YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Welsh subtitles

← Yr Arlywydd Obama yn Siarad mewn Gwasanaeth Coffa ar gyfer Nelson Mandela

Mae'r Arlywydd Obama yn cyflwyno sylwadau yng ngwasanaeth coffa cenedlaethol y cyn-arlywydd De Affrica Nelson Mandela. Rhagfyr 10, 2013.

Get Embed Code
31 Languages

Subtitles translated from English Showing Revision 4 created 03/04/2014 by ciansion4.

 1. [cymeradwyo]
 2. Diolch.
 3. [cymeradwyo]
 4. Diolch.
 5. [cymeradwyo]
 6. Diolch yn fawr i chi.
 7. [cymeradwyo]
 8. Diolch.
 9. [cymeradwyo]
 10. I Graça Machel a theulu Mandela;
 11. I'r Arlywydd Zuma ac aelodau y llywodraeth;
 12. i benaethiaid taleithiau a llywodraethau
 13. -- yn y gorffennol a'r presennol --
 14. gwesteion nodedig.
 15. Mae hi'n fraint unigol i mi fod gyda chi heddiw
 16. i ddathlu bywyd fel neb arall
 17. I bobl De Affrica
 18. [cymeradwyo]
 19. Pobl o bob tras a phob cherddediad mewn bywyd
 20. mae'r byd yn diolch i chi
  am rannu Nelson Mandela gyda ni
 21. Ei frwydr oedd eich brwydr
 22. ei lwyddiant oedd eich llwyddiant,
 23. fe gafodd eich urddas a'ch gobaith
 24. ei fynegi drwy ei fywyd a thrwy eich ryddid
 25. Eich democratiaeth
 26. yw ei rodd annwyl i chi
 27. Mae hi'n anodd canu clodydd i unrhyw ddyn
 28. i gyflwyno mewn geiriau
 29. nid dim ond y ffeithiau a'r dyddiadau sy'n ffurfio bywyd
 30. ond y gwir wrth hanfod person
 31. y llawenydd preifat a'r galaru
 32. y momentau distaw a nodweddion unigryw
 33. sydd yn goleuo enaid rhywun
 34. Anoddach o'r hanner yw gwneud hynny i gawr yn hanes
 35. a symudodd gwlad tuag at gyfiawnder
 36. a thrwy'r broses symud biliynau o amgylch y byd
 37. Wedi'i eni yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf
 38. wedi ennyn diddordeb drwy orchymynnion o bŵer
 39. bachgen a'i fagwyd yn bugeilio gwartheg
 40. a'i ddysgu gan yr hynaf o blith ei lwyth y Mambu
 41. Roedd Madiba i dyfu
  i fod yn waredwr mawr olaf yr 20fed Ganrif.
 42. Fel Gandhi, roedd i arwain mudiad o wrthwynebiad
 43. mudiad
  a oedd ar y dechrau heb prin unrhyw obaith o lwyddo
 44. Fel Dr. King, roedd i roi llais pwerus
 45. i hawliau'r gorthrwm rai
 46. a'r anghenrhaid moesol i gael tegwch hiliol
 47. Roedd i ddioddef carchariad caled
 48. a ddechreuodd yng nghyfnod Kennedy a Khrushchev
 49. ac a ymestynnodd i ddyddiau olaf y Rhyfel Oer
 50. Wrth gerdded o'r carchar heb fyddin arfog
 51. byddai -- fel Abraham Lincoln --
 52. yn dal y wlad gyda'i gilydd
 53. pan oedd yn bygwth torri'n ddarnau
 54. ac fel sylfaenwyr America byddai'n sefydlu
 55. trefn gyfansoddiadol
  i sicrhau rhyddid i genedlaethau i ddod
 56. Ymrwymiad i ddemocratiaeth a rheolaeth y gyfraith
 57. a gafodd ei gadarnhau nid yn unig gan ei etholiad
 58. ond drwy ei barodrwydd i adael y swyddfa ar ôl dim ond un tymor
 59. O ystyried llwybr ei fywyd
 60. amrediad ei lwyddiannau
 61. yr addoliad a oedd mor haeddiannol ohono
 62. mae'n demtasiwn -- dwi'n credu --
  i gofio Nelson Mandela fel eicon
 63. yn gwenu ac yn ddigynnwrf
 64. wedi'i ddatgysylltu o faterion coegwych y bobl lai
 65. ond gwthwynebodd Madiba ei hun
 66. ddelwedd mor ddi-fywyd
 67. [cymeradwyo]
 68. Yn hytrach,
 69. Mynnodd Madiba rannu gyda ni
  ei amheuon a'i ofnau
 70. ei gamgymeriadau ynghyd â'i lwyddiannau
 71. "Dydw i ddim yn sant", dywedodd
 72. "os nac ydych yn ystyried sant
  fel pechadur sy'n dal i drio."
