Return to Video

برای تشخیص سریع‌تر بیماری‌ها، بیایید درمورد زبان مرموز باکتری‌ها صحبت کنیم

 • 0:02 - 0:03
  آنها را نمیشناسید.
 • 0:04 - 0:05
  آنها را نمیبینید.
 • 0:06 - 0:08
  اما همیشه در اطراف هستند،
 • 0:09 - 0:11
  زمزمه میکنند،
 • 0:11 - 0:13
  نقشههای مخفیانه میکشند،
 • 0:14 - 0:17
  ارتشهایی با میلیونها سرباز میسازند.
 • 0:19 - 0:21
  و وقتی تصمیم میگیرند حمله کنند،
 • 0:21 - 0:24
  همگی با هم هجوم میاورند.
 • 0:27 - 0:29
  من درباره باکتریها صحبت میکنم.
 • 0:29 - 0:30
  (خنده)
 • 0:30 - 0:32
  فکر کردید در مورد
  چه کسی صحبت میکردم؟
 • 0:34 - 0:38
  باکتریها در جوامع زندگی میکنند
  درست مثل انسانها.
 • 0:38 - 0:39
  آنها خانواده دارند،
 • 0:39 - 0:40
  صحبت میکنند،
 • 0:40 - 0:42
  و برای فعالیتهایشان
  برنامهریزی میکنند.
 • 0:42 - 0:45
  و درست مانند انسانها
  حقه میزنند، فریب میدهند
 • 0:45 - 0:47
  و برخی حتی ممکن است
  به یکدیگر خیانت کنند.
 • 0:48 - 0:52
  چه میگویید اگر به شما بگویم میتوانیم
  به مکالمات باکتریها گوش دهیم
 • 0:52 - 0:56
  و اطلاعات محرمانهشان را
  به زبان انسانی ترجمه کنیم؟
 • 0:56 - 1:01
  یا اگر به شما بگویم ترجمه مکالمات
  باکتریایی میتواند انسانها را نجات دهد؟
 • 1:03 - 1:04
  من دکترای نانوفیزیک دارم
 • 1:04 - 1:09
  و از فناوری نانو استفاده کردهام تا
  ابزاری برای ترجمه در زمان واقعی بسازم
 • 1:09 - 1:11
  که میتواند از اجتماع
  باکتریها جاسوسی کند
 • 1:11 - 1:14
  و به ما مدارکی بدهد که باکتریها
  قصد انجام چه کاری را دارند.
 • 1:16 - 1:18
  باکتریها همهجا زندگی میکنند.
 • 1:18 - 1:20
  در خاک، روی لوازم خانه
 • 1:20 - 1:21
  و درون جسم ما.
 • 1:22 - 1:27
  در حقیقت ۹۰ درصد سلولهای زنده
  درون این تئاتر باکتری هستند.
 • 1:28 - 1:30
  بعضی باکتریها
  برای ما خوب هستند؛
 • 1:30 - 1:33
  به ما کمک میکنند غذا را
  هضم کنیم یا آنتیبیوتیک بسازیم.
 • 1:33 - 1:35
  و بعضی از باکتریها
  برایمان بد هستند؛
 • 1:35 - 1:37
  باعث مرگ و بیماری میشوند.
 • 1:38 - 1:40
  برای سازمان دادن تمام
  کارکردهایی که باکتریها دارند
 • 1:40 - 1:42
  مجبورند که توانایی
  سازماندهی داشته باشند،
 • 1:42 - 1:44
  و این کار را مثل ما
  انسانها انجام میدهند-
 • 1:44 - 1:46
  با ارتباط برقرار کردن.
 • 1:47 - 1:48
  اما به جای استفاده از کلمات،
 • 1:48 - 1:51
  از مولکولهای علامتدهنده برای
  ارتباط با یکدیگراستفاده میکنند.
 • 1:52 - 1:53
  وقتی باکتریها کم هستند،
 • 1:53 - 1:56
  مولکولهای علامت دهنده
  بهآرامی تخلیه میشوند،
 • 1:56 - 1:59
  مثل فریادهای مردی تنها در صحرا.
