Return to Video

چرا مشکلات آشکار را نادیده می‌گیریم -- و چگونه در مورد آن‌ها اقدام کنیم

 • 0:01 - 0:05
  چه میشود اگر مشکل کاملا واضحی
 • 0:05 - 0:07
  درست روبروی شما باشد؟
 • 0:07 - 0:10
  مشکلی که همه در موردش حرف میزدند،
 • 0:10 - 0:12
  مشکلی که مستقیماً بر شما
  تأثیر گذاشته است.
 • 0:14 - 0:18
  آیا هر کاری که در توان شما باشد
  برای درست کردن آن انجام میدهید
 • 0:18 - 0:19
  قبل از این که وضع بدترشود؟
 • 0:21 - 0:22
  زیاد مطمئن نباشید.
 • 0:22 - 0:27
  احتمال بیشتری وجود دارد که همه اعتراف کنیم
 • 0:27 - 0:30
  چیزی که درست مقابل
  چشمانمان بوده را ندیدهایم.
 • 0:30 - 0:31
  و در واقع،
 • 0:31 - 0:35
  گاهی اوقات محتملتر است
  از آنها روبرگردانیم
 • 0:35 - 0:40
  دقیقاً به دلیل خطری که برای ما دارند،
 • 0:40 - 0:42
  در کسبوکار، زندگی و جهان.
 • 0:43 - 0:47
  میخواهم مثالی از جهان خودم،
  سیاست اقتصاد، برایتان بزنم.
 • 0:49 - 0:52
  وقتی آلن گریناسپن رئیس بانک مرکزی آمریکا بود،
 • 0:52 - 0:58
  تمام کارش این بود که حواسش
  به مشکلات در اقتصاد آمریکا باشد
 • 0:58 - 1:00
  تا از کنترل خارج نشوند.
 • 1:00 - 1:02
  پس بعد از سال ۲۰۰۶،
 • 1:02 - 1:05
  زمانی که قیمت مسکن اوج گرفت،
 • 1:05 - 1:09
  رهبران و نهادهای موثق،
  بیشتر و بیشتر و بیشتر
 • 1:09 - 1:12
  زنگهای خطر را به صدا در آوردند،
 • 1:12 - 1:16
  خطراتی درباره وامهای پرریسک
  و حبابهای خطرناک بازار.
 • 1:17 - 1:21
  همانطور که میدانید، در سال ۲۰۰۸،
  همه چیز فرو ریخت.
 • 1:21 - 1:23
  بانکها سقوط کردند،
 • 1:23 - 1:26
  بازارهای جهانی سهام، حدود نیمی
  از ارزش خود را از دست دادند،
 • 1:26 - 1:31
  میلیونها نفر خانههای خود را
  که در رهن بودند، از دست دادند.
 • 1:31 - 1:32
  و در انتها،
 • 1:32 - 1:35
  تقریباً یک دهم آمریکاییها
  شغل خود را از دست دادند.
 • 1:37 - 1:39
  پس از این که اوضاع اندکی آرام شدند،
 • 1:39 - 1:44
  گریناسپن و بسیاری دیگر،
  مسئله را کالبد شکافی کردند و گفتند:
 • 1:44 - 1:46
  «هیچکس نمیتوانست
  آن بحران را پیشبینی کند.»
 • 1:47 - 1:49
  آن را «یک قوی سیاه» نامیدند.
 • 1:49 - 1:52
  چیزی که غیرقابل تصور،
 • 1:52 - 1:56
  غیرقابل پیشبینی و کاملاً نامحتمل بود.
 • 1:58 - 2:00
  یک غافلگیری کامل.
 • 2:00 - 2:03
  با این تفاوت که همیشه
  یک غافلگیری نبوده است.
 • 2:03 - 2:08
  به عنوان مثال، ارزش آپارتمانم
  در منهتن تقریباً دوبرابر شد
 • 2:08 - 2:10
  در کمتر از چهار سال.
 • 2:10 - 2:13
  من متوجه نشانهها شدم و آن را فروختم.
