Return to Video

05-06 Modify_WaitForPowerActivity_-_Solution

 • 0:00 - 0:01
  Được rồi, tốt lắm.
 • 0:01 - 0:05
  Giờ hãy quay lại Android Studio
  và xem lời giải của câu hỏi này.
 • 0:06 - 0:08
  Rồi, đầu tiên, hãy nhìn
  phương pháp applyFilter của chúng ta.
 • 0:08 - 0:11
  Đặc biệt, hãy xem ghi chú của
  người hướng dẫn về mã snippet.
 • 0:11 - 0:13
  Ở đây, chúng ta gọi checkForPower
 • 0:13 - 0:17
  và nếu kết quả là điện thoại
  không sạc, chúng ta sẽ đổi thành
 • 0:17 - 0:21
  báo người dùng hãy cắm sạc và
  quay lại trước khi hoàn thành.
 • 0:21 - 0:22
  Đơn giản vậy thôi.
 • 0:22 - 0:25
  Được rồi, hãy nhìn lô-gic
  trong checkForPower.
 • 0:25 - 0:27
  Một lần nữa, xem ghi chú
  người hướng dẫn về mã snippet.
 • 0:28 - 0:30
  Rồi, chúng ta đang
  ở trong checkForPower.
 • 0:31 - 0:34
  Điều đầu tiên là chúng ta làm
  là đặt intentfilter để mô tả
 • 0:34 - 0:36
  thay đổi tình trạng pin.
 • 0:36 - 0:39
  Sau đó, ta còn có một
  getinteger, ngay ở đây
 • 0:39 - 0:41
  thể hiện tình trạng cắm sạc
  của pin.
 • 0:42 - 0:46
  Chúng ta sẽ so sánh nó với các hằng số
  khác nhau trong mục BatteryManager.
 • 0:46 - 0:50
  Ví dụ, một là nó có đang sạc
  qua AC hay dòng xoay chiều.
 • 0:50 - 0:52
  Nghĩa là đang cắm vào tường.
 • 0:52 - 0:53
  Một số khác cho USB.
 • 0:54 - 0:56
  Sau cùng, nó có sạc qua
  mạng không dây không.
 • 0:57 - 1:00
  Chúng ta bọc câu lệnh kiểm tra
  Wireless và xem nó có đủ để
 • 1:00 - 1:01
  có một SDK build đủ cao.
 • 1:01 - 1:07
  Sau cùng, nếu nó được sạc qua USB,
  UAC,hay WiFi, trả lại giá trị true.
 • 1:07 - 1:08
  Nếu không, trả false.
Title:
05-06 Modify_WaitForPowerActivity_-_Solution
Description:

05-06 Modify_WaitForPowerActivity_-_Solution

more » « less
Video Language:
English
Team:
Udacity
Project:
ud825 - Android Performance
Duration:
01:09

Vietnamese subtitles

Revisions Compare revisions