Return to Video

[Vietsub+Pinyin] Cuồng Hoan - Từ Bính Long『Tôi sớm đã hiểu cô độc là cuộc cuồng hoan』

 • 0:03 - 0:06
 • 0:07 - 0:10
 • 0:11 - 0:14
 • 0:17 - 0:21
 • 0:21 - 0:25
 • 0:25 - 0:28
 • 0:29 - 0:33
 • 0:33 - 0:37
 • 0:37 - 0:41
 • 0:41 - 0:47
 • 0:48 - 0:51
 • 0:52 - 0:53
 • 0:54 - 0:56
 • 0:56 - 0:58
 • 0:59 - 1:03
 • 1:04 - 1:05
 • 1:06 - 1:08
 • 1:08 - 1:09
 • 1:10 - 1:12
 • 1:12 - 1:14
 • 1:15 - 1:21
 • 1:25 - 1:29
 • 1:29 - 1:33
 • 1:33 - 1:39
 • 1:39 - 1:43
 • 1:44 - 1:45
 • 1:45 - 1:48
 • 1:48 - 1:50
 • 1:51 - 1:55
 • 1:56 - 1:57
 • 1:58 - 1:59
 • 2:00 - 2:02
 • 2:02 - 2:04
 • 2:04 - 2:06
 • 2:07 - 2:11
 • 2:12 - 2:16
 • 2:16 - 2:20
 • 2:20 - 2:23
 • 2:24 - 2:27
 • 2:28 - 2:32
 • 2:32 - 2:36
 • 2:36 - 2:39
 • 2:40 - 2:43
 • 2:44 - 2:45
 • 2:46 - 2:47
 • 2:48 - 2:49
 • 2:50 - 2:52
 • 2:52 - 2:59
 • 3:00 - 3:01
 • 3:02 - 3:03
 • 3:04 - 3:05
 • 3:06 - 3:08
 • 3:08 - 3:10
 • 3:11 - 3:15
 • 3:16 - 3:18
 • 3:19 - 3:25
 • Not Synced
 • Not Synced
Title:
[Vietsub+Pinyin] Cuồng Hoan - Từ Bính Long『Tôi sớm đã hiểu cô độc là cuộc cuồng hoan』
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
EHPMusic
Duration:
03:50
jin yan published Vietnamese subtitles for 徐秉龍 - 狂歡『我早就已經明白孤獨是場狂歡,我們說散就散 卻找不到答案。』【動態歌詞/Vietsub/Pinyin Lyrics】
jin yan edited Vietnamese subtitles for 徐秉龍 - 狂歡『我早就已經明白孤獨是場狂歡,我們說散就散 卻找不到答案。』【動態歌詞/Vietsub/Pinyin Lyrics】
jin yan edited Vietnamese subtitles for 徐秉龍 - 狂歡『我早就已經明白孤獨是場狂歡,我們說散就散 卻找不到答案。』【動態歌詞/Vietsub/Pinyin Lyrics】
jin yan edited Vietnamese subtitles for 徐秉龍 - 狂歡『我早就已經明白孤獨是場狂歡,我們說散就散 卻找不到答案。』【動態歌詞/Vietsub/Pinyin Lyrics】
jin yan edited Vietnamese subtitles for 徐秉龍 - 狂歡『我早就已經明白孤獨是場狂歡,我們說散就散 卻找不到答案。』【動態歌詞/Vietsub/Pinyin Lyrics】
jin yan edited Vietnamese subtitles for 徐秉龍 - 狂歡『我早就已經明白孤獨是場狂歡,我們說散就散 卻找不到答案。』【動態歌詞/Vietsub/Pinyin Lyrics】
jin yan edited Vietnamese subtitles for 徐秉龍 - 狂歡『我早就已經明白孤獨是場狂歡,我們說散就散 卻找不到答案。』【動態歌詞/Vietsub/Pinyin Lyrics】
jin yan edited Vietnamese subtitles for 徐秉龍 - 狂歡『我早就已經明白孤獨是場狂歡,我們說散就散 卻找不到答案。』【動態歌詞/Vietsub/Pinyin Lyrics】
Show all

Vietnamese subtitles

Revisions Compare revisions