Vietnamese subtitles

← 05-51 Commenting the Public Interface, Part 1

Get Embed Code
7 Languages

Showing Revision 1 created 08/18/2015 by TTmagic Nguyen.

  1. Okay, hãy xem xem người ta sẽ viết comment như nào. Method được gọi là addGas.
  2. Và ta cần phải mô tả mục đích của nó bằng Tiếng Anh đơn giản, Nên, chỉ đơn giản ghi là
  3. Add gas to the tank of this car. (Thêm xăng vào bình của cái xe này). Method có một parameter, và cho mỗi parameter,
  4. ta cần một lệnh @param. Cho tên của parameter vào,
  5. và sau đó là chú thích. The amout of gas to add. (Lượng gas cần thêm). Ta có cần một dòng @return không?
  6. Không, vì method này, không trả về gì cả. Đó là javadoc comment. Khi bạn tạo
  7. tài liệu một lần nữa, bây giờ comment đã được thêm vào trang web.