 73. Oherwydd ei fod yn gallu cydnabod ei amherffeithrwydd
 74. oherwydd ei fod yn gallu bod â chymaint o hiwmor
 75. hyd yn oed yn ddrygiog,
  er gwaethaf y beichiau trwm a'i cariodd
 76. yr oeddem yn ei garu cymaint.
 77. Nid oedd yn benddelw wedi'i wneud o farmor,
  roedd yn ddyn o gig a gwaed
 78. yn fab ac yn ŵr
 79. yn dad ac yn ffrind
 80. a dyna pam ein bod wedi dysgu cymaint oddi wrtho
 81. a dyna pam y gallwn ddal i ddysgu oddi wrtho
 82. Oherwydd nid oedd unrhywbeth a gyflawnodd yn anochel
 83. yn llwybr ei fywyd gwelwn ddyn
 84. a enillodd ei le yn y llyfrau hanes drwy ymaflyd
 85. a chraffter a dyfalbarhad a ffydd
 86. Mae'n dweud wrthym beth sydd yn bosib
 87. nid yn unig yn nhudalennau ein llyfrau hanes
 88. ond yn ein bywydau ni hefyd
 89. Dangosodd Mandela i ni nerth gweithredu
 90. o gymryd risgiau ar ran ein syniadau
 91. Efallai fod Mandela yn iawn
  ei fod wedi "etifeddu gwrthryfelgarwch balch,
 92. synnwyr ystyfnig o degwch"; gan ei dad
 93. ac rydym yn gwybod iddo rannu gyda miliynau o Dde-Affricanwyr du a thywyll eu croen;
 94. "y dicter a anwyd gan fil camwedd
 95. mil amharch
 96. mil o fomentau na chafwyd eu cofio
 97. yr awydd i frwydro'r system a garcharodd
 98. fy mhobl", ddywedodd o
 99. Ond fel cewri eraill cynnar yr ANC
 100. y Zulus a'r Tambos,
 101. [cymeradwyo]
 102. Fe ddisgyblodd Madiba ei ddicter
 103. a sianelu ei awydd i frwydro i sefydliadau
 104. a phlatfformau a strategaethau ar gyfer gweithredu
 105. fel y gallai dynion a merched sefyll
 106. dros yr urddas a gawn gan Dduw
 107. Yn fwy na hyn, derbyniodd ganlyniadau ei weithredoedd
 108. gwybod bod sefyll i fyny yng ngwyneb buddiannau pwerus ac anghyfiawnder gyda phris
 109. "Rydw i wedi ymladd yn erbyn dominyddiaeth y gwyn
  Rydw i wedi ymladd yn erbyn dominyddiaeth y du."
 110. [cymeradwyo]
 111. "Rydw i wedi gofalu'n dyner am y ddelfryd o ddemocratiaeth a chymdeithas rydd
 112. ble gall pawb fyw efo'i gilydd mewn harmoni a chyfleodd cyfartal
 113. mae'n ddelfryd yr ydw i'n gobeithio byw i'w chyrchu ac i'w chyrraedd
 114. ond os daw i hynny mae hi'n ddelfryd
  yr ydw i'n barod i farw drosti."