 • 2:13 - 2:16
  (خنده)
 • 2:16 - 2:18
  (تشویق)
 • 2:20 - 2:22
  بسیاری از مردم نیز هشدارها را دیدند،
 • 2:22 - 2:24
  به صورت عمومی صحبت کردند
 • 2:25 - 2:27
  و نادیده گرفته شدند.
 • 2:27 - 2:31
  نمیدانستیم آن بحران دقیقاً
  چه شکلی خواهد بود،
 • 2:31 - 2:33
  دقیقاً مؤلفههایش را نمیدانستیم،
 • 2:33 - 2:35
  اما همه میتوانستیم بگوییم
 • 2:35 - 2:41
  چیزهایی که به سمت ما میآمدند
  خطرناک، قابلمشاهده و قابل پیشبینی بودند،
 • 2:42 - 2:45
  مانند یک کرگدن خاکستری غولپیکر
  که به سمتماخیز بر میدارد.
 • 2:46 - 2:48
  قوی سیاه از این ایده نشأت میگیرد
 • 2:48 - 2:52
  که قدرتی در مقابل آیندههایمان نداریم.
 • 2:53 - 2:58
  و متأسفانه، هر چه فکر کنیم
  کنترل کمتری داریم،
 • 2:58 - 3:01
  احتمال بیشتری وجود دارد
  که از اهمیتش غافل شویم
 • 3:01 - 3:03
  یا آن را کاملاً نادیده بگیریم.
 • 3:04 - 3:08
  و این برهمکنش خطرناک،
  مشکل دیگری را میپوشاند:
 • 3:08 - 3:11
  این که بیشتر مشکلاتی
  که با آنها مواجه هستیم
 • 3:11 - 3:13
  بسیار محتمل و آشکار هستند،
 • 3:13 - 3:17
  چیزهایی هستند که میتوانیم ببینیم،
  اما هنوز برایشان کاری انجام نمیدهیم.
 • 3:18 - 3:20
  پس من استعارهی کرگدن خاکستری را خلق کردم
 • 3:20 - 3:23
  تا آنچه را که فکر میکردم
  یک نیاز فوری است، محقق کنم.
 • 3:23 - 3:26
  تا کمک کند نگاهی تازه داشته باشیم،
 • 3:26 - 3:29
  با همان اشتیاقی که
  نسبت به قوی سیاه وجود داشت،
 • 3:29 - 3:32
  اما این بار، برای
  چیزهایی که بسیار آشکار
 • 3:32 - 3:36
  و بسیار محتمل بودند،
  اما همچنان نادیده گرفته میشدند.
 • 3:39 - 3:41
  آنها کرگدنهای خاکستری هستند.
 • 3:41 - 3:44
  زمانی که به دنبال
  کرگدنهای خاکستری میگردید،
 • 3:44 - 3:46
  هر روز آنها را در سرخط خبرها میبینید.
 • 3:47 - 3:51
  پس چیزی که من در سرخط اخبار میبینم،
  یک کرگدن خاکستری بزرگ دیگر است،
 • 3:51 - 3:55
  یک بحران مالی بسیار محتمل جدید.
 • 3:56 - 4:00
  و کنجکاوم که آیا چیزی در
  ۱۰ سال گذشته یاد گرفتهایم.
 • 4:00 - 4:04
  اگر به واشنگتن یا والاستریت گوش دهید،
 • 4:04 - 4:11
  تقریباً میتوانید حق داشته باشید که
  فقط به شرایط آرام آینده فکر کنید.
 • 4:11 - 4:14
  اما در چین، جایی که من
  زمان زیادی را میگذارنم،
 • 4:14 - 4:17
  گفتگوی کاملاً متفاوتی وجود دارد.
 • 4:17 - 4:20
  تمام تیم اقتصادی،
 • 4:20 - 4:23
  تمام افراد تا خودِ
  رئیسجمهور شی جین پینگ،
 • 4:23 - 4:25
  بسیار مشخص و واضح
 • 4:25 - 4:29
  در مورد ریسکهای مالی به عنوان
  کرگدنهای خاکستری صحبت میکنند،
 • 4:29 - 4:32
  و این که چگونه میتوانند مهارشان کنند.