 • 2:00 - 2:04
  اما وقتی باکتری زیادی وجود دارد،
  مولکولهای علامت دهنده متراکم میشوند،
 • 2:04 - 2:07
  و باکتریها حس میکنند
  که تنها نیستند.
 • 2:07 - 2:09
  به یکدیگر گوش میدهند.
 • 2:09 - 2:12
  به این طریق، آنها از اینکه
  چه تعداد هستند آگاه میشوند
 • 2:12 - 2:16
  و اینکه چه زمانی برای
  شروع عملی جدید کافی هستند.
 • 2:17 - 2:20
  و وقتیکه مولکولهای علامت
  دهنده به حد مشخصی رسیدند،
 • 2:20 - 2:24
  تمام باکتریها در یک لحظه حس
  میکنند که باید با اقدامی مشترک
 • 2:24 - 2:25
  عمل کنند.
 • 2:26 - 2:30
  پس گفتوگوی باکتریایی شامل
  یک آغازگر و یک واکنش است،
 • 2:30 - 2:33
  تولیدی از یک مولکول
  و پاسخ به آن.
 • 2:35 - 2:38
  در تحقیقم، بر جاسوسی از جامعه
  باکتریایی درون بدن انسان
 • 2:38 - 2:40
  تمرکز کردم.
 • 2:40 - 2:42
  چطور کار میکند؟
 • 2:42 - 2:44
  ما نمونهای از یک بیمار را داریم.
 • 2:44 - 2:47
  که میتواند نمونه
  خون یا بزاق باشد.
 • 2:47 - 2:50
  الکترونها را به سمت
  نمونهها شلیک میکنیم،
 • 2:50 - 2:54
  الکترونها با هر مولکولِ
  ارتباطی موجود تعامل خواهند کرد،
 • 2:54 - 2:56
  و این تعامل به ما
  اطلاعات خواهد داد
 • 2:56 - 2:58
  در مورد هویت باکتریها،
 • 2:58 - 3:00
  و نوع ارتباطشان
 • 3:00 - 3:02
  و اینکه باکتریها چه مقدار
  باهم صحبت میکنند.
 • 3:04 - 3:07
  اما باکتریها چگونه
  ارتباط برقرار میکنند؟
 • 3:08 - 3:12
  قبل از اینکه ابزار
  ترجمهام را ایجاد کنم،
 • 3:12 - 3:15
  فرض اول من این بود که باکتریها
  باید زبان ابتدایی داشته باشند،
 • 3:15 - 3:19
  مثل نوزادانی که هنوز نمیتوانند
  با کلمات و جملات صحبت کنند.
 • 3:19 - 3:22
  وقتی میخندند، شادند؛ وقتی
  گریه میکنند، ناراحتاند.
 • 3:22 - 3:23
  به همین سادگی.
 • 3:24 - 3:28
  اما مشخص شد که باکتریها بهاندازهای
  که من فکر میکردم ابتدایی نیستند.
 • 3:29 - 3:31
  یک مولکول تنها یک مولکول نیست.
 • 3:31 - 3:34
  میتواند بسته به بافتار،
  معنای متفاوتی داشته باشد،
 • 3:34 - 3:37
  مثل گریه کردن بچهها که
  میتواند معناهای متفاوتی بدهد:
 • 3:37 - 3:39
  گاهی کودک گرسنه است،
 • 3:39 - 3:40
  گاهی خودش را خیس کرده،
 • 3:40 - 3:42
  گاهی آسیبدیده یا ترسیده است.
 • 3:42 - 3:45
  والدین میدانند چطور این
  گریهها را رمزگشایی کنند.
 • 3:46 - 3:48
  و برای اینکه ابزار
  واقعی برای ترجمه باشد
 • 3:48 - 3:51
  باید بتواند مولکولهای
  علامت دهنده را رمزگشایی کند
 • 3:51 - 3:55
  و بر اساس بافت آن را ترجمه کند.