 115. [cymeradwyo]
 116. Dysgodd Mandela i ni rym gweithredu
 117. ond dysgodd i ni hefyd rym syniadau
 118. pwysigrwydd rhesymu a dadlau
 119. yr angen i astudio nid yn unig yr rhai yr ydych yn cytuno â hwy
 120. ond hefyd y rhai nad ydych yn cytuno â hwy
 121. Deallai na allai syniadau gael eu dal gan furiau carchar
 122. na'u diffodd gan fwled saethwr cudd
 123. Trödd ei achos llys yn gyhuddiad o apartheid
 124. oherwydd ei huodledd a'i angerdd
 125. ond hefyd oherwydd ei hyfforddiant fel hyrwyddwr
 126. Defnyddiodd ddegawdau o garchar i finiogi ei ddadleuon
 127. ond hefyd i ymledu ei syched am wybodaeth
  i eraill yn y mudiad
 128. a dysgodd iaith
  ac arferion ei orthrymwyr
 129. fel y gallai un diwrnod fynegi iddynt hwy
 130. sut oedd eu rhyddid hwy yn ddibynnol ar ei ryddid o
 131. [cymeradwyo]
 132. Dangosodd Mandela nad yw gweithredu a syniadau yn ddigon
 133. dim ots pa mor gywir
 134. mae'n rhaid iddynt hefyd gael ei naddu yn y cyfreithiau a'r sefydliadau
 135. Roedd yn ymarferol, yn ceisio ei gredoau
 136. yn erbyn arwyneb caled amgylchiad a hanes
 137. Wrth ei brif egwyddorion, safai fel y graig
 138. a dyna pam y gallai wrthod eraill rhag cael eu rhyddhau'n ddiamod
 139. gan atgoffa'r gyfundrefn apartheid
 140. na allai "carcharorwyr ymuno â chytundeb";
 141. Ond fel y dangosodd drwy drafodaethau caled
 142. i drosglwyddo pŵer a llunio deddfau newydd
 143. Nid oedd arno ofn cyfaddawdu er mwyn cyrraedd nod uwch
 144. Ac oherwydd nad oedd ddim ond yn arweinydd mudiad ond yn wleidydd galluog
 145. roedd y cyfansoddiad a ddilynnodd yn deilwng o'r ddemocratiaeth aml-hiliol hon
 146. yn driw i'w weledigaeth i amddiffyn y lleiafrifoedd
 147. ynghyd â hawliau y mwyafrif
  a rhyddid gwerthfawr pob un yn Ne Affrica
 148. Ac yn olaf deallodd Mandela
 149. y clymau sydd yn rhwymo'r enaid ddynol
 150. Mae yna air Ne Affrica,
 151. Ubuntu
 152. [cymeradwyo]
 153. Gair sydd yn darlunio rhodd fwyaf Mandela
 154. ei ymwybyddiaeth ein bod oll wedi ein rhwymo gyda'n gilydd mewn ffyrdd
 155. sydd yn ddiethr i'r llygad
 156. fod ymdeimlad o un yn perthyn i ddynoliaeth
 157. ein bod yn llwyddo ein hunain
  drwy rannu ein hunain gyda eraill
 158. a gofalu am y rhai o'n hamylch
 159. Ni wyddwn fyth faint o'r synnwyr hwn oedd yn rhan gynhenid ohono
 160. neu faint gafodd ei fagu mewn cell unig a thywyll
 161. Ond rydym yn cofio'r arwyddion -- yn fawr a'n fach --
 162. yn cyflwyno ei garcharwyr fel ymwelwyr anrhydeddus mewn urddfreiniad
 163. cymryd cic mewn gwisg springbox;
 164. troi galar ei deulu yn alwad i wynebu HIV-AIDS
 165. sy'n dangos dyfnder ei empathi a'i ddealltwriaeth
 166. Nid yn unig iddo ymgorffori ubuntu, dysgodd filiynnau
