar, anak ni Nebuchadnezzar,

 58. si Nebuchadnezzar ang nagsakop sa Israel, pinagdarambungan and Herusalem
 59. at hinuli ang mga tao
 60. at binalik ang mga Hudyo sa Babelonya.
 61. Hindi lang mga Hudyo, kinuha niya pati ang mga lalagyan sa templo.
 62. Sinugod niya at nilapastangan ang templo.
 63. At yung mga malalaking gintong lalagyan sa templo ng Herusalem
 64. ay dinala papuntang Babelonya.
 65. Si Belshazzar, ang kanyang anak,
 66. ay naisipang magpyesta.
 67. At para mas magalak pa siya,
 68. ginawan pa nya ng kalapasatangan
 69. at kinuha ang mga lalagyan mula sa templo.
 70. Nakikipagyera na siya sa mga taga-Iran,
 71. sa hari ng Persya.
 72. At sa gabing iyon, sabi ni Daniel,

 73. sa kalagitnaan ng kasiyahan
 74. isang kamay ang lumitaw at nagsulat sa dingding,
 75. "Ikaw ay tinimbang at napag-alamang wala,
 76. at ang iyong kaharian ay maipasa
 77. sa taga-Medes at mga Persyano."
 78. At sa gabing iyon
 79. si Cyrus, hari ng Persya, ay dumating sa Babelonya
 80. at ang buong kaharian ni Belshazzar ay bumagsak.
 81. Isa itong malaking kaganapan
 82. sa kasaysayan
 83. ng mga Hudyo.
 84. Isang malaking estorya. Ito'y estorya na alam nating lahat.
 85. "Ang mga sulat sa dingding"
 86. ay bahagi ng ating araw-araw na lengwahe.
 87. Ang sumunod
 88. ay napakapambihira,
 89. at dito ang silindro
 90. papasok sa estorya.
 91. Si Cyrus, na hari ng Persya,

 92. ay pumasok sa Babelonya na walang pakikipagdigma --
 93. ang malaking kaharian ng Babelonya,
 94. na sumasaklaw mula sa gitnang timog ng Iraq
 95. hanggang sa Mediterranean,
 96. bumagsak mula kay Cyrus.
 97. At si Cyrus ay gumawa ng deklarasyon
 98. at yun ang kung ano ang silindro na ito,
 99. and deklerasyong ginawa sa lider na ginabayan ng Diyos
 100. na nagpabagsak sa despotadong pinuno ng Iraq
 101. at nagpalaya sa mga mamamayan.
 102. Sa pakipag-usap sa Babelonya --
 103. ito ay isinulat sa wika ng taga-Babelonya --
 104. sabi niya, "Ako si Cyrus, hari sa buong kalawakan,
 105. ang dakilang hari, ang makapangyarihang hari,
 106. hari ng Babelonya, hari sa apat na sulok ng daigdig."
 107. Sa nakikita nyo, nindi pinagkakahiyang ang pag-eksherasyon nito.
 108. Meron siguro
 109. yung una talagang pagsisiwalat
 110. sa isang nananalong hukbo
 111. na nakuha natin.
 112. At ito'y isinulat, na makikita natin sa tamang panahon,
 113. sa mga dalubhasang P.R. consultant.
 114. Kaya ang eksharehasyon ay hindi nakakapagtaka.
 115. At kung ano ang dakilang hari, ang makapangyarihang hari,

