Vietnamese subtitles

← 03-23 Initial Values

Get Embed Code
8 Languages

Showing Revision 2 created 08/15/2015 by Thanh Pham.

  1. Đáp án là 6. Int là kiểu
    mannedMoonLandings là tên biến
  2. và 6 là giá trị ban đầu chúng ta gán cho
    mannedMoonLandings