 167. i ganfod y gwirionedd ynddynt eu hunain
 168. Cymerodd ddyn fel Madiba i ryddhau
 169. nid yn unig carcharor ond y carcharwr hefyd
 170. [cymeradwyo]
 171. i ddangos bod rhaid i chi ymddiried
 172. yn eraill iddynt hwy ymddiried ynoch chi
 173. i ddysgu bod cymodi ddim yn fater o anwybyddu'r gorffennol creulon
 174. ond modd o ddod yn wyneb ag ef gyda chynhwysiad a haelioni a gwirionedd
 175. Newidiodd gyfreithiau
 176. ond hefyd fe newidiodd galonnau
 177. Ar gyfer pobl De Affrica
 178. ar gyfer y rhai a ysbrydolodd o amgylch y byd
 179. mae marwolaeth Madiba yn gyfnod o alaru
 180. ac yn amser i ddathlu ei fywyd arwrol
 181. Ond credaf y dylai hefyd ein hysgogi ynom ni oll
 182. gyfnod i adlewyrchu arnom ein hunain gyda gonestrwydd
 183. beth bynnag yw ein gorsaf neu'n sefyllfa
 184. rhaid i ni holi: "Pa mor dda ydw i wedi gweithredu
 185. ei wers o yn fy mywyd fy hun?";
 186. Mae'n gwestiwn yr wyf yn gofyn i mi fy hun
 187. fel dyn ac fel arlywydd
 188. Gwyddom fod De Affrica wyn,
 189. yr Unol Daleithiau wedi goresgyn canrifoedd o ddarostyngiad hiliol
 190. Fel yr oedd yn wir yma, roedd angen aberth
 191. aberth nifer anrhifadwy o bobl
 192. -- yn wybyddus ac yn anwybyddus --
 193. i weld yn gwawrio ddiwrnod newydd
 194. Mae Michelle a minnau yn fuddiolwyr o'r frwydr honno
 195. [cymeradwyo]
 196. Ond yn America ac yn Ne Affrica
  ac yng ngwledydd ar draws y byd
 197. ni allwn adael i gynnydd gelu'r ffaith
 198. fod ein gwaith ddim eto ar ben
 199. Efallai nad yw'r brwydrau sy'n dilyn llwyddiannau cyrraedd cydraddoldeb ffurfiol
 200. neu gydnabod hawliau dyniol wedi eu llenwi gyda chymaint o ddrama a chlirder moesol
 201. â'r rhai a ddaeth o'u blaennau
 202. ond nid ydynt yn llai pwysig
 203. Oherwydd o amgylch y byd heddiw
 204. rydym yn dal i weld plant yn dioddef o newyn ac afiechyd
 205. rydym yn dal i weld ysgolion di-raen
 206. rydym yn dal i weld pobl ifanc heb gyfleodd ar gyfer y dyfodol
 207. O amgylch y byd heddiw
 208. mae dynion a merched yn dal i gael eu carcharu oherwydd eu daliadau gwleidyddol
 209. ac yn dal i gael eu herlyn am eu golwg
 210. sut maent yn addoli, a phwy maent yn eu caru
 211. ac mae hynny'n digwydd heddiw
 212. [cymeradwyo]
 213. Ac felly mae'n rhaid i ninnau hefyd frwydro am gyfiawnder
 214. Mae'n rhaid i ninnau hefyd frwydro am heddwch
 215. Mae yna ormod o bobl sydd yn derbyn yn hapus
 216. rhodd werthfawr Madiba sef cymodi hiliol
 217. ond yn dal i wrthod yn gryf unrhyw ddiwygiadau pitw
 218. a fyddai'n herio eiddo cronig ac anghydraddoldeb cynyddol
 219. Mae yna ormod o arweinwyr sy'n honni undod
 220. gyda brwydr Madiba am ryddid
 221. ond sydd ddim yn goddef unrhywun ond eu pobl eu hunain