 116. ang hari sa apat na sulok ng daigdig na gagawin?
 117. Nagpatuloy siya sa pagsabi na bilang pagsakop sa Babelonya
 118. ay papakawalan niya ang mga taong
 119. ang mga taga Babelonya -- Nebuchadnezzar at Belshazzar --
 120. na nadakip at inalipin
 121. at palayain.
 122. Hahayain nya silang bumalik sa kanilang mga bansa.
 123. At mas importante,
 124. hahayaan niya silang bawiin
 125. ang mga diyos, mga estatuwa,
 126. mga lalagyan sa templo
 127. na nakumpiska.
 128. Ang lahat na mga tao na nasupil at napaalis ng mga taga-Babelonya
 129. ay uuwi,
 130. at dadalhin nila ang kanilang mga diyos.
 131. At sila'y maibangon uli ang kanilang mga altar
 132. at magpuri sa kanilang mga diyos
 133. sa kanilang paraan, sa kanilang lugar.
 134. Ito ang kautusan,
 135. ang bagay na ito ang ebedinsya
 136. para sa katutuhan na ang mga Hudyo
 137. matapos ang paglisan sa Babelonya,
 138. ang mga taon na kanilang nagugol sa Babelonya,
 139. na nagluksa habang naalala ang Herusalem,
 140. ang mga Hudyo na iyon ay pinauwi sa kanilang mga tahanan.
 141. Napahintulutan silang umuwi sa Herusalem
 142. at itayong muli ang temple.
 143. Ito ang pangunahing dokumento

 144. sa kasaysayan ng Hudyo.
 145. At ang Aklat ng mga Salaysay, ang Aklat ni Ezra sa mga kasulatan ng mga Hudyo
 146. ay nagulat ng kaparihong tugon.
 147. Ito ang bersyon ng mga Hudyo
 148. sa parehong estorya.
 149. "Kaya sabi ni Cyrus, hari ng Persya,
 150. 'Lahat ng kaharian sa lupa na bingay ng Panginoong Diyos sa inyo,
 151. at inutusan niya ako
 152. para gawan ng bahay sa Herusalem.
 153. Sino sa inyo ang kanyang mga tao?
 154. Ang Panginoong Diyos ay mapasakanya,
 155. at haayan siyang pumarito.'"
 156. "Pumarito" -- aaleh.
 157. Ang pinakamahalagang elemento
 158. sa paniwala ng kanilang pagbalik,
 159. ang pinakamahalang parte
 160. sa buhay ng Hudianismo.
 161. Sa napag-alaman ninyo, ang pagbalik mula sa pagkatapon,
 162. ang pangalawang temple,
 163. ang nagbagong anyo sa Hudianismo.
 164. At ang pagbabagong yaon,
 165. yaong makasaysayang sandali,
 166. ay dahil kay Cyrus, ang hari ng Persya,
 167. naiulat sa atin sa kasulatan ng mga Hudyo
 168. at sa putik ng Babelonya.
 169. Dalawang dakilang kasulatan,

 170. ano kaya ang tungkol sa pulitika?
 171. Kung ano ang nangyari
 172. ay nagdulot sa pangunahing pagbabago sa kasaysayan sa Gitnang Silangan.
 173. Ang empiryo ng Iran, ng Medes at ng mga Persyano,
 174. ay napagkaisa sa ilalim ni Cyrus,
 175. ang kauna-unahang dakilang emperyo sa daigdig.
 176. Nagsimula si Cyrus sa 530 BC.
 177. At panahon ng kanyang anak na si Darius,
 178. ang kabuuan ng silangang Mediterranean
 179. ay napapasailalim sa kontrol ng Persya.
 180. Sa katunayan, ang emperyong ito
 181. ay ang Gitnang Silangan na sa ngayon,
 182. at yun ang nahugis sa Gitnang Silangan ngayon.
 183. Yun ang pinakamalaking emperyo na nakilala sa daigdig noon.
 184. At ang importante,
 185. yun ang unang
 186. saring-kultura, saring-panininiwala na estado
 187. sa malawakan.
 188. At kailangan niyang mapatakbo sa panibagong paraan.
 189. Pinapatakbo siya sa iba't ibang lengwahe.
 190. Ang katunayang ang kautusan na ito sa Babelonya ay nangangahulugan ng isang bagay.
 191. Kinikilala nito ang iba't ibang ugali,
 192. iba't ibang tao, iba't ibang relihiyon, iba't ibang paniniwala.
 193. Lahat ng mga iyon ay nirerespeto ni Cyrus.
 194. Itinakda ni Cyrus ang isang modelo