 • 3:55 - 3:57
  چه کسی میداند؟
 • 3:57 - 3:59
  شاید سرویس ترجمه گوگل
  بهزودی آن را اقتباس کند
 • 3:59 - 4:01
  (خنده)
 • 4:02 - 4:04
  بگذارید برایتان مثالی بزنم.
 • 4:04 - 4:08
  با خودم کمی اطلاعات باکتریایی آوردهام
  که فهمیدنش میتواند تا حدی سخت باشد
 • 4:08 - 4:09
  اگر آموزش ندیده باشید،
 • 4:09 - 4:10
  اما سعی کنید نگاهی بیندازید.
 • 4:12 - 4:13
  (خنده)
 • 4:15 - 4:18
  اینجا یک خانواده باکتریایی خوشحال را
  داریم که بیماری را آلوده کردهاند.
 • 4:20 - 4:23
  بیایید اسمشان را خانواده مونتاگ
  بگذاریم [داستان رومئو و ژولیت]
 • 4:24 - 4:27
  آنها منابع را به اشتراک میگذارند،
  تولیدمثل میکنند و رشد میکنند.
 • 4:28 - 4:30
  یک روز، همسایه
  جدیدی پیدا میکنند،
 • 4:33 - 4:35
  خانواده باکتریایی کاپولت.
 • 4:35 - 4:36
  (خنده)
 • 4:36 - 4:39
  تا وقتیکه باهم کار
  میکنند، همهچیز خوب است.
 • 4:40 - 4:43
  اما ناگهان چیزی
  پیشبینینشده اتفاق میافتد.
 • 4:44 - 4:49
  رومئو از خانواده مونتاگ رابطهای
  با ژولیت از خانواده کاپولت دارد.
 • 4:49 - 4:50
  (خنده)
 • 4:51 - 4:54
  و بله مواد ژنتیکیشان
  را به اشتراک میگذارند.
 • 4:54 - 4:56
  (خنده)
 • 4:59 - 5:01
  حالا، این تبادل ژنها میتواند
  برای مونتاگها خطرناک باشد
 • 5:01 - 5:05
  که این آرزو را دارند که تنها خانواده
  در بیماری باشند که آلوده کردهاند،
 • 5:05 - 5:07
  و به اشتراک گذاشتن ژنها
 • 5:07 - 5:10
  در ایجاد مقاومت آنتیبیوتیکی
  در کاپولتها مشارکت میکند.
 • 5:12 - 5:16
  پس مونتاگها در درون خودشان صحبت
  میکنند تا از شر خانواده دیگر راحت شوند
 • 5:16 - 5:18
  با آزاد کردن این مولکول.
 • 5:19 - 5:20
  (خنده)
 • 5:21 - 5:22
  و با این زیرنویس:
 • 5:22 - 5:24
  [بیایید حمله کنیم.]
 • 5:24 - 5:25
  (خنده)
 • 5:26 - 5:27
  بیایید یک حمله ترتیب بدهیم.
 • 5:29 - 5:32
  و ناگهان همه در
  یکلحظه پاسخ میدهند
 • 5:32 - 5:37
  بهوسیله آزاد کردن سمی که
  خانواده دیگر را خواهد کشت.
 • 5:37 - 5:38
  [قلعوقمع کنید!]
 • 5:40 - 5:42
  (خنده)
 • 5:43 - 5:48
  کاپولتها با اعلان یک
  ضدحمله پاسخ میدهند.
 • 5:48 - 5:49
  [ضدحمله!]
 • 5:49 - 5:50
  و میجنگند.
 • 5:52 - 5:57
  این ویدیویی است از باکتریهای واقعی که
  با اندامکهای شمشیرمانندشان دوئل میکنند،
 • 5:57 - 5:58
  در آن سعی میکنند
  یکدیگر را بکشند
 • 5:58 - 6:01
  با زخمی کردن و پاره کردن
  یکدیگر به معنای واقعی کلمه.
 • 6:03 - 6:07
  هر خانوادهای که این جنگ را
  میبرد، باکتری غالب میشود.