 222. [cymeradwyo]
 223. Ac mae yna ormod ohonom
 224. gormod ohonom ar yr ymylon
 225. yn gartrefol yn ein hunanfoddhad neu'n sinigiaeth
 226. pan mae angen i'n lleisiau gael eu clywed
 227. Mae'r cwestiynau yr ydym yn eu hwynebu heddiw
 228. sut i annog cydraddoldeb a chyfiawnder;
 229. sut i warchod rhyddid a hawliau dynol;
 230. sut i ddiweddu cyflafan a rhyfel sectyddol
 231. does dim atebion hawdd i'r cwestiynau hyn
 232. Ond nid oedd atebion hawdd
 233. o flaen y plentyn hwnnw a anwyd yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf
 234. Mae Nelson Mandela yn ein hatgoffa ei bod
 235. hi wastad yn ymddangos yn amhosib nes y caiff ei gyflawni
 236. Mae De Affrica yn dangos bod hynny'n wir
 237. Mae De Affrica yn dangos y gallwn newid
 238. y gallwn ddewis byd sydd ddim wedi'i ddiffinio gan ein gwahaniaethau
 239. ond gan y gobeithion sydd gennym yn gyffredin
 240. gallwn ddewis byd sydd heb ei ddifinio gan gyflafan
 241. ond gan heddwch a chyfiawnder a chyfleoedd
 242. [cymeradwyo]
 243. Welwn ni fyth
 244. yr un fath â Nelson Mandela eto
 245. Ond gadewch i mi ddweud [wrth] bobl ifanc Affrica
 246. a phobl ifanc ar draws y byd
 247. y gallwch chi, hefyd, wneud gwaith ei fywyd o yn waith eich bywyd chithau
 248. Dros dri deg mlynedd yn ôl, tra'n dal yn fyfyriwr
 249. dysgais am Nelson Mandela
 250. a'r brwydrau oedd i'w gweld yn y wlad brydferth hon
 251. ac fe gynhyrfodd rywbeth ynof
 252. fe wnaeth fy neffro i'm cyfrifoldebau
 253. -- i eraill a mi fy hun --
 254. ac fy ngosod ar lwybr annhebygol
 255. sydd wedi arwain at fan hyn heddiw
 256. ac er y syrthiaf yn fyr o esiampl Madiba o hyd
 257. mae'n fy ngwneud i eisiau bod yn well dyn
 258. [cymeradwyo]
 259. Mae'n siarad
 260. gyda beth sydd orau ynom ni
 261. Ar ôl i'r gwaredwr mawr hwn gael ei roi i orffwys
 262. a phan fyddwn yn dychwelyd i'n dinasoedd a'n pentrefi
 263. ac ymuno unwaith eto â'n trefn ddyddiol
 264. gadewch i ni chwilio am ei gryfder o
 265. gadewch i ni chwilio am fawr ei ysbryd
 266. rhywle ynom ni'n hunain
 267. a phan fo'r nos yn cau
 268. pan fo anghyfiawnder yn pwyso'n drwm ar ein calonnau
 269. pan fo ein cynlluniau mwyaf trwyadl yn ymddangos tu hwnt i'n gafael
 270. gadewch i ni feddwl am Madiba
 271. a'r geiriau a ddaeth â chysur iddo ef
 272. o fewn pedwar mur ei gell:
 273. "Nid oes ots pa mor gul yw'r adwy,
 274. mor drwm yw'r cosbau ar y sgrôl
 275. Myfi yw meistr fy ffawd fy hun,
 276. Myfi yw capten fy enaid i."
 277. Yn doedd yr enaid yn ysblennydd?
 278. Byddwn yn ei golli'n fawr
 279. Bendith Duw fo ar yr atgof o Nelson Mandela
 280. Bendith Duw fo ar bobl De Affrica
 281. [cymeradwyo]