 195. kung paano magtaguyod
 196. ng isang dakilang saring-bayan, saring-paniniwala, saring-kultura na komunidad.
 197. At ang resulta ay
 198. isang emperyo na sumasaklaw sa mga pook na nakikita nyo sa screen,
 199. at tumagal nang 200 taon ng katatagan
 200. hanggang sinira ito ni Alexander.
 201. Nagiwan iyon ng panaginip ng Gitnang Silangan bilang isang yunit,
 202. at ito ang yunit na kung saan ang mga tao sa iba't ibang paniniwala
 203. ay nagkakaisang namumuhay.
 204. Ang pananakop ng mga Griyego ang nagtapos nito.
 205. At hindi na panitili ni Alexander ang gobyernong iyon
 206. at ito'y naghiwahiwalay.
 207. Pero kung ano ang nirerepresenta ni Cyrus
 208. ay nanatiling mahalaga.
 209. Ang Griyegong mananalaysay na si Xenophon

 210. ay nagsulat ng kanyang aklat na "Cyropaedia"
 211. na isinulong si Cyrus bilang isang dakilang pinuno.
 212. At sa kabuuan ng Kanlurang kultura pagkatapos,
 213. si Cyrus ay nanatiling modelo.
 214. Ito ay isang imahe sa ika-16 na siglo
 215. para mapakita kung gaano ka laganap
 216. ang pagpugay nito.
 217. At ang aklat no Xenophon hinggil ni Cyrus
 218. kung gaano kasari-sari ang lipunan
 219. ay isa sa mga dakilang aklat-aralin
 220. na pumukaw sa ating mga ama
 221. sa Rebolusyong Amerikano.
 222. Si Jefferson ay isang dakilang tagahanga --
 223. ang mga uliran ni Cyrus
 224. ay malinaw na nagpahiwatig sa mga uliran sa ika-18 siglo
 225. kung paano magpaubaya sa relihiyon
 226. sa bagong estado.
 227. Samantala, sa Babelonya,

 228. ang mga bagay ay hindi naging kanaisnais.
 229. Pagkatapos ni Alexander, ang ibang emperyo,
 230. ang Babelonya ay bumagsak, naging lugar ng pagkasira,
 231. at ang mga bakas sa dakilang emperyo ng Babelonya ay naglaho --
 232. hanggang noong 1879
 233. nang ang silindro ay nadiskobre
 234. sa isang paghuhukay sa Babelonya ng British Museum.
 235. At dito magsimula ang panibagong estorya.
 236. Nagsimula ang malaking debate
 237. sa gitna noong ika-19 na siglo:
 238. Kapanipaniwala ba ang mga kasulatan? Mapagkatiwalaan ba natin sila?
 239. Ang alam lang natin
 240. ay hinggil sa pagbabalik ng mga Hudyo at ang kautusan ni Cyrus
 241. galing sa kasulatan ng mga Hudyo.
 242. Walang ibang ebedinsya.
 243. Biglang lumabas ito.
 244. At malaking kagalakan
 245. sa daigdig sa mga lugar na naniniwala sa mga kasulatan
 246. na inalog ang kanilang pananampalataya hinggil sa paglikha
 247. sa ebolusyon, sa heyolohiya,
 248. ito ang ebedinsya
 249. na ang mga kasulatan ay totoo sa kasaysayan.
 250. Isa itong malaking sandali sa ika-19 na siglo.
 251. Pero -- at dito naging komplikado --