 • 6:08 - 6:12
  پس کاری که من میتوانم بکنم این است
  که گفتوگوی باکتریایی را کشف کنم
 • 6:12 - 6:14
  که به رفتار جمعی
  متفاوتی منجر میشود
 • 6:14 - 6:15
  مثل مبارزهای که اکنون دیدید.
 • 6:16 - 6:19
  و کاری که من انجام دادم این
  بود که جاسوسی جوامع باکتریایی
 • 6:19 - 6:21
  درون بدن انسان را بکنم
 • 6:21 - 6:22
  در بیمارانی که در بیمارستان هستند.
 • 6:23 - 6:25
  من شصتودو بیمار را
  در تحقیقی پیگیری کردم،
 • 6:25 - 6:29
  که در آن نمونههای بیماران را
  برای عفونت خاصی بررسی کردم،
 • 6:29 - 6:32
  بدون دانستن نتایج
  آزمایش تشخیص سنتی.
 • 6:32 - 6:37
  حالا، در تشخیصهای باکتریایی،
 • 6:37 - 6:39
  نمونهای روی صفحهای پخش میشود،
 • 6:39 - 6:42
  و اگر باکتریها در
  طول پنج روز رشد کنند،
 • 6:42 - 6:44
  بیمار دارای عفونت
  تشخیص داده میشود.
 • 6:46 - 6:49
  وقتیکه مطالعهام را به پایان
  رساندم و نتایج ابزار را با
 • 6:49 - 6:52
  آزمایش تشخیص سنتی و آزمون
  اعتباریابی مقایسه کردم،
 • 6:52 - 6:53
  شوکه شده بودم.
 • 6:53 - 6:57
  بسیار بیشتر از آنکه انتظارش
  را داشتم شگفتانگیز بود.
 • 6:58 - 7:00
  اما قبل از گفتن اینکه
  ابزار چه چیزی افشا کرد،
 • 7:00 - 7:03
  میخواهم در مورد بیمار خاصی
  که پیگیرش بودم صحبت کنم،
 • 7:03 - 7:04
  دختری جوان.
 • 7:05 - 7:06
  او فیبروز سیستیک داشت،
 • 7:06 - 7:10
  بیماری ژنتیکی که ریه او را مستعد
  ابتلا به عفونتهای باکتریایی کرده بود.
 • 7:11 - 7:13
  این دختر بخشی از
  آزمون بالینی ما نبود.
 • 7:13 - 7:16
  من او را پیگیری کردم چراکه
  بر اساس مدارک پزشکی او فهمیدم
 • 7:16 - 7:18
  او هرگز پیشازاین
  عفونتی نداشته است.
 • 7:19 - 7:22
  ماهی یکبار، این دختر
  به بیمارستان میرفت
 • 7:22 - 7:24
  تا نمونهای از مخاط خود
  را درون ظرفی سرفه کند.
 • 7:25 - 7:28
  این نمونه برای بررسی
  باکتریایی به آزمایشگاه مرکزی
 • 7:28 - 7:30
  انتقال داده میشد
 • 7:30 - 7:33
  تا پزشکان بتوانند درصورتیکه
  عفونتی کشف شد سریعاً واکنش دهند.
 • 7:34 - 7:37
  و این اجازه داد تا دستگاهم
  را بر روی نمونه او نیز آزمایش کنم.
 • 7:37 - 7:41
  دو ماه اولی که نمونه او را
  میسنجیدم؛ چیزی وجود نداشت.
 • 7:42 - 7:43
  اما در ماه سوم،
 • 7:43 - 7:46
  در نمونه او کمی پچپچ
  باکتریایی کشف کردم.
 • 7:46 - 7:50
  باکتریها در حال سازماندهی برای
  آسیب زدن به بافت ریه او بودند.
 • 7:51 - 7:55
  اما شیوه سنتی تشخیص هیچ
  باکتری را تشخیص نداد.
 • 7:56 - 7:58
  من ماه بعد دوباره
  اندازهگیری کردم،
 • 7:58 - 8:01
  و میتوانستم ببینم که گفتوگوی
  باکتریها حتی تهاجمآمیزتر شده است.
