Vietnamese subtitles

← 21-18 Instanceof Test and Cast

Get Embed Code
6 Languages

Showing Revision 1 created 08/28/2015 by TTmagic Nguyen.

  1. Nhiệm vụ của ta là đi qua toàn bộ phần tử của list các drawables,
  2. kiểm tra cái nào là movable. Được làm bởi toán tử instanceof.
  3. Sau đó ta muốn di chuyển chúng, nhưng tất nhiên, ta phải convert chúng
  4. từ drawables thành movables, được làm bởi cái ép kiểu này. Lấy drawable, ép kiểu sang movable,
  5. lưu nó trong biến kiểu movable, sau đó ta dùng biến đó
  6. để chạy move method. Khi chạy chương trình, ta thấy các xe đã di chuyển, chó nữa,
  7. Giờ tôi sẽ chuyển nó qua Sara,
  8. cô ấy sẽ nói thêm về interfaces, toán tử instanceof
  9. và casting (ép kiểu).