Vietnamese subtitles

← 03-58 Pitfall

Get Embed Code
7 Languages

Showing Revision 1 created 08/08/2015 by David Ng.

  1. Đôi khi hàm gán rất hữu dụng, Nhưng nó có thể khó vận dụng.
  2. Ví dụ, những dòng này sẽ làm công việc gì?. Trước tiên, chúng ta tạo một
  3. đối tượng "box" kiểu Rectangle, và truyền vào giá trị. Sau đó, chúng ta tạo
  4. một đối tượng khác cùng loại nhưng tôi muốn nó tương tự. Vì vậy, tôi chỉ cần
  5. dùng đối tượng "box". Bây giờ tôi mới nhận ra rằng tôi cần một đối tượng box gốc
  6. Thế nên, tôi sẽ làm thay đổi nó. Và đây nó sẽ trông như vầy
  7. chúng ta sẽ tạo một đối tượng mới từ Rectangle. Rồi sau đó tạo một đối tượng khác cũng từ Rectangle nhưng
  8. tương tự đối tượng kia, rồi thay đổi nó. Bây giờ giá trị của box.getX sẽ là gì?
  9. và box2.getX sẽ là gì?