 • 8:02 - 8:05
  هنوز روش تشخیص سنتی
  چیزی را نشان نمیداد.
 • 8:06 - 8:10
  مطالعه من به پایان رسید اما شش
  ماه بعد وضعیت او را پیگیری کردم
 • 8:10 - 8:13
  تا ببینم آیا باکتریهایی که
  تنها من در موردشان میدانستم
 • 8:13 - 8:15
  بدون مداخله درمانی ناپدید شدهاند.
 • 8:16 - 8:18
  خیر.
 • 8:18 - 8:21
  بلکه آن دختر مبتلا به یک
  عفونت شدید با یک باکتری کشنده
 • 8:21 - 8:22
  تشخیص داده شده بود.
 • 8:24 - 8:28
  همان باکتری بود که ابزار
  من پیشتر کشف کرده بود.
 • 8:29 - 8:31
  و علیرغم درمان
  شدید آنتیبیوتیکی،
 • 8:31 - 8:34
  غیرممکن بود که عفونت
  را ریشهکن کنیم.
 • 8:35 - 8:38
  پزشکان براین باور بودند که
  او سیسالگیاش را نخواهد دید.
 • 8:40 - 8:43
  وقتی من نمونه این
  دختر را آزمایش کردم،
 • 8:43 - 8:45
  ابزارم هنوز در مراحل اولیه بود.
 • 8:45 - 8:47
  حتی نمیدانستم که آیا
  روش من کار خواهد کرد،
 • 8:47 - 8:50
  بنابراین قراردادی
  با پزشکان داشتم که
 • 8:50 - 8:52
  به آنها نگویم ابزارم
  چه چیزی نشان داده
 • 8:52 - 8:54
  تا درمان ایشان را تعدیل نکند.
 • 8:54 - 8:57
  پس وقتیکه این نتایج را دیدم؛
  که حتی اعتبارسنجی نشده بودند،
 • 8:57 - 8:58
  جرات نکردم که بگویم
 • 8:58 - 9:01
  چراکه درمان یک بیمار
  بدون عفونت واقعی
 • 9:01 - 9:04
  نیز عواقب منفی برای بیمار دارد.
 • 9:05 - 9:07
  اما اکنون ما بیشتر میدانیم،
 • 9:07 - 9:10
  و هنوز دختران و پسران جوان زیادی
  وجود دارند که میتوانند نجات یابند
 • 9:11 - 9:15
  چون متأسفانه این سناریو
  اغلب اتفاق میافتد.
 • 9:15 - 9:16
  بیماران دچار عفونت میشوند،
 • 9:16 - 9:20
  باکتریها بهگونهای در آزمایش
  تشخیص سنتی دیده نمیشوند،
 • 9:20 - 9:24
  و ناگهان، عفونت با علائم
  شدیدی خودش را نشان میدهد.
 • 9:24 - 9:26
  و در آن لحظه، دیگر
  خیلی دیر شده است.
 • 9:27 - 9:31
  نتیجه شگفتآور از ۶۲
  بیماری که پیگیری کردم
 • 9:31 - 9:33
  این بود که دستگاهم در بیش
  از نیمی از نمونههای بیماران
 • 9:33 - 9:36
  که بهوسیله روشهای سنتی
  منفی ارزیابیشده بودند
 • 9:36 - 9:39
  گفتوگوی باکتریایی را تشخیص داد.
 • 9:40 - 9:43
  بهبیاندیگر بیش از نیمی از آن بیماران
  به خانه رفتند درحالیکه فکر میکردند
 • 9:43 - 9:45
  عاری از عفونت هستند،
 • 9:45 - 9:48
  درحالیکه درواقع حامل
  باکتریهای خطرناکی بودند.
 • 9:49 - 9:52
  درون این بیمارانی که
  تشخیص اشتباه خورده بودند،
 • 9:52 - 9:55
  باکتریها در حال سامان دادن
  به حملهای همگام بودند.
 • 9:56 - 9:57
  با یکدیگر نجوا میکردند.
 • 9:58 - 10:00
  چیزی که من «باکتری
  نجواگر» مینامم
 • 10:00 - 10:03
  باکتریهایی هستند که روشهای
  سنتی قادر به تشخیصشان نیستند.
