Vietnamese subtitles

← 03-40 Lesson 3 Recap

Get Embed Code
10 Languages

Showing Revision 1 created 07/20/2015 by TTmagic Nguyen.

  1. Trong bài này ta đã thêm các activities mới vào apps
  2. và khám phá các cách để cơ cấu và điều hướng giữa chúng.
  3. Và đó nghĩa là học tất cả về intents
  4. và cách nó được dùng trong Android. Tiếp theo tỏng bài 4, ta sẽ
  5. học về activity life cycle và làm cho app của chúng ta
  6. hữu dụng hơn bằng cách saving data. ta sẽ bắt đầu với databases
  7. và học về content providers, nhưng trước hết hãy khám phá một hành trình khác
  8. vào trong lịch sử của Android