 252. ang katotohanang ito ay totoo,
 253. hurrah para sa arkiyoloheyo,
 254. pero ang pagsalin ay mas komplikado.
 255. Dahil ang silindro at ang Bibliya ng mga Hudyo
 256. ay may pinagkaiba.
 257. Ang silindro ng Babelonya
 258. ay sinulat ng mga pari
 259. ng dakilang dyos ng Babelonya, si Marduk.
 260. At hindi nakakapagtaka
 261. kung ang sinasabi nila ay gawa ni Marduk.
 262. "Marduk, hawak namin, ang nagngangalang Cyrus."
 263. Hawak ni Marduk sa kamay si Cyrus,
 264. para panguluhan ang kanyang tao
 265. at binigay sa kanya ang kaharian ng Babelonya.
 266. Sinabihan ni Marduk si Cyrus
 267. upang gumawa ng mga dakila at mapagbigay na bagay
 268. upang mapalaya ang mga tao.
 269. At dahil dito mapasalamatin ako
 270. at ipinagbunyi ko si Marduk.
 271. At ang mga manunulat na Hudyo

 272. sa Lumang Tipan,
 273. hindi nakakapagtataka mong malaman,
 274. na iba ang kanilang pananaw nito.
 275. Sa kanila, imposibleng si Marduk
 276. ang gumawa ng lahat.
 277. Tanging si Heyoba lamang.
 278. At sa Isaiah,
 279. ay may magagandang teksto
 280. na binigay ang karangalan,
 281. hindi ni Marduk
 282. ngunit sa Panginoong Diyos ng Israel --
 283. ang Panginoong Diyos ng Israel
 284. ay tinawag rin si Cyrus sa kanyang pangalan,
 285. at inakay din si Cyrus
 286. at sinabihan din siya sa pagpastol ng kanyang mga tao.
 287. Ito'y isang ehemplo
 288. ng dalawang magkaibang makaparing gugulin sa parehong pangyayari,
 289. dalawang magkaibang relihiyosong pag-takeover
 290. ng isang katotohanang pulitikal.
 291. Ang Diyos ay alam nating

 292. dumadapig sa mga malalaking batalyon.
 293. Ang tanong ay kung sinong dyos yun?
 294. At ang debate ay nagpagalaw
 295. sa lahat noong ika-19 na siglo
 296. para maunawa na ang mga kasulatan ng mga Hudyo
 297. ay parte sa mas malawak na daigdig ng relihiyon.
 298. At klarong klaro na
 299. ang silindro ay mas luma na teksto kaysa sa Isaiah,
 300. gayunpaman, si Heyoba ay nagsalita
 301. ng pareho
 302. kay Marduk.
 303. At ako'y may kunting pakiramdam na alam ito ni Isaiah,
 304. dahil sabi niya,
 305. may Diyos na nagsabi,
 306. "Tinawag kita sa iyong pangalan
 307. pero hindi mo ako kilala."
 308. Sa tingin ko'y kinilala
 309. ni Cyrus na hindi niya napag-alaman
 310. na gumaganap siya sa utos ni Heyoba.
 311. At pare-pareho, nasurpresa din siya na gumaganap din siya sa utos ni Marduk.
 312. Dahil napaka-interesado
 313. na si Cyrus ay isang mabuting Persyano
 314. na may ibang mga dyos
 315. na hindi nakasaad sa mga teksto.
 316. (Tawanan)

 317. Yun ay sa 1879.

 318. 40 na taon ang nakalipas
 319. at tayo'y nasa 1917,
 320. at ang silindro ay pumasok sa kakaibang daigdig.
 321. Ngayon, sa tunay na pulitika
 322. ng kontemporaryong mundo --
 323. ang taon ng Deklarasyong Balfour,
 324. ang taon nung ang bagong emperyo sa Gitnang Silangan, ang Britanya,
 325. ay nagdeklarar
 326. ng pambansang tirahan ng mga Hudyo,
 327. pinahihintulotan
 328. ang mga Hudyo na bumalik.
 329. At ang tugon nito
 330. sa populasyon ng mga Hudyo sa Silangang Europa ay rabsodik.
 331. At sa buong Silangang Europa,
 332. itinanghal ng mga Hudyo ang larawan ni Cyrus
 333. at ni George V
 334. na magkatabi --
 335. dalawang dakilang pinuno
 336. na naghintulot pabalikin sa Herusalem.
 337. At ang silindro ni Cyrus ay ipinakita muli sa madla
 338. at ang mga teksto nito
 339. bilang demonstrasyon kung bakit ano ang nangyari
 340. pagkatapos sa gyera noong 1918
 341. ay parte ng plano ng Diyos.
 342. Alam nyo lahat ang nangyari.
 343. Ang estado ng Israel ay i-sinet-up,
 344. at 50 taon ang nakalipas, noong 60s,
 345. naging klaro na na ang pagiging imperyo ng Britanya ay wakas na.
 346. At isa pang estorya ng silindro ang nag-umpisa.
 347. Sa rehiyon, ang U.K. at ang U.S. ay nagpasiya,