 • 10:03 - 10:07
  تاکنون، تنها همین ابزار ترجمه است
  که میتواند این نجواها را درک کند.
 • 10:08 - 10:12
  من معتقدم که این بازه زمانی
  که باکتریها هنوز نجوا میکنند
 • 10:12 - 10:15
  پنجره فرصتی است
  برای درمان هدفمند.
 • 10:16 - 10:19
  و اگر آن دختر در خلال این
  پنجره فرصت درمان میشد،
 • 10:19 - 10:21
  ممکن بود که بتوانیم باکتریها
  را در مراحل اولیهشان
 • 10:21 - 10:23
  بکشیم،
 • 10:23 - 10:25
  قبل از اینکه عفونت
  از کنترل خارج شود.
 • 10:27 - 10:31
  چیزی که با این دختر جوان تجربه کردم مرا
  واداشت که هر کاری را که میتوانم انجام دهم
 • 10:31 - 10:33
  تا این فناوری را به بیمارستانها وارد کنم.
 • 10:34 - 10:35
  همراه با پزشکان،
 • 10:35 - 10:38
  در حال حاضر بر روی پیادهسازی
  این ابزار در کلینیکها کار میکنم
 • 10:38 - 10:40
  تا عفونتهای نوپا را شناسایی کنیم.
 • 10:41 - 10:45
  با اینکه هنوز مشخص نیست که پزشکان
  چطور میتوانند در دوره نجوا کردن
 • 10:45 - 10:46
  بیماران را مداوا کنند،
 • 10:46 - 10:50
  این ابزار میتواند به پزشکان کمک کند تا با
  دقت بیماران درخطر را زیرنظر بگیرند.
 • 10:51 - 10:54
  میتواند به آنها کمک کند که تأیید
  کنند آیا درمان مؤثر بوده یا خیر،
 • 10:54 - 10:57
  و میتواند به سؤالات
  سادهای پاسخ دهد:
 • 10:57 - 10:58
  آیا بیمار عفونت دارد؟
 • 10:58 - 11:00
  باکتریها چه میخواهند بکنند؟
 • 11:01 - 11:03
  باکتریها حرف میزنند،
 • 11:03 - 11:05
  نقشههای پنهانی میسازند،
 • 11:05 - 11:08
  و اطلاعات محرمانهای
  را باهم ردوبدل میکنند.
 • 11:08 - 11:11
  اما نه تنها میتوانیم آنها
  را موقع نجوا کردن بگیریم،
 • 11:11 - 11:13
  بلکه میتوانیم زبان مخفی
  آنها را نیز یاد بگیریم
 • 11:13 - 11:16
  و نجوا کنندگان
  باکتریایی خودمان بشویم
 • 11:17 - 11:19
  و همانطور که
  باکتریها خواهند گفت،
 • 11:20 - 11:23
  «۳-اکسو-سی ۱۲-آنیلاین»
 • 11:24 - 11:25
  (خنده)
 • 11:25 - 11:26
  (تشویق)
 • 11:26 - 11:27
  متشکرم.
Title:
برای تشخیص سریع‌تر بیماری‌ها، بیایید درمورد زبان مرموز باکتری‌ها صحبت کنیم
Speaker:
فطمه الزهرا الاترکچی
Description:

باکتری‌ها با یکدیگر صحبت می‌کنند، اطلاعات شیمیایی می‌فرستند تا حمله کنند.
چه می‌شد اگر می‌توانستیم به چیزهایی که می‌گویند گوش دهیم؟ نانوفیزیکدان فاطمه الزهرا الاترکچی ابزاری برای جاسوسی گفت‌وگوهای باکتریایی و ترجمه ارتباطات محرمانه آن‌ها به زبان انسان ابداع‌کرده‌است. تلاش او می‌تواند راه را برای تشخیص زودهنگام بیماری‌ها هموار کند--حتی پیش‌از‌ این‌که بیمار شویم

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
11:41

Persian subtitles

Revisions