 • 4:32 - 4:33
  حالا، برای اطمینان، چین و آمریکا
 • 4:33 - 4:35
  نظامهای حکومتی بسیار متفاوتی دارند،
 • 4:35 - 4:38
  که بر روی آنچه قادرند
  انجام دهند، تأثیر میگذارند.
 • 4:38 - 4:41
  و بسیاری از دلایل ریشهای
  مشکلات اقتصادی آنها
 • 4:41 - 4:42
  کاملاً متفاوت هستند.
 • 4:42 - 4:46
  اما پنهان نیست که هر دو کشور مشکلاتی
 • 4:46 - 4:50
  در زمینه بدهی، نابرابری
  و بهرهوری اقتصادی دارند.
 • 4:51 - 4:53
  پس چرا این گفتگوها اینقدر تفاوت دارند؟
 • 4:54 - 4:56
  میتوانید این سؤال را نه فقط
 • 4:56 - 4:58
  در مورد کشورها،
 • 4:58 - 5:01
  بلکه دربارهی هر کسی بپرسید.
 • 5:01 - 5:05
  خودروسازانی که ایمنی
  را در اولویت قرار میدهند
 • 5:05 - 5:07
  و آنهایی که به خود زحمت فراخوان
  خودروهای معیوب را نمیدهند
 • 5:07 - 5:10
  تا وقتی که مردم بمیرند.
 • 5:12 - 5:18
  سالمندانی که برای مرگ آماده میشوند --
 • 5:18 - 5:20
  متن مداحی ترحیم خود را نوشتهاند،
 • 5:21 - 5:23
  همینطور منوی ناهار خاکسپاری.
 • 5:23 - 5:25
  (خنده)
 • 5:25 - 5:26
  پدربزرگ و مادربزرگ من این کار را کردند.
 • 5:26 - 5:27
  (خنده)
 • 5:27 - 5:32
  و همه چیز به جز تاریخ فوت روی سنگ قبر.
 • 5:32 - 5:35
  اما از طرف دیگر سالمندانی هستند
 • 5:35 - 5:38
  که برای آخرین اموراتشان
  برنامهریزی نکردهاند،
 • 5:38 - 5:39
  که از شر آشغالهایی که دههها
 • 5:39 - 5:41
  جمع میکردند راحت نشدهاند
 • 5:41 - 5:43
  و رسیدگی به آنها را
  به فرزندانشان سپردهاند.
 • 5:44 - 5:48
  پس چه چیزی این دو سمت
  را از هم متمایز میکند؟
 • 5:48 - 5:51
  چرا برخی افراد این چیزها را دیده
  و به آنها رسیدگی میکنند،
 • 5:51 - 5:53
  و بقیه آنها را نادیده میگیرند؟
 • 5:55 - 5:58
  اولین دلیل مرتبط با فرهنگ، جامعه،
 • 5:58 - 6:00
  و اطرافیانتان است.
 • 6:01 - 6:04
  اگر فکر کنید یکی از اطرافیانتان
 • 6:04 - 6:06
  وقتی افتادید دست شما را خواهد گرفت،
 • 6:06 - 6:10
  احتمال بیشتری وجود دارد که
  یک خطر را کوچکتر بپندارید.
 • 6:11 - 6:15
  و این موجب میشود نه تنها ریسکهای بد،
  بلکه ریسکهای خوب را هم بپذیریم.
 • 6:15 - 6:18
  مثل ریسک مورد انتقاد قرار گرفتن
 • 6:18 - 6:21
  وقتی از خطری حرف میزنید که
  هیچکس نمیخواهد در موردش صحبت کند.
 • 6:21 - 6:24
  یا استفاده از فرصتهایی
  که به نوعی ترسناک هستند،
 • 6:24 - 6:27
  پس در نوع خود، کرگدنهای خاکستری هستند.