 348. na ilayo sa komunismo,
 349. at ang may-kapangyarihan na gagawa nito
 350. ay ang Iran, ang Shah.
 351. At ang Shah ay nagimbento ng kasaysayan ng Persya,
 352. o pagbalik sa kasaysayan ng Persya,
 353. na nagluklok sa kanya sa sentro ng dakilang tradisyon
 354. at gumawa ng mga barya
 355. na may mukha niya
 356. at ang silindro ni Cyrus.
 357. Nung siya ay nagkaroon ng malaking pagdiriwanng sa Persepolis,
 358. binuhay niya ang silindro
 359. at ang sinlindro ay inarkila ng Museo ng Britanya, napunta sa Tehran,
 360. at parte ng yung malaking selebrasyon
 361. ng dinastiyang Pahlavi.
 362. Ang sinlindro ni Cyrus: taga-paggrantiya ng Shah.
 363. 10 taon ang nakalipas, ay isang panibagong estorya:

 364. Rebolusyong Iran, 1979.
 365. Islamikong rebolusyon, walang Cyrus;
 366. hindi na tayo interesado sa kasaysayan na iyun,
 367. interesadon na tayo sa Islamikong Iran --
 368. hanggang sa Iraq,
 369. isang bagong superpower tayo'y nagdesisyong panatilihin sa rehiyon,
 370. umatake.
 371. Pagkatapos ay isa pang gyera ng Iran at Iraq.
 372. Naging kritikal ito para sa mga taga-Iran
 373. para isa-ala-ala ang nakaraan,
 374. kanilang dakilang nakaraan
 375. nung lumaban sila sa Iraq at nanalo.
 376. Ito'y naging isang mahalagang simbolo
 377. na natipon ng lahat ng taga-Iran --
 378. Muslim at hindi Muslim,
 379. Kristiyano, Zoroastriyano, Hudyo na naninirahan sa Iran,
 380. mga deboto, at hindi deboto.
 381. At ang halatang simbolo ay si Cyrus.
 382. Kaya nung ang Museo ng Britanya at Pambansang Museo ng Tehran

 383. ay nagtulungan at nagtrabahong magkasama, gaya ng ginagawa natin,
 384. ang mga Iranian ay humiling lamang ng isang bagay
 385. bilang utang.
 386. At iyon ang gusto nilang bagay.
 387. Gusto nilang hiramin ang silindro ni Cyrus.
 388. At nung nakaraang taon,
 389. ang silindro ni Cyrus ay nagbalik sa Tehran
 390. sa pangalawang pagkakataon.
 391. Ipinakikita rito ang pagbigay na nakasilid sa isang lalagyan
 392. ng direkto ng Pambansang Museo ng Tehran,
 393. isa sa maraming babae sa Iran sa mataas na posisyon,
 394. Gng. Ardakani.
 395. Ito'y isang malaking kaganapan.
 396. Ito ang kabilang sulok ng parehong litrato.
 397. Ito ay sa Tehran
 398. sa pagitan ng isa at dalawang milyon katao
 399. sa loob ng ilang buwan.
 400. Ito ay higit pa sa blockbuster na pelikula
 401. sa Kanluran.
 402. Isang paksa sa malaking debate
 403. ang tungkol sa kung ano ang kahulugan ng silindro, ano ang ibig sabihin ni Cyrus,
 404. pero higit pa, si Cyrus na naihayag sa silindron ito --
 405. si Cyrus bilang tagapagligtas ng kanyang bayan,
 406. ang kampeyon ng pagkakilanlang Persyano
 407. at ng mga taga-Iran,
 408. pagparaya sa pananampalataya.
 409. Sa sa kasalukuyang Iran,
 410. ang mga Zoroastriyano at Kristiyano ay may tiyak na puwang
 411. sa parlamento ng Iran, isang bagay na maipagmayabang.
 412. Ang makita itong bagay na ito saTehran,