 • 6:27 - 6:31
  ایالات متحده فرهنگی بسیار فردگرایانه
  دارد -- به خودت متکی باش.
 • 6:32 - 6:34
  و به شکلی متناقض،
 • 6:34 - 6:37
  باعث میشود بسیاری از
  آمریکاییها کمتر از تغییر
 • 6:38 - 6:39
  و پذیرش ریسکهای خوب استقبال کنند.
 • 6:39 - 6:41
  برعکس در چین،
 • 6:41 - 6:45
  مردم بر این باورند که دولت
  قرار است مانع مشکلات شود،
 • 6:45 - 6:48
  که شاید همیشه این اتفاق نیافتد،
  اما مردم به آن باور دارند.
 • 6:48 - 6:51
  باور دارند که میتوانند
  به خانوادههایشان تکیه کنند،
 • 6:51 - 6:54
  و این احتمال پذیرش ریسکهای خاصی
  توسط آنها را افزایش میدهد.
 • 6:54 - 6:55
  مثل خرید املاک در پکن،
 • 6:55 - 6:59
  یا مثل پذیرش بیشتر به این واقعیت
  که نیاز به تغییر جهت دارند،
 • 6:59 - 7:03
  در واقع، سرعت تغییر در چین
  بسیار شگفتانگیز است.
 • 7:04 - 7:06
  دوم این که،
 • 7:06 - 7:08
  چقدر در مورد یک وضعیت میدانید؟
 • 7:08 - 7:10
  چقدر تمایل دارید که یاد بگیرید؟
 • 7:11 - 7:15
  و آیا تمایل دارید چیزهایی را ببینید که
  شاید آن چیزی که میخواهید نباشند؟
 • 7:15 - 7:18
  پس بسیار غیرمحتمل است که بسیاری از ما
 • 7:18 - 7:21
  به چیزهایی توجه کنیم که
  فقط میخواهیم فراموششان کنیم،
 • 7:21 - 7:22
  چیزهایی که دوستشان نداریم.
 • 7:22 - 7:26
  به چیزهایی توجه میکنیم که میخواهیم
  ببینیم، که دوست داریم، که موافقشان هستیم،
 • 7:27 - 7:30
  اما این فرصت و توانایی را داریم
 • 7:30 - 7:32
  که آن نقاط کور را هم اصلاح کنیم.
 • 7:32 - 7:35
  من زمان زیادی را صرف صحبت با
  افرادی از تمام طبقات اجتماعی
 • 7:36 - 7:39
  در مورد کرگدنهای خاکستری
  زندگیشان و نگرشهایشان میکنم.
 • 7:39 - 7:40
  و شاید فکر کنید
 • 7:40 - 7:43
  که افرادی که بیشتر از ریسک میترسند،
 • 7:43 - 7:44
  که حساسیت بیشتری به آنها دارند،
 • 7:44 - 7:48
  همانهایی هستند که
  تمایل کمتری به تغییر دارند.
 • 7:48 - 7:50
  اما در واقع برعکس است.
 • 7:50 - 7:51
  من متوجه شدم افرادی که
 • 7:51 - 7:54
  تمایل دارند مشکلات اطراف خود را بشناسند
 • 7:54 - 7:55
  و برنامهریزی کنند،
 • 7:55 - 7:59
  آنهایی هستند که قادرند ریسک بیشتری
  را تحمل کنند، ریسک خوب،
 • 7:59 - 8:01
  و با ریسک بد کنار بیایند.
 • 8:01 - 8:04
  و به این خاطر است که وقتی
  اطلاعات را جستجو میکنیم،
 • 8:04 - 8:09
  قدرت خود را برای اقدام در مورد چیزهایی
  که از آنها میترسیم، افزایش میدهیم.
 • 8:10 - 8:12
  و این به نکته سوم ربط دارد.
 • 8:12 - 8:15
  احساس میکنید چقدر کنترل
 • 8:15 - 8:17
  روی کرگدنهای خاکستری زندگی خود دارید؟
 • 8:18 - 8:20
  یکی از دلایل اقدام نکردن ما
 • 8:20 - 8:23
  این است که اغلب حس
  میکنیم بسیار درماندهایم.