 413. libo-libong Hudyo na naninirahan sa Iran
 414. ay pumunta sa Tehran para tingnan ito.
 415. ito'y naging isang dakilang simbolo,
 416. isang malaking paksa ng debate
 417. tungkol kung ano ang Iran sa kanyan tahanan at sa labas.
 418. Ang Iran ba ay mananatiling tagapagtanggol ng naaapi?
 419. Papalayain ba ng Iran ang mga tao
 420. na inalipin at inalipusta ng mga malupit na pinuno?
 421. Ito ay isang malaking pambansang retorika,
 422. at inipon itong lahat
 423. sa maayos na pagtanghal
 424. paglunsad sa pagbabalik.
 425. Dito ay nakikita ninyo ang pinalaking silindro ni Cyrus sa entablado
 426. na may dakilang tao sa kasaysayan ng Iran
 427. na nagtipon-tipon
 428. sa pamana ng Iran.
 429. Ang salaysay ay inilahad
 430. mismo ng pangulo.
 431. At para sa akin,

 432. para iwan ang bagay na ito sa Iran,
 433. para pahintulutan ang bagay na ito sa Iran
 434. ay inihintulot na maging parte
 435. sa isang ekstraordinaryong debate
 436. na aabot sa pinakamataas na level
 437. sa kung anuman ang Iran,
 438. anong pinagkaiba ng Iran
 439. at paano ang pagkaiba ng kasaysayan ng Iran
 440. ay huhugis ng mundo ngayon.
 441. Ang debate ay patuloy pa rin,
 442. at patuloy pa rin iyan mamamayagpag,
 443. dahil ang bagay
 444. ay isa sa dakilang deklarasyon
 445. ng hangarin ng tao.
 446. Ito ay sumangayonsa constitusyon ng Amerika.
 447. Higit pa sa tunay na kalayaan ang sinasabi nito
 448. maging sa Magna Carta.
 449. Ito ay isang dokumento na maaaring nangangahulugan ng maraming bagay,
 450. para sa Iran at sa rehiyon.
 451. Isang replica nito

 452. ay nasa United Nations.
 453. Sa New York nitong tag-lagas, ay naroon ito
 454. kung kelan ang malaking debate
 455. tungkol sa kinabukasan ng Gitnang Silangan.
 456. At gusto kong magtapos sa tanong na
 457. ano ang maging sunod na estorya
 458. na itong bagay na ito ay naaanyo.
 459. Lalabas ito
 460. sa marami pang Gitnang Silangang estorya.
 461. At kung ano ang mga estorya sa Gitnang Silangan,
 462. kung ano ang estorya ng daigdig,
 463. gusto mp bang makita ito
 464. na sumasalamin kung ano ang sinabi,
 465. kung ano ang pinahayag ng silindro?
 466. Ang karapatan ng mga tao
 467. para mamuhay na magkasama sa parehong estado,
 468. nagsasamba ng magka-iba, malaya --
 469. isang Gitnang Silangan, isang daigdig,
 470. kung saan ang relihiyon ay hindi paksa ng debisyon
 471. o ng debate.
 472. Sa mundo ng Gitnang Silangan ngayon,

 473. ang debate ay nakakatulilig.
 474. Pero sa tingin ko ay possible
 475. na ang pinakamakapangyarihan at pinakamatalino sa kanilang lahat
 476. ay maging tinig
 477. nitong tahimik na bagay,
 478. ang silindro ni Cyrus.
 479. Salamat po.

 480. (Palakpakan)