 • 8:23 - 8:26
  به تغییرات آبوهوایی فکر کنید،
  میتواند بسیار بزرگ به نظر برسد
 • 8:26 - 8:30
  که هیچ یک از ما قادر به
  ایجاد تغییری در موردش نیست.
 • 8:30 - 8:33
  پس بعضی افراد وجودش را انکار میکنند.
 • 8:33 - 8:36
  افراد دیگری همه را
  به جز خود سرزنش میکنند.
 • 8:36 - 8:39
  مثل دوستم که میگوید هیچوقت
  بیخیالِ ماشین شاسیبلندش نمیشود
 • 8:39 - 8:42
  تا وقتی که چین، ساخت
  نیروگاههای زغالسنگ را متوقف کند.
 • 8:42 - 8:45
  اما ما فرصتی برای تغییر داریم.
 • 8:45 - 8:47
  هیچ یک از ما همانند دیگری نیستیم.
 • 8:47 - 8:52
  همه فرصت تغییر نگرشهای خود را داریم،
 • 8:52 - 8:54
  نگرشهای خود و اطرافیان خود را.
 • 8:54 - 8:58
  پس امروز میخواهم از همه شما دعوت کنم
 • 8:58 - 9:02
  که برای شروع یک گفتمان
  باز و صادقانه به من بپیوندید
 • 9:02 - 9:04
  گفتمانی با افراد اطرافتان،
 • 9:04 - 9:07
  در مورد کرگدنهای خاکستری جهانمان،
 • 9:07 - 9:11
  و برای روراست بودن در مورد
  چگونگی رسیدگی به آنها.
 • 9:11 - 9:14
  من بسیار در آمریکا میشنوم که
 • 9:14 - 9:17
  «خب، البته ما باید به
  مشکلات آشکار رسیدگی کنیم،
 • 9:17 - 9:19
  اما اگر چیزی که روبرویتان است را نبینید،
 • 9:19 - 9:21
  خنگ یا نادان هستید.»
 • 9:21 - 9:25
  این چیزی است که میگویند
  و من بسیار با آن مخالفم.
 • 9:25 - 9:27
  اگر چیزی که روبرویتان است را نبینید،
 • 9:27 - 9:31
  خنگ نیستید، نادان نیستید،
 • 9:31 - 9:32
  بلکه انسان هستید.
 • 9:32 - 9:38
  و زمانی که همه این نقطه ضعف
  مشترک را به رسمیت بشناسیم،
 • 9:38 - 9:42
  قدرت باز کردن چشمانمان را خواهیم داشت،
 • 9:42 - 9:44
  که چیزهای روبریمان را ببینیم
 • 9:44 - 9:47
  و قبل از آسیب دیدن، اقدام کنیم.
 • 9:49 - 9:52
  (تشویق)
Title:
چرا مشکلات آشکار را نادیده می‌گیریم -- و چگونه در مورد آن‌ها اقدام کنیم
Speaker:
میشل واکر
Description:

چرا اغلب نسبت به مشکلات بزرگ بی‌توجه هستیم، مشکلاتی مانند بحران مالی و تغییرات آب‌وهوایی، تا زمانی که خیلی دیر شده باشد؟ میشل واکر، استراتژیست سیاست، از ما می‌خواهد افسانه‌ی «قوی سیاه» -- آن فاجعه‌ی نادر، غیر قابل پیش‌بینی و اجتناب‌ناپذیر -- را با واقعیت «کرگدن خاکستری»، یعنی خطر قابل پیش‌گیری که بی‌توجهی به آن را انتخاب می‌کنیم، جایگزین کنیم. او نشان می‌دهد چرا بحران‌های قابل پیش‌بینی ما را غافلگیر می‌کنند -- و نشانه‌هایی از این ارائه می‌کند که شاید یک در زندگی‌تان یک کرگدن خاکستری در حال خیز برداشتن به سمت‌تان باشد.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
10:05

Persian subtitles

Revisions